De grens bereikt, een worsteling tussen emotie en verstand

In de afgelopen raadsvergadering lag er een motie voor aangaande het starten van een onderzoek naar locaties om asielzoekers langdurig op te vangen. De motie was ingediend door 10 partijen;

de enige partij die niet mee tekende was Lokaal Liberaal. Het college gaf ook direct na indienen van deze motie een persbericht uit dat ze zo blij waren nu iets voor de vluchtelingen te kunnen gaan doen en te laten zien dat onze gemeente enorm gastvrij is.
Met gastvrijheid is niets mis. Wel moet je weten waar je mee bezig bent en moet je de gevolgen kunne overzien van de beslissingen die je neemt. Emotie alleen is daarbij een hele slechte raadgever en het is juist de emotie “we moeten iets doen” die de boventoon voert in het debat.

Lokaal Liberaal heeft geen behoefte aan een onderzoek omdat we geen behoefte hebben aan een AZC in onze gemeente. Een korte noodopvang zoals laatst dat kan een keer gebeuren.
Hier hebben we, als het zeer sporadisch is niet zo heel veel moeite mee. Echter het langdurig opvangen van asielzoekers in onze gemeente is een heel ander verhaal.

Als volksvertegenwoordigers zijn wij er om de belangen van de inwoners te dienen en het neerzetten van een AZC valt daar wat ons betreft niet onder. Ook als wij erbij betrekken, hoe de 2 x 72 uur noodopvang al een enorme druk opleverde voor onze ambtenaren aldus de burgemeester, zelfs externen werden namelijk voor deze opvang ingehuurd door gemeente. Dan lijkt het ons ook voor onze eigen gemeentelijke organisatie te zware last om te dragen.

Lokaal Liberaal heeft duidelijk stelling genomen TEGEN de komst van een AZC in StichtseVecht ,
wij denken dat het ook de mening is van de meeste inwoners.

Wij hebben dan ook voorgesteld in de gemeenteraad om over dit belangrijke onderwerp een lokaal referendum te houden, immers door het succes van ”GEEN PEIL” komt er in april een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Hoe mooi is het om dan tegelijkertijd in onze gemeente ook te peilen hoe onze inwoners tegenover een eventuele komst van een AZC staan?

De uitslag van de stemming over onze motie was verbijsterend: Lokaal Liberaal kreeg maar bitter weinig steun in de gemeenteraad voor dit voorstel. Het overgrote deel van de raadsleden is zo regentesk en uit de hoogte dat ze het gevoel hebben het wel het beste te weten voor “het Volk” : dan wel ze zijn bang dat er gewoon aangetoond wordt dat de inwoner van onze gemeente te helemaal geen behoefte heeft aan een AZC

Wat denkt u zelf?

Vluchteling of migrant?

De media in Nederland zijn nogal snel geneigd om mensen die hun land verlaten en zich in een ander land willen vestigen tot “vluchtelingen” te bestempelen, dus als mensen die bijvoorbeeld op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Daarnaast kunnen vluchtelingen aanleiding hebben om hun land te verlaten omdat overheden, oorlogvoerende partijen, terreurgroepen of rivaliserende clans het op hun persoon, hun familie of hun religieuze of etnische groep hebben voorzien.

Maar de ene vluchteling is de andere niet en dat geldt evenzeer “bootvluchtelingen” die proberen de Middellandse Zee over te steken. Ruwweg de helft van de opvarenden die in de afgelopen jaren probeerde per boot vanuit Libië Italië te bereiken, kwam niet uit oorlogsgebied, maar bijvoorbeeld uit West-Afrika(Nigeria,Gambia,Senegal).

Slechts zo’n 5 procent van de ongeveer honderdduizend “bootvluchtelingen” die in de eerste helft van dit jaar van Libië naar Italië kwamen ,waren afkomstig uit het door oorlog geteisterde Syrië.

Op de keper beschouwd zijn ook Syriërs geen vluchtelingen meer zodra ze hun land uit zijn en in een veilig land als Turkije zijn gearriveerd. Wie vervolgens uit Turkije wil vertrekken, doet dat niet als vluchteling, maar omdat hij of zij aanneemt dat er elders een aangenamere toekomst wacht.

Dat geldt al helemaal voor de ”vluchtelingen” die zich ophouden bij Calais, wachtend op een kans om via de kanaaltunnel Engeland te bereiken. Wie van Frankrijk naar Engeland wil, kan daar goede redenen voor hebben, maar is geen vluchteling.

Er dient wat ons betreft meer ingezet te worden op opvang in de regio, het in Nederland gedurende lange tijd mensen opvangen zal alleen maar meer mensen aanmoedigen om ook de oversteek via de illegale kanalen te wagen en zodoende een probleem voor onze samenleving te creëren.Het probleem zit hem namelijk in het feit dat er geen plan is wat we met vluchtelingen doen als ze in afwachting zijn van de beslissing op hun asielaanvraag. Hoe langer je grote groepen asielzoekers laat verblijven, hoe groter de aanzuigende werking is. Opvang in de regio lijkt ons het enige werkbare alternatief.

Minderjarige asielzoekers hebben recht op onderwijs, maar het is maar de vraag of het lokale onderwijs is toegerust om kinderen/jongeren met een taal- en cultuurachterstand goed te kunnen onderwijzen, en of dit onderwijs kan worden ingepast.

Het kan niet zo zijn dat door het falende EU en rijksbeleid dit lokaal moeten opvangen. In onze ogen zou het beter zijn om massaal nee te zeggen en zo een signaal af te geven en opvang in de regio op deze wijze af te dwingen.

Daarnaast is er het verschijnsel als vluchtelingen inmiddels een status hebben en dus in Nederland mogen blijven, zij in eerste instantie recht hebben op een bijstandsuitkering. Die uitkeringen worden door de gemeente betaald en het is nog maar de vraag of het Rijk dat één op één compenseert.

De signalen daarvoor zijn niet hoopgevend: De noodopvang van vluchtelingen (2x 72 uur in Kockengen) heeft de gemeente ruim 44 duizend euro gekost, waar er maar een kleine 28 duizend van vergoed zijn. De gemeente mocht het restant dus bijpassen uit de gemeentekas.

Wij vinden dat onze inwoners niet hebben gevraagd om deze effecten. Niet sociaal en niet financieël. Daarom vindt Lokaal Liberaal dan ook dat er een referendum moet komen over de opvang van vluchtelingen in Stichtse Vecht. En, dat als de uitlag van dit referendum NEE is, de gemeente dus ook geen gehoor geeft aan verzoeken daartoe. Zo neem je je inwoners serieus!

 

 

Terug naar boven