Commissie Fysiek Domein 9 januari, onderwerp herinrichting Zandpad

Lokaal Liberaal heeft zich uitgesproken over de herinrichting van het Zandpad, waarbij de huidige situatie complexer is dan oorspronkelijk beoogd. In 2018 diende Lokaal Liberaal een motie in om het Zandpad tussen de Machinekade in Maarssen en Nieuwersluis zo snel mogelijk als fietsstraat in te richten, met het oog op verkeersveiligheid voor fietsers, vooral schoolgaande kinderen. Het idee was dat rood asfalt en het bordje “auto te gast” weliswaar geen juridische status hebben, maar in veel gemeenten in Nederland wel het gewenste effect sorteren. Automobilisten gedragen zich anders wanneer ze zich te gast voelen, en als de snelheid ook nog wordt verlaagd, wordt de doorgaande weg minder aantrekkelijk voor sluipverkeer.

In 2017 werd bij het vaststellen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) deel D al opgeroepen om het Zandpad in te richten als fietsstraat en de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/u. Destijds gaf de toenmalige wethouder aan dat het aanleggen van een fietsstraat zonder juridische status mogelijk was.

Tijdens de commissievergadering was Lokaal Liberaal echter niet enthousiast over het huidige voorstel voor de herinrichting van het Zandpad. De geplande proefprojecten en de financiële investeringen bieden nog geen direct zicht op een veiligere verkeerssituatie voor alle gebruikers van het Zandpad. Een van de knelpunten in het voorstel betreft het Jaagpad. Dit pad kan alleen worden gerealiseerd als er afspraken worden gemaakt met particuliere eigenaren over het gebruik van de grond. Als niet genoeg eigenaren meewerken, vervalt de aanleg van het Jaagpad op die betreffende delen.

Als het Jaagpad gerealiseerd kan worden, is in de informatieve commissie aangegeven dat dit een half verhard pad zal zijn, dat niet toegankelijk is voor mensen in een rolstoel, met rollator of mensen met een kinderwagen. Dit roept zeker vragen op over de toegankelijkheid en inclusiviteit van de herinrichting.

Niet zo heel lang geleden hebben we met elkaar de Lokale Inclusie Agenda besproken, en vanuit die optiek zet de gemeente zich in om een inclusieve en toegankelijke gemeente te zijn. Het is belangrijk om deze doelstellingen in gedachten te houden bij het plannen van infrastructuurprojecten zoals het Zandpad. We moeten ervoor zorgen dat alle inwoners, ongeacht hun mobiliteitsbeperkingen, veilig en gemakkelijk gebruik kunnen maken van de openbare ruimte.


Het punt over de beschoeiingen in de risicoparagraaf van het raadsvoorstel is een belangrijk punt van zorg voor de fractie van Lokaal Liberaal.
De onduidelijkheid over eigenaarschap en kostenverantwoordelijkheid kan tot enorme financiële problemen voor de gemeente leiden.

De kosten voor het vervangen van beschoeiingen kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de lengte van de beschoeiing, het materiaal en de specifieke locatie. Zolang er geen duidelijkheid is over wie de financiële verantwoording draagt, en het Zandpad niet kan worden heringericht zonder dat éérst de beschoeiingen zijn gemaakt kan Lokaal Liberaal zich niet vinden in het voorliggende voorstel.

Het is van groot belang dat de gemeenteraad een weloverwogen beslissing neemt, rekening houdend met de mogelijke risico’s en kosten. Het is essentieel om transparantie te hebben over de financiële aspecten van de herinrichting, zodat de juiste beslissing kan worden genomen. Hopelijk wordt er een oplossing gevonden die zowel de verkeersveiligheid als de financiële haalbaarheid waarborgt.

Wij waren dan ook blij dat de portefeuillehouder Van den Akker besloot het stuk terug te nemen en nog een kritisch te kijken naar de mogelijkheden. 

Lokaal Liberaal wacht met interesse af, of , hoe en wanneer het voorstel Herinrichting Zandpad opnieuw op de agenda komt te staan.

 

 

Terug naar boven