Tussen de raadsvergaderingen door

calypso5In de reeks van commissieverslagen:
een commissieverslag.

Op 15 maart vond de commissie Fysiek Domein plaats.

 

De agenda:
* Het bestemmingsplan Corridor
* Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Bisonspoor 1161 (voormalige bibliotheek Maarssenbroek)
* Peiling woonvisie

Inspraak over slechte staat van onderhoud

Dhr. Boonzaaijer sprak namens bewoners Teckop en twee schoolbesturen uit Kockengen.Hij vroeg aandacht voor de verkeerssituatie op de Teckop. De Teckop is een weg van Kockengen richting Woerden. Deze weg wordt gebruikt door fietsers, auto’s bus- en landbouwverkeer. Dit naar aanleiding van de slechte staat van onderhoud en het recente dodelijke ongeluk op de N401. Wethouder de Groene heeft toegezegd dat zijn collega wethouder Balemans een afspraak maakt met de afvaardiging over het onderhoud van Teckop. Direct na de inspraak heeft Lokaal Liberaal een goed gesprek gevoerd met dhr. Boonzaaijer over de situatie. Dat deze situatie aandacht vereist is duidelijk.

Reclamemasten
Het bestemmingsplan Corridor stond bepaald niet voor het eerst op de agenda. Het was daarom des te opmerkelijker dat er, eveneens niet voor het eerst, last minute wijzigingen in het stuk zaten. Hier zijn we als fractie niet blij mee omdat we ook nu weer werden overvallen door nieuwe feiten.
De wijziging betrof een uitzonderingsbevoegdheid van het college om reclamemasten tot 12 meter te kunnen plaatsen. Er geldt dan een Nee, tenzij beleid. Dat is arbitrair, vandaar dat we dit nog eens in de fractie bespreken en er in de raad op terugkomen.

Hummer
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten aanzien van het plan Bisosnspoor 1161 was het volgende agendapunt. Een verklaring van geen bedenkingen is het geven van toestemming aan het college door de raad om bepaalde beslissingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening te mogen nemen. Bijvoorbeeld over afwijkingen van het bestemmingsplan bij het verlenen van de omgevingsvergunning. De discussie spitste zich al snel toe op de wenselijkheid van het hele plan. Uit de tekeningen blijkt dat het pand erg fors wordt en de grenzen van datgenen wat mag opzoekt.

Dit zowel qua hoogte als qua breedte.

We hebben het in de commissie verwoord als: “Dit plan is als een Hummer op de openbare weg. het mag, maar het past allemaal maar nét binnen de lijntjes, terwijl de spiegels uitsteken. Het is lomp, groot en niet erg mooi.”

Het plan kent veel overschrijdingen op het geldende bestemmingsplan:
– Het aantal woningen
– Het strijdige gebruik van de half-verdiepte garage
– Het pand is een meter te breed
– Er wordt een te krappe parkeernorm gehanteerd.

Wij vinden dat dit alles niet zo zou moeten.

parkeernorm
Er worden 60 appartementen gerealiseerd waarbij er een parkeernorm van 1,2 auto per appartement gerekend wordt. Dan kom je totaal op 72 parkeerplaatsen. De geldende MINIMALE norm is al 1,3 auto per wooneenheid, dus dan zou je op 78 parkeerplaatsen uit moeten komen. Realistischer is echter het rekenen met een parkeernorm van minimaal 1,6. Dan kom je dus uit op 96 parkeerplaatsen. Door een toegestaan rekenkundig foefje mag je de parkeerplaatsen van de voormalige bieb daar van aftrekken. In de berekening zijn dat er 8. Er is dan een parkeerbehoefte van 88 plaatsen, waar de projectontwikkelaar er maar 70 realiseert. Waar de andere 18 auto’s moeten parkeren vertelt het verhaal niet. Wij hebben meermaals aangedrongen op het hanteren van een realistischere parkeernorm om de parkeerdruk, die er toch al is in en om Bisonspoor niet nog verder te laten toenemen.

Wringen en vasthouden
Dit plan wringt en schuurt aan alle kanten. Zo zouden we het niet met elkaar moeten willen realiseren. Lokaal Liberaal heeft de wethouder opgeroepen met alternatieve plannen op de proppen te komen. Plannen die wel passen binnen het bestemmingsplan. De wethouder houdt vol dat het plan weliswaar de grenzen opzoekt van datgene wat mag, maar dat hij toch vasthoudt aan dit plan.

Moloch
De projectontwikkelaar gaf aan dat een afwaardering van het plan zou leiden tot een lagere opbrengst van de bilbiotheekgrond. De wethouder Van der Horst zou dan een probleem hebben.

Lokaal Liberaal heeft krachtig afstand genomen van deze onzinnige redenering. De Ruimtelijke Ordening moet leidend zijn. En met name wélke ontwikkeling we daar wensen.Als dat leidt tot een lagere grondopbrengst gaan we daar het debat over aan. We laten ons niet gijzelen door winstmaximalisatie op de grondprijs, waartegenover dan een moloch van een gebouw moet verrijzen. Dit alleen om de kosten voor de projectontwikkelaar te dekken.

Eurotekens
Lokaal Liberaal is alles behalve enthousiast over dit plan. Het valt ons tegen dat er raads- en commissieleden met Eurotekens in hun ogen zó gemakkelijk de leefbaarheid ondergeschikt maken aan een zak centen. Dit gebied is toch al krap bemeten. Te belachelijk voor woorden naar onze mening.

Peilstuk woonvisie
Tenslotte werden er nog verschillende stellingen gepeild Hiermee werd naar de mening van de partijen gevraagd.

Bij de stelling “We bouwen alleen voor eigen inwoners” is Lokaal Liberaal van mening dat je in principe vraag gestuurd moet bouwen. Maar dat betekent niet dat je dus maar alles vol bouwt bij grote vraag. Genoeg is genoeg, kwaliteit gaat voor kwantiteit.

Huisvesting statushouders
Ook ontstond er discussie over huisvesting van statushouders.
Lokaal Liberaal ziet transformatie van kantoorruimtes als meest kansrijke optie voor het huisvesten van statushouders. We hebben daarbij aangegeven dat je daarmee twee dingen bereikt:
1. Je reguliere woningvoorraad wordt niet nadelig beïnvloed.
2. Door statushouders te huisvesten op transformatielocaties geef je ze de kans zich rustig te oriënteren op een start in onze maatschappij. Dat kan in onze regio zijn maar ook erbuiten.

Bouwen in het groen moet je niet doen
Wat ons betreft is bouwen buiten de rode contouren ‘not done’. Zeker als er nog bestaande mogelijkheden zijn om groen te sparen. Bouwen in het groen was voor VVD, ChristenUnie/SGP, Streekbelangen en Maarssen 2000 geen probleem. En dat is nogal wat, omdat het de directe leefomgeving aantast als je dat soort plannen op deze manier doorzet.

Dat bracht ons naar het einde van een commissie met een volle agenda.

Terug naar boven