UPDATE!! Schriftelijke vragen gesteld over het verwijderen van speeltoestellen in Stichtse Vecht

Update 12 februari 2016

Vanuit diverse plaatsen uit Stichtse Vecht krijgen wij zeer verontrustende berichten binnen van inwoners die na contact met de gemeente al moeten concluderen dat het college echt voornemens is om speeltoestellen op korte termijn te verwijderen om deze voorlopig niet te herplaatsen.
De fractie van Lokaal Liberaal heeft daarom besloten de schriftelijke vragen eerder ingediend deze week tot spoed te bestempelen, en indien nodig een interpellatiedebat aan te vragen in de eerst komende raadsvergdering.
Wij vragen met klem aan de gemeente tot die tijd geen enkel speeltoestel weg te halen.

**********************************************************************************************

Lokaal Liberaal heeft gisteren schriftelijke vragen gesteld in verband met het voornemen van de gemeente Stichtse Vecht om op diverse plaatsen, speeltoestellen te verwijderen, maar deze niet te vervangen door nieuwe toestellen.

De volgende vragen hebben wij voorgelegd, en hopen op een spoedig antwoord.

Op varnws.nl is een artikel te lezen over het verwijderen van speeltoestellen*
In het begin van 2016 gaat de gemeente Stichtse Vecht op een aantal plekken al speeltoestellen verwijderen. Het gaat hier om speeltoestellen die het eind van hun levensduur hebben bereikt en om speeltoestellen die door de inspectie onveilig zijn bevonden en die niet meer gerepareerd kunnen worden om alsnog het stempel ‘veilig’ te krijgen.
Inwoners geven hun blijk van afkeuring over de handelswijze van de gemeente omtrent het vervangen van speeltoestellen. Nu worden in één keer alle toestellen weggehaald en komt er niets voor in de plaats.
Vanuit het beleidskader ‘Buiten Spelen, Natuurlijk!’ (juni2014):
“Overleg met bewoners is belangrijk
Het vernieuwen of weghalen van speeltoestellen, het geheel herinrichten van speelvoorzieningen of het aanleggen van speelaanleidingen in de groenvoorziening zal altijd in goed overleg met de kinderen en bewoners moeten gebeuren zodat er voldoende draagvlak en begrip is.”

Vraag:
Is er overleg geweest met inwoners van wijken of kernen, alvorens u dit besluit genomen heeft?
Zo ja, wanneer en met wie, graag verslag doen toekomen;
Zo nee, waarom niet?

We lezen ook dat de gemeente begrijpt dat het verzoek er is om de (vele) toestellen te vervangen.
Maar door de vele locaties waar speeltoestellen verwijderd moeten worden en de beperkte financiële middelen is er helaas geen vervanging mogelijk.

Vraag:
Komen er wel nieuwe speeltoestellen terug waarop de kinderen weer kunnen spelen?
In het artikel meldt de gemeente: “De verwijderde speeltoestellen worden pas vervangen wanneer de uitwerking van de kadernota Buiten Spelen Natuurlijk! besproken is met de wijkcommissie en bewoners per wijk of kern”

Vraag:
Zijn er na de bespreking van de uitwerking kadernota dan wél de financiële middelen om speeltoestellen te vervangen? Om welk bedrag gaat het om de speeltoestellen te vervangen?

In de visie van de kadernota staat:
“Elk kind heeft recht op zijn blauwe plek, geschaafde knie en splinter
Door de vele strenge regels en wettelijke (veiligheids)eisen wordt het voor gemeenten steeds moeilijker om speelvoorzieningen te realiseren die kinderen uitdagend vinden. Ook burgerinitiatieven worden door de risicoaansprakelijkheid te vaak afgewezen of beëindigd. Er zal meer besef moeten komen dat niet elk risico valt af te wentelen en dat bij buiten spelen ook valpartijen horen. “

Vraag:
Op basis waarvan stelt u dat de toestellen onveilig zijn,
Hoe kan het dat al deze toestellen tegelijkertijd als onveilig worden bestempeld.
Zijn er inspectie rapporten beschikbaar van de afgelopen jaren: 2015,2014,2013,en kunt u ons deze doen toekomen.
Wanneer is een speeltoestel aan het eind van zijn/haar levensduur?
In het artikel stellen de bewoners: “Wij hopen dat de gemeente voor rede vatbaar is en de speeltoestellen laat staan totdat er nieuwe toestellen geplaatst worden.”

Vraag:
Bent u voor rede vatbaar?
Ziet u net als de bewoners het belang in van speeltoestellen in de wijk?
Vindt u het ook een slechte zaak als kinderen het langere tijd zonder speeltoestellen moeten doen?

Namens de fractie Lokaal Liberaal,
Ronald van Liempdt
Suzanne Kox

Terug naar boven