Begroting 2021

In de raadsvergadering van 10 en 11 november is de begroting voor het jaar 2021 besproken. De eerste begroting van de coalitie bestaande uit Lokaal Liberaal, VVD, CDA en PvdA.

We zijn blij dat het het college gelukt is een begroting te presenteren die, ondanks de grote opgaven waar Stichtse Vecht voor staat, de rekening van die opgaven niet klakkeloos neerlegt bij onze inwoners. De bezuinigingen die nodig zijn, zijn gevonden door te snijden in eigen vlees. Er is alles aan gedaan om onze inwoners te ontzien en dat dat gelukt is, is een knap staaltje werk. Complimenten.
Met de toetreding van Lokaal Liberaal tot de coalitie is ook het Collegewerkprogramma aangepast. We zijn blij dat we een impuls hebben kunnen geven aan dierenwelzijn. In deze begroting is op ons voorstel 20.000 euro opgenomen ten behoeve van het werk van de dierenambulance.

Ook hebben we de raad een voorstel gedaan de financiële basis van de in Stichtse Vecht aanwezige kinderboerderijen Vechtse Hoeve, Otterspoor en Dierenweide Breukelen te versterken. Dit amendement is unaniem door de raad aangenomen!

Het temporiseren van de duurzaamheidsambities zien wij als een goede zaak. Realiteitszin is nodig in dezen en we zijn blij dat de toetreding van Lokaal Liberaal tot deze coalitie dat heeft helpen bewerkstelligen.

Nog zo’n ambitie die wat ons betreft getemporiseerd moet worden is het gemeentelijke plan dat eind 2021 klaar moet zijn waarin staat welke wijken van het gas af zouden moeten, wanneer dat dan is en wat het alternatief is. Dat is nu allemaal nog onbekend.

Wij hebben er dan ook voor gepleit om dit soort luchtfietserij te stoppen en ons te richten op haalbare plannen zoals bijvoorbeeld het vergroenen van daken.

We zijn trots dat het ons gelukt is het mantelzorgcompliment terug te laten keren. Lokaal Liberaal is hier altijd voorstander van geweest. We zijn dan ook bijzonder blij dat dit compliment de komende twee jaar beschikbaar is. Het is aan de nieuwe coalitie om dit vanaf 2023 structureel te maken.

Door het compliment besteedbaar te maken bij onze lokale ondernemers snijdt het mes aan twee kanten. Onze mantelzorgers verdienen dit compliment in deze zware tijden meer dan ooit. Door toepassing van het Koop Lokaal-principe worden ook onze lokale ondernemers hiermee geholpen. Ook voor hen zijn dit zware tijden en ook zij verdienen onze steun.

Was er dan helemaal niets aan deze begroting dat beter kan of moet? Helaas wel. Wij doelen op de stijging van de afvalstoffenheffing.

Uit de door onze fractie gestelde vragen blijkt dat door externe factoren, namelijk aanbod van afval uit het buitenland, de prijs voor het laten verwerken van ons afval stijgt. Dit heeft tot gevolg dat de afvalstoffenheffing dus eveneens stijgt aangezien deze kostendekkend moet zijn.

Wij zijn hier meer dan ontevreden mee. Reeds eerder hebben gesproken over hoe deze kosten nu zo hebben kunnen stijgen. We zijn volledig klaar met het feit dat het erop lijkt dat we geen invloed kunnen uitoefenen op het kostenverhaal dat de afvalverwerker in rekening brengt.

Een motie van Streekbelangen om te kijken naar andere verwerkers die wellicht goedkoper werken hebben we daarom mede ingediend. Deze motie werd aangenomen door de raad.
Ook dienden we de motie van PVV om nog eens goed te kijken naar de kosten/batenanalyse van omgekeerd inzamelen, mede in. Deze motie werd verworpen door de raad. Verbazingwekkend, aangezien de raad wel de mond vol had over de stijging van de afvalstoffenheffing, maar er dan iets aan willen doen, ho maar.

Financieel blijft, naast Corona, waakzaamheid geboden. Een lichte plus voor 2021 stemt ons tevreden. Dit mag echter wat Lokaal Liberaal betreft niet leiden tot potverteren. In de onzekere tijden die voor ons liggen hebben we met de kennis die we nú hebben, een begroting voor liggen die passend is. De meerjarendoorkijk leert ons dat 2022 en verder alsnog uitdagend zullen zijn, met tal van onzekere factoren. Voorzichtigheid is geboden.
Wij zijn tevreden dat de noodzakelijke ombuigingen binnen de eigen organisatie zijn gevonden. Ook zijn we blij dat we een aantal zaken ten gunste van onze inwoners hebben kunnen realiseren. Dat stemt ons tevreden. Wij konden dan ook instemmen met deze begroting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven