Opnieuw commissievergadering over bouw Planetenbaan & Het KwadrantDinsdag 10 maart is er opnieuw een commissievergadering gehouden over de het stedenbouwkundig kader en de randvoorwaarden document Planetenbaan & Het Kwadrant.

Lokaal Liberaal is een groot voorstander van bouwen en dat is heel hard nodig.  Maar we hebben altijd terughoudendheid in de bouwvolumes want het moet wel leefbaar blijven. We maken ons zorgen over een aantal punten: De parkeernormen, de maximale bouwhoogte en de mobiliteit/ontsluiting van de wijk en Maarssenbroek zelf. 
Liever wat minder wooneenheden, dan nog meer en teveel van hetzelfde. In de komende torens van Bisonspoor komt nagenoeg hetzelfde aanbod. 

En voor wie bouwen we hier? Het is voornamelijk voor de regio en eigenlijk gewoon voor stad Utrecht. Het lijkt ons duidelijk dat Utrecht beter zelf kan bouwen in bijvoorbeeld polder Reijnenburg, i.p.v. windmolens van 200 meter hoogte daar neer te zetten.

Woensdag 18 maart gaat de commissie door, want nog niet alles is volledig besproken.

De amendementen die we gaan indienen zijn:

Amendement 1: Maximum hoogte woningbouw Planetenbaan
Allereerst hebben wij een motie ingediend waarbij wij pleiten om de maximale hoogte van de bebouwing op 49 meter te houden en het hoogteaccent van 70 meter niet op te nemen in het randvoorwaarden document.
Wij beschouwen 70 meter als ongewenst in deze omgeving.

Amendement 2: Parkeernormen Planetenbaan  
Het stedenbouwkundig kader in deze vorm biedt volstrekt onvoldoende ruimte voor parkeren, en dat zal de opmaat zijn naar logistieke problemen;  bewoners uit omliggende wijken hebben terecht  vrees voor een waterbed effect. Daarom handhaven we ons standpunt dat we middels het amendement A2 datgene wat beschreven is in deel C van het stedenbouwkundig kader terzijde schuiven en dus vasthouden aan het geldende GVVP. (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan)

Amendement 3: Maximum aantal woningen Planetenbaan
Er is in de gemeente sprake van een diverse woonbehoefte onder de inwoners.  In het voorliggende plan is er in hoge mate sprake van overwegend kleine woningen in het middenhuur segment en gericht op starters. Uit het woningbehoefteonderzoek blijkt dat er juist behoefte is aan woningbouw voor ouderen terwijl dat voor starters licht daalt.
Lokaal Liberaal stelt voor om de voorgestelde woningmix in de middenhuur als volgt aan te passen:
▪ Elke ontwikkeling heeft minimaal 30% middenhuur woningen.  
Aan deze midden huurwoningen worden de volgende kwaliteitseisen gesteld:
▪ Middenhuur heeft een huurprijs van € 720,- tot € 900,- (p.p. 1-1-2019).
▪ Indexatie van de midden huurgrens, zoals deze is vastgelegd in de huisvestingsverordening, op basis van de CPI alle huishoudens jaar- op- jaar methode gedurende de komende 15 jaar.
▪ Exploitatietermijn: tenminste 15 jaar. Voor 15% van elke ontwikkeling geldt tevens de volgende eis:
▪ Minimaal 2 kamerappartementen van tenminste 50m² (€ 720,-) tot 75m² (€ 900,-) GBO. De andere 15% van elke ontwikkeling sluit aan bij:
▪ De huurprijsbepaling volgens het puntensysteem van de Huurcommissie.

Amendement 4 Harde randvoorwaarde Maarssenbroekseslag: 
Hoewel dit formeel geen onderdeel van dit plan is , is een goede ontsluiting van het plangebied wel degelijk van belang. Daarom kan de problematiek van de Maarssenbroekseslag niet los gezien worden van de ontwikkelingen aan de Planetenbaan en het kwadrant. Het open houden van de Slag (oprit naar de N230) dus een harde eis en dient wat Lokaal Liberaal betreft dit dus in de randvoorwaarden opgenomen te worden. 

Amendement 5: behouden bedrijfsbestemming pand Fujitsu 
Lokaal Liberaal is blij als er straks meer woningen worden gebouwd naar de behoefte van onze inwoners. Echter kan niet zo zijn dat wij bij het bouwen van woningbouw in de gemeente de werkgelegenheid verjagen.
We willen naast aantrekkelijk kunnen wonen in de gemeente ook graag een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Het combineren van een bedrijf als Fujitsu met daarboven studentenwoningen is voor Fujitsu alles behalve ideaal en mede gezien de locatie lijkt ons het beter om de bedrijfsbestemming ongewijzigd te laten.  Dit staat overigens wat ons betreft de overige ontwikkelingen aan Het Kwadrant niet in de weg en kunnen wat Lokaal Liberaal gewoon doorgang vinden.

Tot slot:
Lokaal Liberaal hecht er bijzonder veel waarde aan dat er ook naar de argumenten geluisterd zal worden die bewoners van Bloem- en Boomstede duidelijk laten horen.  Zij hebben nu al flink overlast van de McDonalds aan de overkant.
Als deze plannen ongewijzigd doorgang vinden hebben ze ook veel meer last van het verkeer, fijnstof en hinder van parkeren door de nieuwe wijk. 

Een reactie

  1. Piet Savelkoul

    Bouwen, bouwen en nog eens bouwen is het standpunt van een aantal politieke partijen in Stichtse Vecht!
    Berouw komt altijd na de zonde en dat geldt zeker voor VVD, PvdA en Groen Links!!!
    Afsluiting van de Maarssenbroekse Slag betekent voor de inwoners van Bloem- en Boomstede nog meer beperking in alles wat met leefbaarheid te maken heeft en dat heeft Lokaal Liberaal verdraaid goed in de gaten. Hulde aan deze partij!!!
    Wat mij betreft mogen de VVD, Groen Links en de partij die eigenlijk tegen is maar toch voor de afsluiting gaat stemmen (PvdA) eens wat meer rekening gaan houden met de echte wensen van hun inwoners!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven