Kadernota 2022 – Wat staat ons te wachten?Het afgelopen jaar is ongelofelijk zwaar geweest voor onze inwoners en ondernemers.
We kregen te maken met een crisis die zijn weerga niet kent en een periode die niemand van ons voor mogelijk had gehouden. (dat zie je toch alleen in de film?)  
De crisis heeft een ongekende impact gehad op iedereen.
Maar nu er eindelijk weer licht gaat schijnen aan het einde van de tunnel en hopelijk ook blijft schijnen kijken we terug op het afgelopen jaar, maar ook vooruit.
En met de kadernota die hier nu voor ons ligt kan Lokaal Liberaal instemmen. Sober en beleidsarm, en hoewel we natuurlijk liever anders hadden gezien is dit wel het beste wat we er meEnt elkaar van hebben kunnen maken en is de begroting meerjarig sluitend gemaakt. Dit is in tegenstelling tot andere gemeenten echt een hele prestatie.

Echter maakt Lokaal Liberaal zich wel zorgen om de enorm oplopende tekorten in het Sociaal Domein en dan met name Jeugdzorg.  Een hele zorgelijke ontwikkeling. Een kwetsbare groep wordt keihard getroffen die juist die ondersteuning zo hard nodig heeft. De jeugd heeft de toekomst, maar dan moeten ze die kans wel krijgen en gemeenten kunnen dit niet eindeloos blijven opvangen. Steun vanuit het Rijk is essentieel om te kunnen voldoen aan de zorg die nodig is.

Echter wil Lokaal Liberaal wat punten onder de aandacht brengen die wat ons betreft in de nabije toekomst echt een prioriteit zou moeten zijn en waarvan we hopen snel mee aan de slag te kunnen.

De staat van de ambtelijke organisatie
Zoals in onze spoed artikel 41 vragen al gevraagd aan het college,  maken wij ons ersntig zorgen over de staat en de kracht van de organisatie.  De coronacrisis heeft een grote impact gehad ook op de organisatie. Maar de problemen zijn niet alleen hierdoor ontstaan en waren echt al eerder   Het is niet voor niets dat Lokaal Liberaal bij de toetreding tot de huidige coalitie, 375.000 euro heeft vrij gespeeld om de ergste knelpunten op te lossen en de dienstverlening te versterken. Daarmee wilden wij een start maken met het zo snel mogelijk op kracht brengen van de organisatie. Op dat moment had coronacrisis nog nagenoeg geen effect had gehad op de organisatie.

Bekend is dat de ambtelijke organisatie bewust klein is gehouden en dat er veel met jonge ambtenaren wordt gewerkt. Dit laatste is natuurlijk prima maar er moet ook stabiliteit en kennis zijn. Jonge ambtenaren gebruiken de gemeente als opstapje en blijven vaak niet lang. Maar juist die stabiliteit en ervaring zorgt er ook voor dat onze inwoners en ondernemer snel en adeqaat geholpen worden en dat de bestuurlijke voortgang er niet onder gaat lijden.
De genoemde ambities in de kadernota helpen daar zeker bij, maar belangrijke afdelingen met onder andere de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, WMO en ruimtelijke ordening zijn zwaar onderbemand, en dat gaat op ten duur ook voor grote problemen en- of uitval zorgen.  Lokaal Liberaal spreekt dan ook de wens uit deze organisatie snel en doelmatig weer op kracht te brengen.  Medewerkers verdienen goed werkgeversschap en een goede werksfeer en wij denken dat er in deze organisatie heel veel te winnen valt en dat hier stevig op moet worden ingezet.

 

Contact met onze inwoners? Ja graag! Maar niet met een dure Box in de wijk!

Lokaal Liberaal vindt het ontzettend belangrijk dat inwoners op een laagdrempelige wijze met de gemeente in contact kunnen komen. Wijktafels, informatiebijeenkomsten en benen op tafel sessies zijn instrumenten om dit te kunnen realiseren.  Zowel gemeente als inwoners krijgen de kans om op deze manier informatie op te halen en ideeen met elkaar uit te wisselen.
De tent in de wijk was dan ook een groot succes. Echter zagen wij ook de Box in de wijk weer op de agenda van het college staan. Hierbij wordt een box aangeschaft voor 40.000 euro welke dan ook nog geplaatst moet worden tegen een aanzienlijk bedrag en waar slechts een beperkte hoeveelheid mensen in kunnen.  Lokaal Liberaal begrijpt niet waarom een dergelijke investering zou moeten worden gedaan als andere alternatieven uitstekend zijn.
Los van de tent in de wijk die weinig kost en het zelfde resultaat oplevert, beschikt onze gemeente over diverse mooie locaties zoals wijk/dorpshuizen, schoolgebouwen, bibliotheek en kantines waar dit soort bijeenkomsten uitstekend georganiseerd kunnen worden.
Voordelen daarvan wegen wat ons betreft vele malen zwaarder dan de investering in een dure box die slechts beperkt ingezet kan worden en alles behalve duurzaam is.

 

De energietransitie
Voor Lokaal Liberaal is de energietransitie vooral een zaak van draagvlak, inspraak en participatie. Onze inwoners maken zich terecht zorgen over de aantasting van hun leefomgeving. De transitie moet passend zijn in het landschap. Is het dat niet, dan doen we het niet, wat Lokaal Liberaal betreft.
Het is daarom goed dat het uitvoeringsplan zonnevelden terug gaat naar de tekentafel. Draagvlak, inspraak en participatie moeten ook hierin beter geregeld worden.
Voor Lokaal Liberaal gaat zon op dak boven andere vormen, wij verwachten dan ook dat dit college zoals ook al in onze motie verwoord, zich hard gaat maken om kleinere dakoppervlakken mee te laten tellen in de RES.
Een paneel op dak erbij, is een minder in de wei!

 

Verplicht van het gas af? Nee wat Lokaal Liberaal betreft! 
Gemeenten willen woningen van het gas af kunnen halen. Lokaal Liberaal zal niet meewerken aan voorstellen die onze inwoners verplichten hun woningen van het gas af te halen.
Als de resultaten van het grootste Nederlandse expiriment de zogenaamde proeftuinen ons iets heeft geleerd is dat het in de praktijk een harde leerschool is. De techniek, draagvlak en de kosten vallen tot nu toe in alle opties tegen.  Wij willen onze inwoners niet verplichten om geconfronteerd te worden met torenhoge kosten. Zodra het haalbaar en betaalbaar is zullen wij ons standpunt wellicht heroverwegen.

 

Speeltuinen
Voor Lokaal Liberaal blijft ook de uitrol van het speeltuinenbereid een onderwerp wat wij goed zullen blijven monitoren.
Spelen is belangrijk en gezond. En in de afgelopen periode zijn deze speeltuinen misschien nog wel belangrijker geweest dan ooit te voren! Onze nieuwe kinderburgemeester Fien Sant heeft bij haar installatie tijdens de raadsvergadering van 13 juli j.l. het belang van buitenspeelplekken ook benoemd in haar betoog.  Een signaal dat kinderen in onze gemeente heel duidelijk afgeven! 

Dit dossier heeft een heel lang en moeizaam verloop heeft gekend. Tijdens de commissievergadering bestuur & financiën van 29 juni  heeft Lokaal Liberaal aan de wethouder de stand van zaken gevraagd en die gaf aan dat er dit jaar 10 speeltuinen zijn vernieuwd en dat de uitrol volgens planning en naar wens verloopt. De fractie van Lokaal Liberaal zal in dit dossier de vinger aan de pols blijven houden en vraagt dan het college om de raad ook regelmatig op de hoogte gehouden te worden over de voortgang.

 


Woningbouw

De huidige woningvoorraad en de enorme druk op de woningmarkt blijft een zorgelijk probleem.
Niet alleen landelijk maar ook in onze eigen gemeente. Wachtlijsten zijn eindeloos en mede door alle opgelegde taakstellingen is het terugdringen van het aantal wachtenden nog totaal niet aan de orde.
Belangrijk dat we dus gaan bouwen! 


Lokaal Liberaal wil dat we snel starten met het bouwen van betaalbare woningen op plaatsen waar dit kan, maar met respect voor het groen en ook met het oog op de indentiteit van de diverse kernen. Dus zodra de capaciteit dit toelaat, niet wachten maar doorpakken!

 

RTL Afbeelding 

Oneingelijk woninggebruik
Een probleem waar grote delen van Stichtse Vecht al lange periode tegenaan lopen.
Dit onderwerp in uit en ten treure besproken, maar lijkt maar moeizaam tot een oplossing te komen. 
Op sommige locaties waar huisjesmelkers hun panden verhuurd hebben, is er sprake van enorme overlast bij omwonenden.


Lokaal Liberaal kan daar eigenlijk met het verstand niet bij. In Maarssenbroek staat heel duidelijk in het bestemmingsplan dat kamerverhuur niet is toegestaan.
Lokaal Liberaal wil enorm inzetten op handhaving van illegale situaties zoals bij oneigenlijk woninggebruik. Er moet adequaat en snel wordt ingegrepen bij overlast van oneigenlijk woninggebruik. Los van de illegale situatie zijn er echt inwoners die zich niet meer veilig voelen in hun eigen woning, ’s nachts wakker liggen van de herrie en struikelen over de vele auto’s en- of afval in directe woonomgeving. Deze twee punten moeten wat ons betreft een topprioriteit blijven.

 

Afvalscheidingsstation
Lokaal Liberaal heeft als fractie nooit onder stoelen of banken gestoken dat wij liever hadden gezien dat er meer dan één nieuw afvalscheidingsstation gerealiseerd zou worden.
Of, als dat niet gerealiseerd kon worden één totaal faciliterend afvalscheidingsstation en extra servicepunten voor in de verder gelegen kernen.
Lokaal Liberaal vindt het belangrijk dat we straks niet te kampen krijgen met zwerfaval, rondslingerende koelkasten of ander grofhuisvuil, en zal er als die servicepunten er niet komen blijven pleiten voor het blijvend gratis afhalen van grofhuisvuil en groenzakken aan huis en wat ons betreft mag dit meer dan zes keer per kalenderjaar.  Het is de taak van de gemeente om afvalverwijdering goed te regelen en als iemand niet in staat is om naar het afvalscheidingsstation te gaan dat,  het grofhuisvuil en groenafval zonder problemen bij de voordeur kan worden opgehaald.

 

Foto VARnws

Openbare ruimte
De aanblik van onze openbare ruimte verdient helaas nog steeds geen schoonheidsprijs.
Al jaren lopen we met het groenonderhoud achter de feiten aan en maken wij ons oprecht zorgen over de aankomende aanbesteding.  Zijn de gemeentelijke bestekken nu volledig op orde? Weet de gemeente precies wat er speelt? Waar zitten brandhaarden? 
Lokaal Liberaal heeft bij de vorige aanbesteding al gepleit om de gemeente op te knippen in deelgebieden waarbij lokale aannemers verantwoordelijk zijn voor het totale onderhoud van dit deelgebied. Op die manier genereer je betrokkenheid bij de aannemer in plaats van dat je een aannemer van ver naar binnenhaalt die geen betrokkenheid kent in het werkgebied.


Er is meer
Maar bij openbare ruimte denken we niet alleen aan groen maar ook aan openbare werken. 
Lokaal Liberaal is blij dat het wegenbeheerplan nu actief wordt aangepakt wat zal betekenen dat stoepen/straat en fietspaden in snel tempo zullen worden aangepakt en daardoor veiliger worden gemaakt.
Maar een verrommelde omgeving kent een onveiligheidsgevoel en dan willen we het bijvoorbeeld  hebben over de vele fiets/wandeltunnels die nu gelukkig zijn nu voorzien van nieuwe verlichting.
Maar die verlichting zorgt er voor dat je de treurige staat van onderhoud nog beter kunt zien. 
De meeste tunnels zijn vies, smerig, slecht onderhouden, planken die loszitten, brandplekken tot op het plafond zijn allemaal aspecten die het veiligheidsgevoel niet bevorderen. 
Het zou wat betreft Lokaal Liberaal een must zijn om de doorgangen na al die jaren eens stevig aan te pakken. De verf die er nu op zit dateert van jaren geleden en een nieuwe, schone verflaag kan er toe bijdragen dat deze ook netjes en schoon blijven.

De openbare ruimte mag geen ondergeschoven kindje worden en laten we hier strak en goed bovenop zitten.
Onze inwoners hebben de afgelopen jaren het gevoel dat ze qua meldingen via Fixi en de afhandeling van deze meldingen tegen een muur oplopen en niet gehoord en serieus genomen worden. Meldingen worden afgehandeld zonder dat er daadwerkelijk actie is ondernomen.  Lokaal Liberaal denkt dat hier ook de dienstverlening een flinke stap kan maken door duidelijk en helder te communiceren wat de stand van zaken is en wat de verwachting is wanneer het probleem zal worden opgelost.  

Al met al is er dus nog heel veel werk aan de winkel, en de fractie van Lokaal Liberaal zal zich hier ook keihard voor blijven inzetten!

 
Wilt u dit ook? Stem dan 16 maart 2022 Lokaal.
Stem Lokaal Liberaal!

Wilt u meer weten? Wilt u ons helpen? 
Mail dan met onze fractie op info@lokaalliberaal.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven