Transitievisie warmte en de Regionale Energie Strategie – onze bijdrage tijdens de commissie 7 september 2021

Op de agenda stonden deze avond 3 agendapunten:

1. Bestemmingsplan De Veenkluit – Tienhoven

Prima plan, passend in de omgeving, iets aan woningbouw en herontwikkeling van de dorpshuisfunctie en de gymzaal. Voor de fractie van Lokaal Liberaal een hamerstuk.

2. Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 – Regio U16

Waar het eerste agendapunt voor onze fractie nog een prima plan was, vinden we dat van dit agendapunt bepaald niet. De RES is een lijvig document van 127 pagina’s waar in beschreven staat hoe 16 samenwerkende gemeenten in de provincie Utrecht vorm willen geven aan de opwek van hernieuwbare energie. Lokaal Liberaal wil meewerken aan de opwek van hernieuwbare energie maar daar zitten harde randvoorwaarden aan:

  • Draagvlak bij onze inwoners
  • Kleinschalige opwek van zonne-energie (installaties die kleiner zijn dan ongeveer 50 a 60 panelen) moeten meetellen in de berekening om de doelstelling te halen. Die installaties tellen nu niet mee, dus alle inspanningen die onze inwoners doen met zon op hun dak zorgen er NIET voor dat de mogelijke aanleg van zonneweides voorkomen kan worden door het kiezen van meerdere kleinschalige oplossingen
  • Geen landschapsvervuiling door zonneakkers, eerst alle daken vol
  • Windmolens en biomassa staan we sowieso volgens afspraak, niet toe.

Lokaal Liberaal is van mening dat draagvlak van onderaf begint. Dus als een inwoner bereid is zonnepanelen op zijn dak te leggen, dan moet dat beloond worden. Die opwek moet meetellen binnen de doelstellingen. Immers, “wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd” zegt een oud spreekwoord. En: “Eén paneel op het dak erbij is er één minder in de wei!”. De arrogantie van de klimaathobbyclub onder leiding van de linkse VVD’er Nijpels heeft echter bepaald dat alleen grootschaligere opwek meetelt. Wat onze fractie betreft totaal belachelijk en een minachting voor goedwillende inwoners, waar er gezien het forse aantal zonnepanelen op de daken, echt heel veel van zijn.

De RES noemt biomassa nog steeds als mogelijke oplossing voor de opwek van energie. Volstrekt achterhaald. Al in 2020 adviseerde de SER (Sociaal Economische Raad, een zeer belangrijk adviesorgaan voor de overheid) om per DIRECT te stoppen met biomassa als bron voor elektriciteit.  Lokaal Liberaal wil dan ook dat biomassa als energieoptie conform het SER-advies volledig verdwijnt uit dit voorstel.

Ook achterhaald zijn de in de RES genoemd cijfers ten aanzien van de opwekcapacteit die verwacht wordt. Dit zijn cijfers gebaseerd op 2019/2020, terwijl bijvoorbeeld het aandeel zonne-energie in 2020 met 40% is toegenomen. Er is dus veel minder nog nodig dan eerder gedacht. Daarom moet de RES met gebruikmaking van de nieuwste cijfers volledig opnieuw doorgerekend worden.

Lokaal Liberaal zal niet instemmen met een RES waarin kleinschalig zon op dak en dus de inspanning van onze inwoners wordt genegeerd en waar biomassa nog als optie staat genoteerd. Daarnaast stellen we als voorwaarde dat de cijfers geactualiseerd worden om beter in kaart te brengen wat nu écht nodig is.

3. Transitievisie Warmte

Van dezelfde klimaathobbyclub van Nijpels moet iedere gemeente in Nederland voor eind 2021 hebben vastgelegd hoe de gemeente van het gas af gaat. Er zou een plan moeten liggen dat iets zegt over de planning hoe tot 2050 gefaseerd woningen van het gas af moeten gaan.

Dit voorstel werd door Lokaal Liberaal en andere partijen als niet-besluitrijp bestempeld. Dat betekent dat er nog zoveel schort aan het voorstel dat het niet door de raad kan worden behandeld. Zo ontbrak er participatie: Inwoners zijn niet gekend in de plannen, hebben er hun mening niet over kunnen geven. Voor de voorgestelde forse ingrepen in de infrastructuur en de bijbehorden kosten (wie gaat dat betalen?) is inspraak een keiharde randvoorwaarde om überhaupt het gesprek binnen de politiek over dit onderwerp te kunnen starten. 

Over van het gas af is Lokaal Liberaal zeer duidelijk: Alleen vrijwillig. Al je dit als inwoner zelf wilt is dat vrije keuze. Wij leggen niemand op dat hij of zij van het gas af moet

Lokaal Liberaal wil pas verder praten over dit plan als de volgende zaken klip en klaar duidelijk zijn:

  • Van het gas af: Is dit verplicht of is dit vrijwillig? Er moet expliciet in het plan staan wat het nu is en wat de (wettelijke) basis is om het te verplichten. Volgens Lokaal Liberaal is die basis er niet en worden inwoners om de tuin geleid met onheilspraatjes “het moet het moet het moet”. Die mantra moet stevig ontkracht worden. Niemand verplicht van het gas af!

  • Wat gebeurt er als we die transitievisie warmte NIET vaststellen voor het einde van het jaar? Krijgen we dan een boete? Gebeurt er wat anders? Volgens de fractie is ook daar geen juridische basis voor anders dan een afspraak die niet met ons, maar zonder ons is gemaakt. We voelen ons daar op geen enkele wijze aan verbonden.
  • Er moet duidelijk zijn wat van het gas af gaan kost en wie dat gaat betalen. Wij jagen de inwoners niet op kosten.
  • Er moet onderzocht zijn of van het gas af gaan uberhaupt wel kan in de genoemde wijken. Nu is er van achter een bureau bedacht dat de wijken aan het Amsterdam-Rijnkanaal wel van het gas af kunnen omdat het AR-kanaal als warmtebron kan dienen (warmte onttrekken aan water). Nergens is aangetoond dat dit ook een werkbare oplossing is en dit op die plek mogelijk is.
  • Er is geen geld voor het uitvoeren van het plan. Het is goed gebruik dat een plan altijd is voorzien van een financiële dekking. Daarmee kan en mag de raad dit niet op deze manier door laten gaan.

Kortom: Eerst participatie regelen, mening van inwoners horen. Dan onderzoeken wat kan en wat dat kost.

Terug naar boven