De eerste commissievergadering van Sannah-Joy van Iterson is een feit!

Sannah-Joy doet verslag van haar eerste commissievergadering. 

Op dinsdag 2 februari stond de commissie fysiek domein op de planning, met interessante onderwerpen zoals de vaststelling van het bestemmingsplan Haarrijnweg 5. Met dit project zullen 17 woningen worden gerealiseerd, maar door een paar ingediende zienswijzen moet het bestemmingsplan op enkele punten worden aangepast. De fractie van Lokaal Liberaal is van mening dat dit project erg mooi is en hoewel kleinschalig toch bijdraagt aan de woningvoorraad. De fractie is blij met de aanpassingen die naar aanleiding van zienswijzen zijn gedaan. Dit laat een goede participatie zien, waarbij de inbreng van bewoners serieus is genomen.

Best opvallend was de inbreng van de SP, die zich meer druk maakte om het feit dat er bij dit project ook 4 vrijesectorwoningen worden gerealiseerd, dan dat zij blij zijn met de ontwikkeling van extra sociale en midden huurwoningen. Maar de wethouder heeft goed toegelicht dat deze vier woningen nodig zijn om de financiering voor het gehele project mogelijk te maken. Het is ook mosterd na de maaltijd. Het bestemmingsplan was al eerder vastgesteld en de beraadslaging betrof alleen enkele wijzigingen die door de raad moeten worden goedgekeurd.

Als tweede agendapunt stond het aanvullend krediet voor Karel Doormanweg Breukelen op de agenda. Tijdens de werkzaamheden zijn er onverwachte problemen ontstaan door het aantreffen van bodemverontreiniging, die ervoor hebben gezorgd dat de werkzaamheden per direct zijn stilgelegd, mede door de meerkosten. Lokaal Liberaal is van mening dat het te behalen resultaat, de reconstructie van de Karel Doormanweg en het hervatten van de werkzaamheden te belangrijk zijn en zullen om die reden instemmen met het voorstel.

Over het laatste agendapunt, de vervanging van het asfaltpakket de Corridor, hebben wij als fractie nog geen uitspraak kunnen doen. Wij hadden nog wat enkele vragen voor wethouder Van den Akker, en die antwoorden zullen wij binnenkort schriftelijk ontvangen. Daarna hopen wij alle informatie te hebben om een juiste beslissing te kunnen maken!

Al met al was het een leuke en leerzame commissie, met extra in het zonnetje: Jos van Nieuwenhoven. Die als voorzitter, de commissie ontzettend goed en professioneel heeft vormgegeven.

Terug naar boven