Raadsvergadering 7 februari

Op de agenda van de raad van 7 februari stond slechts één bespreekstuk: Een motie ingediend door PvdA, SP, Groen Links en Samen Stichtse Vecht over het mogelijk maken dat ook statushouders van 65 jaar en ouder kunnen inburgeren door het aanbieden van een inburgeringstraject.
Landelijk is geregeld dat er vanuit DUO budget beschikbaar gesteld wordt aan de gemeente voor de inburgering van statushouders. Hier zit echter een leeftijdsgrens aan van 65 jaar. De gemeente krijgt dus geen geld om de inburgering van een een oudere statushouder te bekostigen.

De indieners van de motie wilden:
1. dat de gemeente erop aandringt bij de minister om ook de inburgering van oudere statushouders te financieren.
2. dat aan alle statushouders een gelijkwaardig inburgeringstraject wordt aangeboden, ongeacht hun leeftijd
3. dat, zolang er geen landelijke financiering is voor 65-plus statushouders, de benodigde financiering uit de ELIP , SPUK gelden voor inburgeringsvoorziening en/ of algemene reserves mogelijk gemaakt wordt

Raadslid Ronald van Liempdt verwoorde het in de raad heel helder waarom Lokaal Liberaal niet in kan stemmen met deze motie:

“Waar we hier mee te maken hebben is eigenlijk een weeffout tussen wat we zeggen in die inburgeringswet en wat er verplicht wordt als je wil naturaliseren”.

Dit heeft Ronald in zijn betoog verder toegelicht:

“Vaak is het voor ouderen lastig om op hoge leeftijd nog een nieuwe taal te leren op het vereiste niveau. Vreemdelingen die Nederlander willen worden, moeten tegenwoordig op MBO-niveau Nederlands kunnen spreken.
In de voorliggende motie staat bij punt 1 dat de wens is om er landelijk bij de minister op aan te dringen de financiering van vrijwillige inburgering, ook voor 65 plussers mogelijk te maken.

Lokaal Liberaal is van mening dat deze vraag anders zou moeten zijn.
Je zou er bij de minister op aan moeten dringen om de strenge voorwaarden voor naturalisatie voor 65+ers aan te passen en de taaltest te laten volstaan op zelfredzaamheidsniveau, wat lager is dan het nu vereiste MBO -niveau Nederlands.
Met het, eerder door de wethouder in de commissie genoemde maatwerk is het zelfredzaamheidsniveau makkelijker te realiseren, waardoor naturalisatie dan mogelijk zou moeten zijn.

Dit betreft landelijke wetgeving waar dan wat aan zou moeten veranderen. Op dit moment zullen we het moeten doen met de huidige wetgeving.

De bij punt 2 genoemde oproep in de motie is volledig in strijd met de huidige Wet Inburgering 2021 en is dus niet toegestaan. Als raad kun je hier dan ook onmogelijk mee instemmen.

Dat is ook wat de eed die we als raad hebben afgelegd van ons verwacht.

“Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik!”

En punt 3 is wat ons betreft door het argument genoemd bij punt 2 niet aan de orde.”

De PvdA, de SP en Samen Stichtse Vecht bleven ondanks al deze harde feiten vasthouden aan hun motie, en blijven zij zich beroepen op leeftijdsdicriminatie.

Maar bij navraag door de wethouder blijkt dat de inwoners die hier wonen en 65+ zijn helemaal geen behoefte hebben aan inburgering. De indieners van de motie gaan voorbij aan het gegeven dat dit behalve in strijd met de wet, deze MBO training Nederlands ook c.a. 8.000 euro per persoon kost.

Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente en alle voorliggende problemen die er reeds zijn had dit voor Lokaal Liberaal sowieso onbespreekbaar geweest.

Terug naar boven