Lokaal Liberaal beproefd 100-100-100 op besparing en uitvoerbaarheid.

Persbericht 16-02-2017
Lokaal Liberaal levert eerste raadslid dat meedoet aan 100-100-100

Op 15 februari heeft Bas Verwaaijen namens Lokaal Liberaal zich, als eerste raadslid van de gemeente Stichtse Vecht, aangemeld voor de actie 100-100-100.

Met de actie 100-100-100 gaan 100 huishoudens in de gemeente Stichtse Vecht gedurende 100 dagen 100% afval scheiden. Het doel van de actie is aantonen dat betere afvalscheiding leidt tot minder restafval en (dus) lagere kosten.

Werkbare oplossing?
Verwaaijen over de motivatie om mee te doen aan deze actie: “Afval scheiden is eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. In plaats van alles in één restafvalbak te gooien, verdeel je je afval. Het is een kleine moeite het gescheiden te houden. De achterliggende gedachte is dat gescheiden aanlevering leidt tot lagere verwerkingskosten voor het afval, het hoeft immers niet meer achteraf gescheiden te worden. Dat scheelt dus geld. Lokaal Liberaal wil dat dit voordeel bij de inwoners terecht komt in de vorm van lagere afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is immers bedoeld om de kosten voor het verwerken van afval te betalen, en lagere kosten moet dus leiden tot een lagere heffing. Door actief mee te doen aan deze proef willen we bekijken of de kosten inderdaad dalen en of dit een werkbare oplossing is voor onze inwoners.”

Oud papier
Specifiek ten aanzien van oud papier wil Lokaal Liberaal benadrukken dat het scheiden van oud papier uit het restafval nog een ander doel dient. “Niet alleen dalen de kosten van de verwerking van het restafval, maar de verenigingen zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, de muziekvereniging of  Scouting hebben er baat bij. Zij krijgen (een deel van) de opbrengst van het aantal kilo’s papier dat zij ophalen. Dit doen ze ofwel met een zeecontainer die periodiek geplaatst wordt ofwel ze lopen een of meer rondes achter de vrachtwagen aan om papierkliko’s te legen.”

De opbrengst van iedere kilo correct gescheiden papier komt daarmee dus terecht bij het lokale verenigingsleven. “Lokaal Liberaal draagt het verenigingsleven een warm hart toe en steunt dus ook dit initiatief ten aanzien van het oud papier.”

 

Plan Harmonie Maarssen

Het college heeft een stedenbouwkundig plan opgeleverd voor het Harmonieplein en omliggende ruimte.
De fractie van Lokaal Liberaal en haar achterban worstelt nog steeds met dit stedenbouwkundig plan.
Het plan heeft dan wel de naam ‘Harmonieplein’ maar het lijkt meer te gaan over het neerzetten van een woonwijk.
De wensen uit het DorpsOntwikelingsPlan waren juist: het ontwikkelen en verlevendigen van het plein zelf.

In de afgelopen commissie hebben we verschillende punten over het plan aangedragen.
Dit waren o.a.:
– De parkeerproblematiek.
– De zonnestudie voor de horeca en de overlast van de bouwduur van het project.
– De hoogte van de bebouwing, gelukkig op veel fronten nu minder hoog.
– De cijfers achter de gewijzigde grondexploitatie.
– Wat is nu het plan achter de brandweerkazerne?
– Waar gaat het theaterfunctie naartoe en kunnen we nog enige dorpse evenementen houden?

Maar bovenal:
Doet dit plan voldoende recht aan de wensen van de inwoners van Maarssen?
Door de gemeente is na een participatietrajecteen Dorpsontwikkelingsplan en uitvoeringsplan opgesteld.
En deze is vastgesteld door de raad.

De stedenbouwkundige denkt dat het plein een soort Kerkbrink van Breukelen wordt.
Wij zien echter,op de schetsen, mooie en diverse bebouwing.
Maar moet je het zo volbouwen?

Lokaal Liberaal ziet hier bijna een woonwijk komen en daarna pas een upgrade van het plein.
Het DOP rept niet expliciet over extra woningen, maar gebruikt wel de woorden:
“groen, ruimte, ontmoetingsplek”

Er is veel geschaaft aan het plan, maar is het voldoende?
Hoe kunnen we nu echt een plein creeeren voor de inwoners met een krappe opbrengst.
Als je nog meer gaat veranderen moet er geld bij.
Is de wethouder bereid tegen extra investeringen nog meer tegemoet te komen aan de wensen van inwoners?
Hebben we dat voor de inwoners over?
Lokaal Liberaal wil daar wel over nadenken,
we kunnen met zijn allen een keuze maken daarvoor.

 

Moties over statushouders en woningmarkt Lokaal Liberaal

In de Vechtstroom van 31 januari stond een artikel waarin wethouder Van Vossen vertelde over een geslaagde pilot en zijn reactie op de moties die Lokaal Liberaal heeft ingediend over de huisvesting van statushouders.

Een week later doet De Vechtstroom aan wederhoor.
Hieronder de tekst van het artikel.

‘Er zijn niet genoeg woningen, we
moeten naar alternatieven zoeken’

Dinsdagavond zijn 2 moties van Lokaal Liberaal behandeld over het huisvesten van statushouders: vluchtelingen met een verblijfvergunning. Vorige week vertelde wethouder Van Vossen waarom hij de moties zou afraden. Deze week Frank van Liempdt en Bas Verwaaijen over hun redenen voor de moties.

MAARSSEN – In één van de moties vraagt Lokaal Liberaal om te stoppen met de pilot waarbij 2 of 3 jonge statushouders samen in een huis worden geplaatst, begeleid door het Leger des Heils. In de andere motie wil Lokaal Liberaal dat de urgentie voor statushouders als woningzoekenden wordt geschrapt.

De moties zijn 10 januari al ingebracht, maar aangehouden door de partij om de samenwerkingsovereenkomst af te wachten voor het huisvesten en integreren van statushouders die Stichtse Vecht en 15 andere gemeenten onlangs hebben afgesloten.

Van Liempdt: “Allereerst de pilot. We willen dat die direct gestaakt wordt. Je kunt toch niet jonge mannen die elkaar niet kennen, met geheel verschillende achtergronden, in één huis zetten.” Verwaaijen: “Dat geldt ook voor autochtone jongens. Je moet zoiets niet willen tussen allemaal gezinnen.” Van Liempdt: “En gezinswoningen zijn daar niet voor bedoeld. Het gaat ook tegen de woonvisie van de gemeente in.” Afwachten tot de evaluatie eind 2017 willen ze niet. Verwaaijen: “Deze pilot is in 2015 gestart, er had al veel eerder een evaluatie moeten plaatsvinden.”

Een andere reden om met de pilot te stoppen is dezelfde als die voor de motie over het schrappen van de woonurgentie voor statushouders: de verdringing op de woningmarkt. Van Liempdt: “Er zijn mensen die al jaren op de wachtlijst staan voor een woning. Ook daar zitten urgente gevallen tussen, zoals mensen in een scheiding.” Verwaaijen: “In de woonvisie staat dat we die verdringing niet willen.”

Het kernprobleem is dat er niet genoeg sociale woningen zijn, aldus Van Liempdt en Verwaaijen. “In onze gemeente is ook niet veel plek om bij te bouwen en bovendien kost dat jaren. Daarom moet er naar alternatieven worden gezocht, zoals het aanpassen van leegstaande kantoren. Maar als je alternatieven schept, dan kun je die urgentie niet laten staan.”

“Het accoord tussen de 16 gemeenten erkent het gebrek aan woningen in de regio, maar gaat niet in op oplossingen. Dat vinden we te vrijblijvend. Daarom brachten we onze moties opnieuw in.”

Traditioneel het nieuwe jaar in!

Allereerst de allerbeste wensen voor 2017, dat het maar een mooi jaar mag worden!

Om het jaar weer goed te beginnen, nam Lokaal Liberaal traditiegetrouw deel aan de Nieuwjaarsduik bij zwemverenging Zwemlust in Nieuwersluis. Een gezellige bijeenkomst met enthousiaste inwoners, dappere kinderen en twee bikkels van Lokaal Liberaal.

