Moties over statushouders en woningmarkt Lokaal Liberaal

In de Vechtstroom van 31 januari stond een artikel waarin wethouder Van Vossen vertelde over een geslaagde pilot en zijn reactie op de moties die Lokaal Liberaal heeft ingediend over de huisvesting van statushouders.

Een week later doet De Vechtstroom aan wederhoor.
Hieronder de tekst van het artikel.

‘Er zijn niet genoeg woningen, we
moeten naar alternatieven zoeken’

Dinsdagavond zijn 2 moties van Lokaal Liberaal behandeld over het huisvesten van statushouders: vluchtelingen met een verblijfvergunning. Vorige week vertelde wethouder Van Vossen waarom hij de moties zou afraden. Deze week Frank van Liempdt en Bas Verwaaijen over hun redenen voor de moties.

MAARSSEN – In één van de moties vraagt Lokaal Liberaal om te stoppen met de pilot waarbij 2 of 3 jonge statushouders samen in een huis worden geplaatst, begeleid door het Leger des Heils. In de andere motie wil Lokaal Liberaal dat de urgentie voor statushouders als woningzoekenden wordt geschrapt.

De moties zijn 10 januari al ingebracht, maar aangehouden door de partij om de samenwerkingsovereenkomst af te wachten voor het huisvesten en integreren van statushouders die Stichtse Vecht en 15 andere gemeenten onlangs hebben afgesloten.

Van Liempdt: “Allereerst de pilot. We willen dat die direct gestaakt wordt. Je kunt toch niet jonge mannen die elkaar niet kennen, met geheel verschillende achtergronden, in één huis zetten.” Verwaaijen: “Dat geldt ook voor autochtone jongens. Je moet zoiets niet willen tussen allemaal gezinnen.” Van Liempdt: “En gezinswoningen zijn daar niet voor bedoeld. Het gaat ook tegen de woonvisie van de gemeente in.” Afwachten tot de evaluatie eind 2017 willen ze niet. Verwaaijen: “Deze pilot is in 2015 gestart, er had al veel eerder een evaluatie moeten plaatsvinden.”

Een andere reden om met de pilot te stoppen is dezelfde als die voor de motie over het schrappen van de woonurgentie voor statushouders: de verdringing op de woningmarkt. Van Liempdt: “Er zijn mensen die al jaren op de wachtlijst staan voor een woning. Ook daar zitten urgente gevallen tussen, zoals mensen in een scheiding.” Verwaaijen: “In de woonvisie staat dat we die verdringing niet willen.”

Het kernprobleem is dat er niet genoeg sociale woningen zijn, aldus Van Liempdt en Verwaaijen. “In onze gemeente is ook niet veel plek om bij te bouwen en bovendien kost dat jaren. Daarom moet er naar alternatieven worden gezocht, zoals het aanpassen van leegstaande kantoren. Maar als je alternatieven schept, dan kun je die urgentie niet laten staan.”

“Het accoord tussen de 16 gemeenten erkent het gebrek aan woningen in de regio, maar gaat niet in op oplossingen. Dat vinden we te vrijblijvend. Daarom brachten we onze moties opnieuw in.”

Een tweede Vechtbrug bij Breukelen, Ja of Nee?

De fractie van Lokaal Liberaal heeft de komende periode het vraagstuk op de agenda staan:, een tweede Vechtbrug bij Breukelen, ja of nee?
Op dinsdag 22 november heeft de eerste commissievergadering plaats gevonden waar 21 insprekers hun zegje hebben gedaan.
Wij willen echter graag van u horen, hoe u denkt over een tweede vechtbrug, zodat wij uw input mee kunnen nemen in het vervolg van deze vergadering op 6 december a.s. in Boom & Bosch in Breukelen.

 

schermafbeelding-2016-11-28-om-16-30-32

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag wil de fractie van Lokaal Liberaal u de volgende vragen voorleggen:

Hoe staat u tegen over de eventuele bouw van een 2de Vechtbrug?
Bent u voor de bouw van een 2de Vechtbrug? 
Zo ja, Welke locatie heeft hierbij uw voorkeur en waarom? 
Zo nee, waarom niet? Kunt u dit nader onderbouwen?
Wat zouden wij als Lokaal Liberaal van dit vraagstuk moeten vinden
.

Wij zien uw reactie heel graag tegemoet op dit e-mailadres info@lokaalliberaal.nl

Wij danken u bijvoorbaat voor uw input en hopen daarmee een breedgedragen standpunt te kunnen uitdragen tijdens de komende commissie vergadering op 6 december.

Mocht u alle stukken willen lezen behorende bij dit vraagstuk dan kan dat hier.

Met vriendelijke groet,

Fractie Lokaal Liberaal

 

 

 

 

 

Totaalplan Daalsehoek tot Pionier.

 

In een informatieve daalsehoek1commissie waarin de visie van de gemeente over het ontwikkeling van Daalsehoek werd gepresenteerd, was niet alleen de wethouder ruimtelijke ordening aanwezig, maar ook de wethouder van onderwijs.

Al snel bleek waarom: Niet alleen komt er woningbouw, de Pionier wordt i.p.v. uitgebreid nu geheel verplaatst naar de hoek Thorbecke/Plesmanlaan. Voor de bewoners is betekend dit dat er om de bestaande huizen heen er een compleet nieuwe inrichting van hun wijkje komt. De woningbouw richt zich op gezins- en twee-onder-een-kap-woningen, aangevuld met appartementen die onder sociale woningbouw vallen.

De beide wethouders deden hun presentatie voor de raads- en commissie leden voor een volle publieke tribune. De buurtbewoners van de Daalse Hoek waren massaal gekomen voor deze openbare commissie.

Voor bewoners is er een informatie avond op 31 oktober.
De Pionier was klaarblijkelijk al maanden aangehaakt in het proces.
Waar de plannen voor inwoners als een verrassing kwamen, ging er bij de Pionier al direct na de commissie een nieuwsbrief uit.

De planning van het college is, dat het in januari aan de raad wordt voorgelegd.

Hieronder staat de nieuwsbrief Pionier met een vooraf opgesteld wijkbericht van onze gemeente als bijlage.
Helemaal onderaan staat de volledige presentatie ter beschikking, deze bestaat uit 17 slides.

20161011-informatie-bouw-de-pionier-kind-co
wijkbericht-ontwikkeling-daalsehoek
stedenbouwkundig_scenario_daalsehoek

 

Oproep aan inwoners Stichtse Vecht met Huishoudelijke Hulp.

foto-hh-hulp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: Van links naar rechts: Dik van t Hof (Stichtse Vecht Beweegt), Els Swerts (PvdA Stichtse Vecht), Bas Verwaaijen (Lokaal Liberaal) en Ron Druppers (Maarssen 2000).

 

 

Politiek roept inwoners met huishoudelijke Hulp op een herindicatie op te vragen.

 

Wat is er aan de hand?
Op 27 september jongstleden hebben de gezamenlijke fracties van de PvdA, Lokaal Liberaal, M2000 en Stichtse Vecht Beweegt een motie ingediend in de raadsvergadering over de huishoudelijke hulp. De motie riep het College op om alle mensen waarbij de huishoudelijke hulp was gekort per 1 januari 2016 hun oude uren terug te geven van vóór 1 januari 2016. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 bleek namelijk dat Stichtse Vecht de huishoudelijke hulp niét goed uitvoert. De motie werd echter niet aangenomen in de raadsvergadering. Het College al gekozen had voor een andere weg.

Volgens bovengenoemde partijen leidt de huidige keuze van het College tot een ongelijke behandeling van verschillende groepen mensen die hulp ontvangen. De mensen die ná 18 mei jongstleden in bezwaar zijn gegaan op een van de brieven die zij van de gemeente ontvingen, hebben hun oude (vaak meerdere) uren teruggekregen van vóór 1 januari 2016. De mensen die niet officieel in bezwaar zijn gegaan, maar wel geklaagd hebben of een herziening hebben aangevraagd, moeten een gesprek met de gemeente hebben gehad waarin opnieuw uren worden vastgesteld.

Wanneer is uw huishoudelijke hulp vermoedelijk onjuist vastgesteld?
Had U in 2015 meer uren huishoudelijke hulp en hebt U nu minder uren huishoudelijke hulp en hebt U van de gemeente zelf (dus niet van de zorgorganisatie) in 2016 nooit een brief ontvangen waarin concreet staat wat er in uw huis schoongemaakt moet worden en hoe vaak deze verschillende werkzaamheden moeten gebeuren, dan is de kans enorm groot dat de gemeente de hulp bij u niet juist heeft vastgesteld. Mogelijk krijgt u daardoor te weinig hulp.

De genoemde partijen roepen déze mensen op een herziening aan te vragen. Voor het aanvragen van zo’n herziening kunnen mensen gebruik maken van een standaardbrief die men kan downloaden via de websites van de PvdA, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt.

Klikt u hier om de brief te downloaden.

Ook kunnen mensen telefonisch contact opnemen voor het ontvangen van een standaardbrief per post of voor het krijgen van nadere informatie:
PvdA Stichtse Vecht: www.stichtsevecht.pvda.nl of 06-14461994
Maarssen 2000: www.maarssen2000.nl of 06-44259225
Lokaal Liberaal: www.lokaalliberaal.nl of 06-28347938
Stichtse Vecht Beweegt: www.stichtsevecht-beweegt.nl of 0614255717

 

 

 

Rapport Rekenkamer over Minima beleid

imagesPDVTGYO7In de commissie sociaal domein van 5 januari stond het rapport van de rekenkamer betreffende het minimabeleid op de agenda.

Een mooi helder verslag met hele kritische punten waar de gemeente mee aan de slag zou moeten.

Het college heeft in een reactie aangegeven de adviezen over te nemen, hier zijn wij content over.

Wat we jammer vinden is dat er niet goed geluisterd is naar eerdere adviezen van commissieleden, die behoorlijke raakvlakken vertoonde met de uitspraken van de rekenkamercommissie. Dan had de rekenkamercommissie er misschien niet aan te pas hoeven te komen.

Nu er achteraan zitten dat er snel een plan van aanpak ligt en dat er aan de slag gegaan zal worden. In kaart brengen om hoeveel mensen het gaat en het geheel inzichtelijk maken.

Niet wachten maar doorpakken!

Wij zullen de ontwikkelingen rondom het plan van aanpak nauwlettend in de gaten houden.