Het coalitieakkoord is gepresenteerd!

Vandaag was het zover! Na uiterst plezierige gesprekken met Tjapko Poppens als formateur en de leden van VVD Stichtse Vecht, CDA Stichtse Vecht en GroenLinks Stichtse Vecht en na vele uren hard en zeer constructief samengewerkt te hebben is vandaag het coalitieakkoord van Stichtse Vecht gepubliceerd.

Wij gaan ons de komende periode hard inzetten om een degelijk bestuur te vormen, die samenwerkt, verbindend werkt, en luistert naar, en het vertrouwen geniet van haar inwoners.

Met vijf centrale programma’s gaan wij aan de slag:

1. Duurzame evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling

De coalitie wil innovatief en duurzaam bouwen, met een hoge woonkwaliteit, extra inzet op sociale huur en met respect voor de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteit van Stichtse Vecht. Inwoners worden eerder betrokken bij ruimtelijke projecten. Forse inzet is gepland op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, het energieneutraal maken van woningen, het realiseren van zonne-energie en het afkoppelen van hemelwaterafvoeren.

2. Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen

Het leefklimaat voor inwoners moet optimaal zijn, met een sterke economie, een eigentijds winkelaanbod, meer aandacht voor cultuur en behoud van erfgoed. De coalitie kiest voor revitalisering van bedrijventerreinen, het verminderen van regeldruk bij ondernemers en verbetering van de dienstverlening. Ook pleiten de partijen voor kwaliteitstoerisme. “Cultuur is onmisbaar,” aldus de partijen, daarom investeren we hierop extra. Wij willen het beperkte achterstallig onderhoud van sportaccommodaties wegwerken. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom blijven gereduceerde tarieven bestaan.

3. Krachtige inwoners door zorg voor elkaar

“Belangrijk is een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en niemand aan de zijlijn staat” zo schrijven de partijen. “We willen onze kinderen en jongeren een leuke, uitdagende, veilige en perspectiefvolle toekomst bieden”, waarbij werkgelegenheid en huisvesting speerpunten zijn.” Partijen in de jeugdzorg moeten nog meer samenwerken. We onderzoeken de modernisering van de schoolgebouwen. “Ouderen en hulpbehoevenden moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De ouderenconsulenten en het ruimhartige WMO beleid blijven. Wij zijn trots op mantelzorgers en vrijwilligers. Daarom willen we hen ondersteunen. Er komt extra geld voor de reintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

4. Financieel gezond besturen en werken

Het Coalitieakkoord gaat uit van solide financieel beleid. De gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd. Als er geld over is, wordt dit besteed aan de inwoners in de vorm van uitbreiding van beleid, lastenverlichting of reserveringen voor de toekomst. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn. Inwoners mogen rekenen op een goede dienstverlening en een moderne en klantgerichte organisatie. De coalitie pleit voor een transparant inkoop- en aanbestedingsbeleid met aandacht voor lokale ondernemers. Er komt een investeringsfonds dat veranderingen in de samenleving te weeg kan brengen bijvoorbeeld voor groepen die specifiek aandacht vragen of om vastgeroeste patronen te doorbreken.

5. Een veilig gevoel voor iedereen

Er wordt stevig ingezet op de aanpak van ondermijning. Dat is georganiseerde criminaliteit die binnendringt in de ‘bovenwereld’. Daarnaast vindt de coalitie vooral het voorkomen van overlast en criminaliteit belangrijk. Dat kan door uitbreiding van capaciteit van de Buitengewoon Opsporings-ambtenaren, goede data analyse, cameratoezicht en meer toezicht en handhaving op straat.

Kortom samen met u gaan we de komende vier jaar deze mooie gemeente besturen, richting geven zodat iedereen zich veilig, fijn en vertrouwd voelt, maar bovenal ook trots kan zijn op de gemeente waarin wij wonen.

Leest u hier het coalitieakkoord 2018-2022

 

 

Terug naar boven