Giftenreglement

in gevolge artikel 34 Wet Financiering Politieke Partijen


Het bestuur van Lokaal Liberaal heeft het giftenreglement vastgesteld gelet op de wet financiering politieke partijen houdende regels inzake het toezicht op de financiën van politieke partijen.


Artikel 1.
1. Het bestuur van Lokaal Liberaal is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.
Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker.

Artikel 3.
Van de geaccepteerde schenkingen boven de € 200,00 wordt er door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van de schenking wordt vermeld.

Artikel 4.
De leden hebben het recht om deze lijst (vertrouwelijk) in te zien.

Artikel 5.
Indien een schenker anoniem wil blijven kan het bestuur daarmee instemmen, mits de schenking niet indruist tegen de statutaire doelstelling van de vereniging.

Artikel 6.
Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 vermelde lijst geplaatst met daarbij de reden waarom de anonimiteit is besloten.

Artikel 7.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 14 oktober 2016


Bestuur Lokaal Liberaal
Voorzitter: F.W.H.van Liempdt
Secretaris: R.J. van Liempdt

Terug naar boven