Frank en Ronald trotseerden de ijskoude temperatuur van buiten en de 6 graden van het water. De overige trouwe aanhangers waren aanwezig om het nodige support te leveren.

We danken zwemvereniging Zwemlust weer voor de organisatie, de hapjes, de drankjes en een warm onthaal!
Tot volgend jaar!!!

Dan met afgevaardigden van álle politieke partijen van Stichtse Vecht?

 

 

 

 

RTV Stichtse Vecht maakte nog een leuke reportage van de nieuwjaarsduik.
Deze kunt u hier terug zien:
http://rtvstichtsevecht.nl/video/42123821/nieuwjaarsduik-nieuwersluis-2017
Vorige jaren:
http://lokaalliberaal.nl/weer-heerlijk-fris-het-nieuwe-jaar-in/
http://lokaalliberaal.nl/wel-het-nieuwe-jaar-ingedoken/

 

U 10 bijeenkomst circulaire Economie

Lokaal Liberaal was op woensdag 30 november aanwezig bij de U10 bijeenkomst over Circulaire economie. Circulaire economie is het best samen te vatten als: het door hergebruik van materialen verlengen of vernieuwen van de economische waarde van die materialen.

Doel van de avond was om de bestuurstafels te adviseren over de ontwikkeling van de circulaire economie in Utrecht

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastheer Bas Verkerk – waarnemend burgemeester van De Bilt – hield de aanwezigen voor dat Utrecht wel zijn best moet doen om de koppositie als meest competitieve regio van Europa te behouden. De economie circulair maken kan daarbij helpen, want dat levert immers een forse banengroei en een groter regionaal product op, heeft TNO becijferd. Daarna kreeg Jan van Zanen – de regiovoorzitter – het woord. Hij wees op het belang van regionale agendasetting door de raden. Op een U10 beraad(t) als vanavond geven raadsleden aan de bestuurstafels aan wat zij belangrijk vinden voor de regio. Deze avond ging het dus over circulaire economie.

Het inhoudelijke deel van de avond begon met een film waarin werd uitgelegd dat binnenstedelijk bouwen ook circulair bouwen kan betekenen. Er moet meestal immers eerst worden gesloopt of liever gezegd gedemonteerd en de materialen die daarbij vrij komen kunnen weer opnieuw als bouwmateriaal worden gebruikt. De film laat een aantal geslaagde voorbeelden in Nederland zien.

Geïnteresseerd in het fimpje? Bekijk ‘m hier:

In een korte presentatie legde wethouder Lot van Hooijdonk (Utrecht) uit wat er zoal aan initiatieven in de regio zijn en welke kansen dit biedt voor de regio.

Bekijk de presentiatie hier:

Bottom line is dat Circulaire economie de regio Utrecht circa 280 miljoen euro kan opleveren, en zo’n 2200 banen kan scheppen.

Na de algemene presentatie werd er verder gesproken in themagroepen. Lokaal Liberaal sloot aan bij de themagroep over biomassa. Onze eerste keuze (van Afval naar grondstof) was helaas vol, maar ook bij biomassa hebben we een paar interessante zaken gehoord waar we een rol zien voor Nyenrode, samen met Utrecht Science Park en Wageningen Universiteit.

In het kort komt het er op neer dat je uit biomassa grondstoffen zoals eiwitten kunt winnen. Die kunnen bij medicijnontwikkeling op het Utrecht Science Park gebruikt worden of bij Wageningen universiteit in het kader van voedselontwikkeling. Nyenrode kan bijdragen door diverse onderzoeken te faciliteren, bijvoorbeeld naar economische haalbaarheid van zulke initiatieven.

Geïnteresseerd in de terugkoppeling van alle thematafels? Lees het hier:
Waar circulaire economie wellicht klinkt als een geitenwollensokkenthema is het de fractie van Lokaal Liberaal duidelijk geworden dat dit zeker niet het geval is. Mits we het als regio goed aanpakken, biedt de circulaire economie veel werkgelegenheid en kan het de economie van de regio en dus ook van Stichtse Vecht, verbeteren.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!