Een toekomst voor RTV Stichtse Vecht

De fractie van Lokaal Liberaal heeft met verbazing kennisgenomen van de brief die vorige week door het college aan RTV Stichtse vecht is verzonden. De brief gaat over het herbevestigen van de eerder gemaakte afspraken, en de in de brief opgenomen ontruimingstermijn van 7 weken als die herbevestiging vanuit RTV Stichtse Vecht uitblijft.Lokaal Liberaal is van mening dat de teneur van deze brief onnodig hard is en volstrekt niet strookt met de intenties die eerder door het college zijn uitgesproken. In de raadsvergadering van 11 november 2014 is wat ons betreft de indruk gewekt door het college dat men de intentie heeft om in goed overleg uit de ontstane situatie te raken.  Ook zijn er daar toezeggingen gedaan om te kijken naar de financiering van de omroep. Een opvolging aan die toezegging aan de raad hebben wij tot op heden nog niet gezien.

Lokaal Liberaal vindt dat het platform dat door RTV Stichtse Vecht wordt aangeboden van grote waarde is voor de lokale gemeenschap. Via de diverse uitingsvormen (Radio, TV, internet) worden verenigingen, scholen, politieke partijen en ook commerciële partijen in staat gesteld elkaar op de hoogte te brengen van allerhande zaken. Met name de snelheid en accuratesse van de nieuwsvoorziening van RTV Stichtse Vecht zien wij als zeer  waardevol voor de lokale samenleving.
Het lijdt voor Lokaal Liberaal geen twijfel dat inzet van alle betrokken partijen nodig is om de continuïteit van RTV Stichtse Vecht te waarborgen. De gemeente heeft conform de mediawet ook een zorgplicht dat dat gebeurt.
Daarnaast is Lokaal Liberaal van mening dat het bestuur van RTV Stichtse Vecht als goed bestuurder rekening moet houden met alternatieve scenario’s. Wij gaan er vanuit dat de implementatie van het businessplan slechts één manier is om de bestaanszekerheid van RTV Stichtse Vecht te waarborgen. Van een goed bestuurder mag verwacht worden dat zij alternatieven achter de hand hebben indien het voorkeursscenario niet gerealiseerd kan worden. Wij vragen van RTV Stichtse vecht dan ook een “Plan B” met alle voors en tegens zodat de raad ten aanzien van een mogelijk financiële injectie een afgewogen besluit kan nemen.
Lokaal Liberaal stelt daarom voor met elkaar in gesprek te blijven en nu nog geen onomkeerbare besluiten te nemen. Wat ons betreft houdt dit concreet in dat:
  1. De gemeente met onmiddellijke ingang de procedure ten aanzien van uitzetting opschort en tenminste de uitkomst van de raadsvergadering van 3 maart afwacht
  2. Het college met een voorstel komt in lijn met de toezegging van het college op 11 november, om budget vanuit Communicatie vrij te maken voor RTV Stichtse Vecht.
  3. Indien het voorstel onder 2. Niet haalbaar is aan te geven waarom dat niet haalbaar is
  4. RTV Stichtse vecht met een Plan B komt als het door hen gewenste businessplan niet gefinancierd kan worden
Dit alles met als doel de continuïteit van RTV Stichtse Vecht te waarborgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven