Mondelinge vragen Lokaal Liberaal over aanpak Hazeslinger – Raad 5 maart 2024

Tijdens de raadsvergadering van 5 maart jl. heeft de fractie van Lokaal Liberaal tijdens het mondelinge vragenhalfuur voor raadsleden, opnieuw aandacht gevraagd voor de stand van zaken betreft het onderhoud van de openbare ruimte aan de Hazeslinger.

In mei 2023 heeft raadslid Jos van Nieuwenhoven hierover al schriftelijke vragen ingediend en bij de beantwoording door het college werd aangegeven dat in de jaren 2023 en 2024 uitsluitend klein onderhoud op de planning staat voor het herstellen van kuilen en de aanpak van struikelgevaar.

De fractie werd echter afgelopen week geattendeerd op het feit dat een groot deel van de parkeerplaats op de Hazeslinger opnieuw bestraat ging worden. Verbaast vanwege de beantwoording, maar ook over de gekozen locatie van de herbestrating.

In verband met afwezigheid van Jos van Nieuwenhoven heeft Suzanne Kox namens hem de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Kan het college uitleggen waarom in mei 2023 nog wordt gesproken over het opvullen van kuilen en herbestraten van scheve tegels, en er nu hele parkeervakken worden herbestraat?

2. Waarom wordt juist dit gedeelte van de Hazeslinger aangepakt en niet het onverharde gedeelte, wat na een fikse regenbui nauwelijks nog toegankelijk is?

3. Als de herbestrating dan toch grootschaliger plaats vindt, lijkt het ons logisch dat de parkeerplaatsen naar de huidige parkeernorm (dus breder) worden herbestraat, waardoor het aantal parkeervakken verminderd?
3a. Is deze conclusie juist?
3b. Is het college van mening dat dit wenselijk is?

4. Wat betekent deze aanpak nu voor de aanpak van het onverharde deel? Wordt dit nu ook meegenomen in deze onderhoudsronde?
Zo nee, waarom niet?

Namens het college reageerde wethouder Van den Akker dat de herbestrating van dit gedeelte nu wordt uitgevoerd omdat er veel plassen staan op de plek waar de marktkramen staan en veel overlast van wordt ondervonden.

In reactie daarop is door Lokaal Liberaal aangegeven dat juist de bezoekers van de markt parkeren op het onverharde deel en uitstappen in de modder om vervolgens met droge voeten bij de marktkramen kunnen staan en verzoekt het college hier toch nog eens naar te kijken.

Wethouder Van den Akker geeft aan hier nog eens goed naar te kijken en komt daar bij de fractie nog op terug.

Wij wachten met interesse de reactie af.

Terug naar boven