IK BEN HET ZAT!

“Ik ben het zat!”, gilde de fractievoorzitster van D66 naar aanleiding van de moties die Lokaal Liberaal indiende over statushouders tijdens haar bijdrage in de gemeenteraad.
“Deze moties zijn symboolpolitiek.”

Waar gingen die moties nu precies over? De gemeente stopt meerdere jonge statushouders bij elkaar in een eengezinswoning en dat creëert overlast voor de omwonenden.
Overigens, stop 3 jonge mannen van autochtone afkomst bij elkaar in eengezinswoning dan geeft dat ook problemen. Eengezinswoningen zijn daar niet voor!
De andere motie ging over het feit dat de gehele gemeenteraad verdringing op de woningmarkt wil voorkomen, maar nog steeds urgentie verleent aan statushouders.
Lokaal Liberaal wil die urgentie afschaffen en zo inwoners gelijke, en dus meer, kansen geven op woningen. Maar blijkbaar staan migranten en statushouders bij de politiek op een hoger platform dan de eigen inwoners en oh wee, oh wee, als je probeert hieraan te tornen.

Weet u wie pas het recht hebben om te zeggen: “Ik ben het zat!” ?

Dat zijn de inwoners die al 5,10 en 15 jaar op een wachtlijst staan voor een woning, en elke vrijgekomen woning naar statushouders zien gaan. En die een gemeenteraad zien die niet voor hun directe belang opkomt maar voor die van statushouders omdat er zo nodig aan een quotum voldaan moet worden. Het belang van je inwoners wegzetten als symboolpolitiek is een verontrustende vorm van wegkijken voor wat er echt aan de hand in de gemeente. Lokaal Liberaal blijft opkomen voor de belangen van onze inwoners en als dat betekent dat we het door het Rijk, opgelegde quotum voor de huisvesting van migranten niet halen dan is dat maar zo. De landelijke partijen in onze gemeente willen graag het braafste jongetje van de klas spelen, Lokaal Liberaal heeft als enige prioriteit het belang van de inwoner….

Lokaal Liberaal beproeft 100-100-100 op besparing en uitvoerbaarheid.

Persbericht 16-02-2017
Lokaal Liberaal levert eerste raadslid dat meedoet aan 100-100-100

Op 15 februari heeft Bas Verwaaijen namens Lokaal Liberaal zich, als eerste raadslid van de gemeente Stichtse Vecht, aangemeld voor de actie 100-100-100.

Met de actie 100-100-100 gaan 100 huishoudens in de gemeente Stichtse Vecht gedurende 100 dagen 100% afval scheiden. Het doel van de actie is aantonen dat betere afvalscheiding leidt tot minder restafval en (dus) lagere kosten.

Werkbare oplossing?
Verwaaijen over de motivatie om mee te doen aan deze actie: “Afval scheiden is eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. In plaats van alles in één restafvalbak te gooien, verdeel je je afval. Het is een kleine moeite het gescheiden te houden. De achterliggende gedachte is dat gescheiden aanlevering leidt tot lagere verwerkingskosten voor het afval, het hoeft immers niet meer achteraf gescheiden te worden. Dat scheelt dus geld. Lokaal Liberaal wil dat dit voordeel bij de inwoners terecht komt in de vorm van lagere afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is immers bedoeld om de kosten voor het verwerken van afval te betalen, en lagere kosten moet dus leiden tot een lagere heffing. Door actief mee te doen aan deze proef willen we bekijken of de kosten inderdaad dalen en of dit een werkbare oplossing is voor onze inwoners.”

Oud papier
Specifiek ten aanzien van oud papier wil Lokaal Liberaal benadrukken dat het scheiden van oud papier uit het restafval nog een ander doel dient. “Niet alleen dalen de kosten van de verwerking van het restafval, maar de verenigingen zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, de muziekvereniging of  Scouting hebben er baat bij. Zij krijgen (een deel van) de opbrengst van het aantal kilo’s papier dat zij ophalen. Dit doen ze ofwel met een zeecontainer die periodiek geplaatst wordt ofwel ze lopen een of meer rondes achter de vrachtwagen aan om papierkliko’s te legen.”

De opbrengst van iedere kilo correct gescheiden papier komt daarmee dus terecht bij het lokale verenigingsleven. “Lokaal Liberaal draagt het verenigingsleven een warm hart toe en steunt dus ook dit initiatief ten aanzien van het oud papier.”

 

Plan Harmonie Maarssen

Het college heeft een stedenbouwkundig plan opgeleverd voor het Harmonieplein en omliggende ruimte.
De fractie van Lokaal Liberaal en haar achterban worstelt nog steeds met dit stedenbouwkundig plan.
Het plan heeft dan wel de naam ‘Harmonieplein’ maar het lijkt meer te gaan over het neerzetten van een woonwijk.
De wensen uit het DorpsOntwikelingsPlan waren juist: het ontwikkelen en verlevendigen van het plein zelf.

In de afgelopen commissie hebben we verschillende punten over het plan aangedragen.
Dit waren o.a.:
– De parkeerproblematiek.
– De zonnestudie voor de horeca en de overlast van de bouwduur van het project.
– De hoogte van de bebouwing, gelukkig op veel fronten nu minder hoog.
– De cijfers achter de gewijzigde grondexploitatie.
– Wat is nu het plan achter de brandweerkazerne?
– Waar gaat het theaterfunctie naartoe en kunnen we nog enige dorpse evenementen houden?

Maar bovenal:
Doet dit plan voldoende recht aan de wensen van de inwoners van Maarssen?
Door de gemeente is na een participatietrajecteen Dorpsontwikkelingsplan en uitvoeringsplan opgesteld.
En deze is vastgesteld door de raad.

De stedenbouwkundige denkt dat het plein een soort Kerkbrink van Breukelen wordt.
Wij zien echter,op de schetsen, mooie en diverse bebouwing.
Maar moet je het zo volbouwen?

Lokaal Liberaal ziet hier bijna een woonwijk komen en daarna pas een upgrade van het plein.
Het DOP rept niet expliciet over extra woningen, maar gebruikt wel de woorden:
“groen, ruimte, ontmoetingsplek”

Er is veel geschaaft aan het plan, maar is het voldoende?
Hoe kunnen we nu echt een plein creeeren voor de inwoners met een krappe opbrengst.
Als je nog meer gaat veranderen moet er geld bij.
Is de wethouder bereid tegen extra investeringen nog meer tegemoet te komen aan de wensen van inwoners?
Hebben we dat voor de inwoners over?
Lokaal Liberaal wil daar wel over nadenken,
we kunnen met zijn allen een keuze maken daarvoor.

 

Moties over statushouders en woningmarkt Lokaal Liberaal

In de Vechtstroom van 31 januari stond een artikel waarin wethouder Van Vossen vertelde over een geslaagde pilot en zijn reactie op de moties die Lokaal Liberaal heeft ingediend over de huisvesting van statushouders.

Een week later doet De Vechtstroom aan wederhoor.
Hieronder de tekst van het artikel.

‘Er zijn niet genoeg woningen, we
moeten naar alternatieven zoeken’

Dinsdagavond zijn 2 moties van Lokaal Liberaal behandeld over het huisvesten van statushouders: vluchtelingen met een verblijfvergunning. Vorige week vertelde wethouder Van Vossen waarom hij de moties zou afraden. Deze week Frank van Liempdt en Bas Verwaaijen over hun redenen voor de moties.

MAARSSEN – In één van de moties vraagt Lokaal Liberaal om te stoppen met de pilot waarbij 2 of 3 jonge statushouders samen in een huis worden geplaatst, begeleid door het Leger des Heils. In de andere motie wil Lokaal Liberaal dat de urgentie voor statushouders als woningzoekenden wordt geschrapt.

De moties zijn 10 januari al ingebracht, maar aangehouden door de partij om de samenwerkingsovereenkomst af te wachten voor het huisvesten en integreren van statushouders die Stichtse Vecht en 15 andere gemeenten onlangs hebben afgesloten.

Van Liempdt: “Allereerst de pilot. We willen dat die direct gestaakt wordt. Je kunt toch niet jonge mannen die elkaar niet kennen, met geheel verschillende achtergronden, in één huis zetten.” Verwaaijen: “Dat geldt ook voor autochtone jongens. Je moet zoiets niet willen tussen allemaal gezinnen.” Van Liempdt: “En gezinswoningen zijn daar niet voor bedoeld. Het gaat ook tegen de woonvisie van de gemeente in.” Afwachten tot de evaluatie eind 2017 willen ze niet. Verwaaijen: “Deze pilot is in 2015 gestart, er had al veel eerder een evaluatie moeten plaatsvinden.”

Een andere reden om met de pilot te stoppen is dezelfde als die voor de motie over het schrappen van de woonurgentie voor statushouders: de verdringing op de woningmarkt. Van Liempdt: “Er zijn mensen die al jaren op de wachtlijst staan voor een woning. Ook daar zitten urgente gevallen tussen, zoals mensen in een scheiding.” Verwaaijen: “In de woonvisie staat dat we die verdringing niet willen.”

Het kernprobleem is dat er niet genoeg sociale woningen zijn, aldus Van Liempdt en Verwaaijen. “In onze gemeente is ook niet veel plek om bij te bouwen en bovendien kost dat jaren. Daarom moet er naar alternatieven worden gezocht, zoals het aanpassen van leegstaande kantoren. Maar als je alternatieven schept, dan kun je die urgentie niet laten staan.”

“Het accoord tussen de 16 gemeenten erkent het gebrek aan woningen in de regio, maar gaat niet in op oplossingen. Dat vinden we te vrijblijvend. Daarom brachten we onze moties opnieuw in.”

Traditioneel het nieuwe jaar in!

Allereerst de allerbeste wensen voor 2017, dat het maar een mooi jaar mag worden!

Om het jaar weer goed te beginnen, nam Lokaal Liberaal traditiegetrouw deel aan de Nieuwjaarsduik bij zwemverenging Zwemlust in Nieuwersluis. Een gezellige bijeenkomst met enthousiaste inwoners, dappere kinderen en twee bikkels van Lokaal Liberaal.

Frank en Ronald trotseerden de ijskoude temperatuur van buiten en de 6 graden van het water. De overige trouwe aanhangers waren aanwezig om het nodige support te leveren.

We danken zwemvereniging Zwemlust weer voor de organisatie, de hapjes, de drankjes en een warm onthaal!
Tot volgend jaar!!!

Dan met afgevaardigden van álle politieke partijen van Stichtse Vecht?

 

 

 

 

RTV Stichtse Vecht maakte nog een leuke reportage van de nieuwjaarsduik.
Deze kunt u hier terug zien:
http://rtvstichtsevecht.nl/video/42123821/nieuwjaarsduik-nieuwersluis-2017
Vorige jaren:
http://lokaalliberaal.nl/weer-heerlijk-fris-het-nieuwe-jaar-in/
http://lokaalliberaal.nl/wel-het-nieuwe-jaar-ingedoken/