Stand van zaken Garsten-Noord

Een mooie opsomming van gebeurtenissen in het hoofdpijndossier van
Garsten-Noord gemaakt door VARNWS
Ook wij blijven dit dossier nauwlettend en op de voet volgen!

Klik hier voor het volledige artikel op VARNWS.nl

NIGTEVECHT > Een van de hoofdpijndossiers van het college is Garsten-Noord en de bewoning aan de Vreelandseweg 6 en 6a in Nigtevecht. De kwestie uit de voormalige gemeente Loenen speelt al jaren met verschillende partijen, burenruzies, klachten bij de politie, dwangsommen en dreigende ontruiming van woningen.
Het college heeft in een brief aan de gemeenteraad alles op een rijtje gezet met een planning en mogelijke oplossingen.

Brief aan de raad
Het dossier Garsten Noord, en in het bijzonder het vraagstuk van de Vreelandseweg 6/6a, kent een lange voorgeschiedenis. De afgelopen tijd bent u op verschillende momenten geïnformeerd over de actualiteit van dit dossier. Mede gelet op het komende zomerreces geven wij u graag een overzicht van de stand van zaken.
Visie Garsten Noord In de raad van 30 september
In 2014 heeft u de visie Garsten Noord vastgesteld. Kern van uw besluit is dat het gebied op termijn wordt omgevormd naar een woongebied. De insteek daarbij is dat het wel op basis van geleidelijkheid is, en niet door de gemeente, maar op basis van particuliere initiatieven. De rol van de gemeente is daarbij beperkt tot het ruimtelijke faciliteren. Feitelijk gaat het om het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en daarna de behandeling van door initiatiefnemers in te dienen aanvragen omgevingsvergunning.

Bestemmingsplan
Na vaststelling van de visie is gestart met de voorbereidingen en uitwerking van een voorontwerp bestemmingsplan. Dat voorontwerp is in het kader van een goede voorbereiding in de periode april mei voorgelegd aan de officiële instanties, waaronder Provincie en Waternet. Dit gaf aanleiding voor enkele (kleinere) aanpassingen en verbeteringen. Vanaf 5 juni 2015 is het voorontwerp gedurende een periode van vier weken in het kader van inspraak voor iedereen ter inzage gelegd. Het is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkplannen.nl. Daarnaast is het wettelijke vooroverleg met belanghebbenden gestart. Na afloop van de inspraakperiode worden de inspraakreacties beoordeeld. Zo nodig wordt het voorontwerp nog aangepast en verbeterd. Waarna het dan als ontwerp bestemmingsplan aangeboden wordt voor vaststelling aan het college. De verwachting is dat het college in september het ontwerp bestemmingsplan kan vaststellen. Daarna wordt het ontwerp wederom ter i
nzage gelegd. Uitgaande van de huidige plannen zal dat in week 37 zijn. Alle belanghebbenden krijgen de kans om een inspraakreactie in te dienen. Hiervoor staat een periode van zes weken. Na afloop van deze termijn dienen de zienswijzen beoordeeld te worden. Zienswijzen kunnen leiden tot verdere aanpassing op onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan. Indien er in een zienswijze geen aanleiding wordt gezien tot aanpassing, dient dit goed gemotiveerd te worden. Er wordt hierover een notitie voor
besluitvorming voorbereid. Bestemmingsplan, de bijlagen en de notitie reacties zienswijzen worden vervolgens door het college vastgesteld en doorgeleid naar de Raad. Naar verwachting heeft het college dit eind 2015 afgerond.
Vervolgens gaat het dan definitieve ontwerp bestemmingsplan ter vaststelling naar de Raad. Diegenen die zienswijzen hebben ingediend krijgen hiervan bericht. De behandeling in de Raad is voorzien in januari 2016. De Raad besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Beroep en hoger beroep
Naast de mogelijkheid te reageren in de fase van voorontwerp en ontwerp is er voor belanghebbenden de mogelijkheid om na vaststelling en publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan rechtstreeks hoger beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afhankelijk van de belangen en motivatie kan dit tegen het gehele bestemmingsplan zijn, maar ook tegen specifieke onderdelen ervan. Vanaf de vaststelling door de Raad van het bestemmingsplan zullen aanvragen en initiatieven volgens het nieuwe plan beoordeeld worden. Aanvragen omgevingsvergunning of andere aanvragen worden hieraan getoetst.
Een mogelijk hoger beroep schort de uitvoering van het nieuwe bestemmingsplan niet op. Daarvoor dient een belanghebbende een voorlopige voorziening te vragen. Dat dient eveneens bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden gedaan. In de regel worden dit soort verzoeken getoetst op de aanwezigheid van een spoedeisend belang. Als daar sprake van is, zal de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan worden opgeschort. Dat kan ook op specifieke onderdelen het geval zijn. In de bodemprocedure zal de Afdeling toetsen of een goede belangenafweging is gemaakt. Een dergelijke procedure kent een doorlooptijd van maximaal 12 maanden na afloop van de beroepstermijn.

Handhaving Vreelandseweg 6/6a
Na beëindiging van de oliehandel Griffioen eind jaren negentig, is er geen sprake meer geweest van bedrijfsmatige activiteiten op het perceel Vreelandseweg 6/6a. In 2001 is het achterste bedrijfsgedeelte van dit perceel verkocht en bewoond door koper en haar gezin.Gedurende de afgelopen jaren hebben de bewoners van de Vreelandseweg 6/6a meerdere initiatieven richting opeenvolgende colleges en raden genomen om de bestemming van het perceel te wijzigen in wonen. Waar nu formeel nog sprake is van een bedrijfsbestemming, met de mogelijkheid van één bedrijfswoning, zouden dan formeel twee particuliere woningen mogelijk worden. Legalisatie van de feitelijke situatie dus.
Vanaf het begin heeft het naastgelegen bedrijf Nagel Recycling en Demontage hier bezwaar tegen gemaakt. Dat is in de loop van jaren niet anders geworden. De rechtelijke uitspraken die er sinds 2003 zijn geweest, waren sindsdien steeds conform de vorderingen ten gunste van de eiser. De rechtbank heeft in 2014 nog geoordeeld dat zo lang er geen sprake is van een nieuw bestemmingsplan met de mogelijkheid van een (noch een enkele, noch dubbele) woonbestemming op de Vreelandseweg 6/6a, het huidige bestemmingsplan gehandhaafd moet worden. De gemeente heeft een beginselplicht tot handhaving. In dit geval vindt die plaats op grond van herhaalde verzoeken om handhaving. En de bekrachtiging daarvan door rechterlijke uitspraken. Het betreft de uitspraak d.d. 18 juni 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de last onder dwangsom onherroepelijk is geworden. En de uitspraak d.d. 9 september 2014 van de voorzieningenrechter dat de gemeente tot invordering over moet gaan. Tegen deze laatste is weliswaar beroep aangetekend, maar dat schort vooralsnog de invordering niet op. Handhaving zal kunnen opschorten, na vaststelling en ter inzage legging van een nieuw (ontwerp)bestemmingsplan. Op dat moment ontstaat in de regel concreet zicht op legalisatie.

Verbeurde last en onder dwangsom
Mede op basis van deze uitspraken heeft de gemeente in het verleden lasten onder dwangsom opgelegd. De lasten opgelegd in 2014 zijn onherroepelijk geworden en moeten worden geïnd. Dat is recent, na een tijdelijke opschorting, weer in gang gezet. Dit traject zal worden voortgezet. Zo lang het bestemmingsplan nog niet door de Raad is vastgesteld en gepubliceerd zal de gemeente dit traject voort moeten zetten. Het college heeft daarin, gelet op de rechtelijke uitspraken, geen andere optie. Verdere handhavingacties kunnen opschorten, na vaststelling en publicatie van een nieuw (ontwerp) bestemmingsplan. De lasten onder dwangsom van april 2014 zijn van rechtswege verbeurd. De invordering van deze lasten wordt, mede gelet op de rechtelijke uitspraken, doorgezet. De lasten zijn dus geruime tijd geleden verbeurd. De bewoners van Vreelandseweg 6/6a dienen de verbeurde lasten, ieder € 5.000,te betalen. Bij niet tijdige betaling dient de gemeente alsnog in te vorderen. Inmiddels is een nieuwe last onder bestuursdwang aangekondigd vanwege het blijven voortbestaan van de illegale woonsituatie. Dit start als regel met een vooraanschrijving. Deze is op 18 juni 2015 verzonden en kent in beginsel een termijn van 12 weken. Na die 12 weken wordt geconstateerd of de overtreding nog steeds van toepassing is. Deze periode loopt dus tot en met 9 september 2015. Op of direct na 9 september 2015 zal ter plaatse moeten worden onderzocht of de overtreding nog voortduurt. Feitelijk, worden de beide adressen nog steeds door partijen bewoond. Is dat dan het geval dan zal een definitieve last onder bestuursdwang worden opgelegd. Ook hiervoor staat in de regel weer een periode van 12 weken. Stel dat we er vanuit gaan dat rond 16 september 2015 die last verzonden wordt. Dan loopt die termijn dus door tot en met 9 december 2015. Daarna dient de gemeente de bestuursdwang ten uitvoer te brengen. Kort gezegd, handhavend door te pakken.

Relatie bestemmingsplan procedure en procedure handhaving
Eerder gaven we al aan dat handhaving kan worden opgeschort als er concreet zicht op legalisatie ontstaat. Dat is het geval als er een nieuw (ontwerp) bestemmingsplan is vastgesteld en ter inzage is gelegd. Uiteraard dient er dan wel in te staan dat voor de locatie Vreelandseweg 6/6a de bestemming wonen is met twee woningen. In dat geval kan in afwachting van hoger beroep de handhaving opgeschort worden. De rechter heeft dan het laatste woord. Wordt aan dit onderdeel geen goedkeuring onthouden, dan is wonen de nieuwe bestemming en het mogelijk gebruik. En kunnen de twee partijen op de locaties Vreelandseweg 6 en 6a blijven wonen. Zo niet dan zou, afhankelijk van het precieze oordeel en de uitspraak in hoger beroep, voor één of beide partijen verhuizing onvermijdelijk worden.

Samenvatting
De bestemmingsplanprocedure tot en met de raadsbehandeling zal doorlopen tot begin 2016. De Raad zal in haar vergadering van januari 2016 het plan kunnen behandelen.
Het handhavingtraject, uitgaande van zowel de vooraanschrijving als oplegging last onder bestuursdwang kent in beginsel een doorlooptijd tot en met half december 2015.
Het tijdig vaststellen en ter inzage leggen van het nieuwe (ontwerp) bestemmingsplan schort handhaving op. Gelet op het beschikbare tijdpad zal het college het (ontwerp) bestemmingsplan in of rond week 37 kunnen vaststellen. Aansluitend kan het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Bovenstaande is op basis van een “gemiddeld” procesverloop. Inmiddels zal het iedereen duidelijk zijn dat dit dossier een zekere mate van complexheid kent. Zeker de verschillende procedures en deelprocessen tezamen. En dat er nog steeds sprake is van sterk tegengestelde belangen van de betrokken partijen. Het college houdt er rekening mee dat er op enig moment sprake kan zijn van een nog niet te voorziene juridische stap of actie van een van de partijen. Dat kan wanneer dat aan de orde is van invloed zijn op de aangegeven termijnen. Helaas kan het college dat niet voorspellen.

Wat vooraf ging…

Impasse dossier Welgelegen opnieuw op de agenda gezet

In de raadsvergadering van 16 december heeft Lokaal Liberaal de problematiek rondom de boerderij Welgelegen opnieuw op de agenda weten te zetten middels een interpellatiedebat.
De gesprekken tussen gemeente en bewoners leken in een impase geraakt te zijn, en dit was voor Lokaal Liberaal voldoende reden om eens vragen te stellen, wat er nu gedaan zou moeten worden om aan dit langslepende traject een einde te kunnen maken.

Op 13 januari zal er dan ook een besloten commissievergadering worden gehouden waarbij hopelijk knopen kunnen worden doorgehakt, die tot de afsluiting van dit dossier zullen leiden!

141888767930842_2730372_1280

foto RTV Stichtse Vecht
Hier onder het artikel van RTV Stichtse Vecht van 17 december.

Het dossierstuk Welgelegen in Vreeland zit muurvast. Een extra besloten vergadering van de gemeenteraad moet leiden tot een oplossing.

Dossierstuk Welgelegen
In het dossierstuk Welgelegen zitten alle partijen in een spagaat. Het dossier draait om boerderij Welgelegen aan de Vreelandseweg in Vreeland. De boerderij Welgelegen is verdeeld in twee woonunits. Bewoonster Griffioen bewoont de boerderij sinds 1988 en sinds 2000 woont mevrouw Brouwer met haar gezin in de schuur die tot woning is verbouwd.

In strijd met bestemmingsplan
De situatie is in strijd met het geldende bestemmingsplan uit de jaren tachtig. Formeel betreft het gebied een bedrijventerrein. Echter de bewoning van de boerderij is jarenlang gedoogd door voormalige gemeente Loenen aan de Vecht en vervolgens de gemeente Stichtse Vecht. Een ondernemer – gevestigd op het bedrijventerrein – spande eerder een rechtszaak aan waarin hij stelt dat het pand op het perceel in strijd is met de bestemming bewonen en dat het bedrijf in haar (toekomstige) bedrijfsbelangen wordt geschaad. De rechter heeft de gemeente eerder verzocht actief te handhaven door middel van een dwangsom vanwege de illegale bewoning van het pand.

Dossier muurvast
Reeds eerder boog de gemeenteraad van Stichtse Vecht zich in een besloten vergadering over het moeilijke dossierstuk. Een half jaar later lijkt er geen oplossing voorhanden en zit het dossierstuk muurvast. Door een interpellatieverzoek van Suzanne Kox van Lokaal Liberaal belandde het dossier weer op de bestuurlijke agenda. Kox in het verzoek aan de raad: “Op 30 september koos de raad voor scenario drie waarbij wonen en werken in dit gebied mogelijk  zijn. Daarnaast werd  gezocht naar een persoonlijke oplossing voor de bewoners van Boerderij Welgelegen. Echter nu, december 2014 geven de bewoners aan in een impasse geraakt te zijn, en geven zij aan steeds  verder in de modder te zakken. Een oplossing lijkt ver weg.”

Uitkoop
Betreffende bewoners hebben inmiddels laten weten niet meer te willen blijven wonen in de boerderij. Volgens hen is er sprake van een situatie waarbij bedreiging en angst een rol spelen. Het uitkopen van beide families lijkt op papier een mogelijke oplossing. Vanwege de vertrouwelijkheid van het dossier zal verdere bestuurlijke bespreking achter gesloten deuren plaatsvinden.

Terug naar boven