Planetenbaan en het Kwadrant; wonen of werken of allebei?

In de commissie Fysiek Domein van 7 januari stond het “Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en het Kwadrant” in Maarssenbroek op de agenda.

Leefbaarheid door verkeersafwikkeling zwaar onder druk
De fractie van Lokaal  Liberaal heeft daar de nodige op- en aanmerkingen gemaakt op het door het college voorgestelde plan en besluit. Aan de stukken is onder andere het Mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek toegevoegd. Als raadslid moet je het doen met de stukken die het college aanlevert en die moet je dus maar voor waar aannemen, maar ervaringen in het verleden leerden dat dat niet werkt. Een voorbeeld dat iedereen nog wel in het geheugen zal hebben is de aanleg van de bussluis op de Kerkweg in Maarssen geweest. Het verkeer in heel Maarssen-dorp kwam vast te staan en na een stevig debat in de raad en een motie deze bussluis weer te verwijderen, wat vervolgens ook gebeurde, werd dit probleem weer opgelost. Wat men daaruit uit kan leren is dat de praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie en dat gezond boerenverstand het vaak wint van theoretische rekenmodellen.

Wat de fractie van Lokaal Liberaal betreft is dat ook hier weer het geval. In theorie kan het, maar toen enkele jaren geleden de oprit naar de Zuilense Ring/N230 vanaf de Floraweg was afgesloten vanwege werkzaamheden stond heel Maarssenbroek vast. En dát was vóórdat er op de Planetenbaan tussen de 1500 en 2300 en op Bisonspoor ook nog eens ronde de 1000 woningen bijgebouwd waren en er op het industrieterrein nog geen groot Transport en Overslagbedrijf was gevestigd, waardoor de verkeersdruk aanmerkelijk is toegenomen. Met zoveel woningen en bedrijvigheid erbij komt de leefbaarheid in Maarssenbroek zwaar onder druk te staan, zeker als de oprit aan de Floraweg ook nog wordt afgesloten.

Daar komt nog bij dat het college zegt dat het zogenaamde onttrekkingsbesluit, waardoor de oprit naar de N230 verdwijnt, gewoon genomen kan worden en dat daarna pas de discussie plaatsvindt om te kijken of er eventueel aan de zuidrand van het Kwadrant een nieuwe oprit moet komen. Dat is volledig in tegenspraak met het Raadsbesluit dat de raad in juli 2017 bij het vaststellen van het bestemmingsplan Haagstede heeft besloten.

Wat heeft de raad toen namelijk besloten? Daarvoor kijken we naar pagina 8 van het bestemmingplan Haagstede waar staat dat de raad in juli 2017 het volgende heeft vastgesteld: “Het achterliggende terrein wordt ontwikkeld voor woningbouw, waarbij aangetekend dient te worden dat de oprit naar de N230 wordt verlegd van de noordzijde van het plangebied, naar de zuidrand, evenwijdig aan de N230”. Dit is wat de raad heeft vastgesteld, terwijl het college nu met droge ogen schrijft “dat deze (nieuwe) oprit los staat van het onttrekken van deze oprit”! Dat is onjuist en maling hebben aan eerder genomen raadsbesluiten. De fractie van Lokaal liberaal is van mening dat als het college het anders wil dan wat de raad in juli 2017 heeft besloten, het college eerst naar de raad moet komen met een voorstel om dat raadsbesluit in te trekken en een nieuw raadsbesluit hieromtrent te nemen.

Al met al reden genoeg voor de fractie van Lokaal Liberaal om niet in te stemmen met het collegevoorstel voor wat betreft de verkeersafwikkeling, en dus afsluiten van de oprit naar de Zuilense Ring/N230, in dit plan.

Betonnen getto
Lokaal Liberaal heeft in de commissie duidelijk naar voren gebracht dat 2300 woningen teveel is. Wij moeten niet bouwen voor de gemeente Utrecht, terwijl die gemeente een prachtige plek voor woningbouw waar duizenden woningen gebouwd kunnen worden, de polder Rijnenburg, vol wil zetten met windmolens. 1500 is wat onze fractie betreft meer dan genoeg op de Planetenbaan. In het plan staat dan ook nog dat in de middenhuur behoefte is aan luxere woningen die, wil men qua huur in het segment middenhuur blijven, niet te realiseren zijn. Lokaal Liberaal vindt het belangrijker dat er niet getornd wordt aan de percentages middenhuur en dat er woningen komen die qua oppervlakte geen schoenendozen zijn. Als dat inhoudt dat er geen luxere woningen komen, dan zij het zo.

Verder zegt het college dat er voldoende parkeerplaatsen komen in het plan, maar waar dan? Door de parkeernorm enorm te verlagen voor dit gebied! En wat als dan blijkt dat er onverhoopt toch extra parkeerplaatsen bij moeten komen? Dan gaat dat ten koste van het geplande groen. Onze fractie is van mening dat als je het groen dat er gepland is ook nog in parkeren gaat veranderen er een betonnen getto ontstaat.

Aandacht voor lokale bedrijven en de economie in Stichtse Vecht
Bij de stukken waren veel reacties van bedrijven die op en/of rond de Planetenbaan gevestigd zijn die zich ernstig zorgen maken over wat deze plannen voor deze bedrijven gaat betekenen. Ten eerste wordt er ernstig getwijfeld aan de cijfers en uitkomsten van het mobiliteitsplan. Er zou maar één plekje zijn waar een probleem zou kunnen ontstaan, iets waar verschillende bedrijven én namens alle bedrijven ook de Samenwerkende bedrijven Industrieterrein Maarssenbroek ernstig aan twijfelen. Het nieuw te bouwen op- en overslagbedrijf Goodman dat gebouwd gaat worden op de plek van de voormalige drukkerij Biegelaar, heeft daar zelfs een rapport voor laten opstellen door het gerenommeerde bureau Royal Haskoning. Daarnaast maken bedrijven zich zorgen over hun bedrijfsrechten doordat in de nieuwbouw eventueel overlast van deze reeds lang bestaande bedrijven, die enorm belangrijk zijn voor de economie in Stichtse Vecht, ondervonden gaat worden. Ook maken bedrijven zich ernstig zorgen over de lage parkeernorm die gehanteerd wordt en de parkeeroverlast die dat ten gevolge kan hebben op het hele industrieterrein. Wat opvallend was dat Lokaal Liberaal als enige partij zich zorgen maakte over en aandacht vroeg voor de belangen van onze lokale bedrijven.

Een reactie

  1. Kor Buist

    Helemaal met jullie visie eens. Wil daaraan nog toevoegen dat er in het plan geen enkele aandacht wordt besteed aan voorzieningen die nodig zijn door deze toevloed van inwoners. Ruimte daarvoor is er straks ook niet meer te vinden binnen de rode contouren. Dit los van de autonome behoefte als gebold van de sterke vergrijzing, vooral in Maarssenbroek.
    Trouwens gezien wat de “groene omgeving” waarvan in de planbeschrijving sprake is in houdt? Gewoon de bomen en de halve sloot langs de Maarssenbroeksedijk en het gedeeltelijk handhaven van de strook grond langs de Ruimteweg (er is een extra woontoren gepland op de grond die eerder door de belegger vrij van bebouwing is gelaten, omdat er anders niet genoeg parkeerruimte kon worden aangelegd (!)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven