Standpunten Lokaal Liberaal

Vrij en onbeperkt parkeren
Lokaal Liberaal is voorstander van vrij en onbeperkt parkeren. Wij juichen het toe dat betaald parkeren is afgeschaft in de hele gemeente Stichtse Vecht, maar zien ook graag de blauwe zone verdwijnen. Het belemmert in onze ogen de vrijheid van inwoners én bezoekers om te kunnen wandelen en winkelen in de dorpscentra in de gemeente Stichtse Vecht. Wij vinden dat de inwoners en bezoekers zich onbeperkt moeten kunnen bewegen in onze mooie gemeente, zonder op de klok te hoeven kijken.

•Geen belastingverhogingen
Wij kiezen, in tegenstelling tot andere partijen, onomwonden voor het niet verhogen van de belastingen. “Zo laag mogelijke belastingen” is wat ons betreft een opmaat om politieke hobby’s te gaan bekostigen. Wij kiezen ervoor om de gemeentelijke organisatie te optimaliseren en daaruit de benodigde gelden te realiseren.

Vrijwilligerswerk onverminderd ondersteunen
Wij steunen de vrijwilliger in Stichtse Vecht. Het werk dat zij doen is het cement van de samenleving, zonder vrijwilligerswerk staat onze samenleving stil. Daarom verdienen vrijwilligers onze steun. Samen met de diverse vrijwilligersorganisaties in Stichtse Vecht willen we kijken waar hun behoeften liggen en hoe de politiek daarin kan ondersteunen.

Geen nieuwe gemeentelijke fusie
We kunnen de fusie tussen Maarssen, Breukelen en Loenen niet terugdraaien. We kiezen ervoor niet verder te groeien. De afstand tussen de inwoner en de plaatselijke overheid is wat ons betreft al te groot. Een nieuwe fusie, met Weesp en Wijdemeren, zal die afstand alleen maar vergroten. Dat is wat ons betreft absoluut onwenselijk en daarom kiezen we ervoor geen nieuwe fusie aan te gaan.

Dorpse karakter Maarssen, Breukelen en Loenen behouden
We willen het dorpse karakter van Maarssen, Breukelen en Loenen behouden. Daar past een beleid bij dat er op is gericht dorpsgezichten te behouden en zorgvuldig met de dorpen om te gaan. Zo mogelijk willen we daarin samenwerken met ter zake kundige burgers of groeperingen, zoals bijvoorbeeld de Historische Kring Maarssen.

Hondenbelasting omlaag en beleid optimaliseren
Hondenbelasting is bedoeld voor hondenbeleid, en niet voor andere zaken. We streven naar een kostendekkende hondenbelasting die echt alleen maar voor hondenbeleid gebruikt wordt. Het hondenbeleid willen we doorlichten. Met een geoptimaliseerd beleid krijgt de hondenbezitter waar hij voor betaalt.

Een veiliger en beter beheerde leefomgeving in Stichtse Vecht
We willen de leefomgeving een kwaliteitsimpuls geven. Daar hebben we drie concrete voorstellen voor. Het eerste voorstel gaat over de kwaliteit van het groenonderhoud.  De kwaliteit van het groenonderhoud moet omhoog. Het beleid ten aanzien van groenonderhoud willen we niet tussen de stoeptegels terugzien en dat gebeurt nu wel, op diverse plaatsen is er een wildgroei van onkruid. Daarom willen we een intensiever groenonderhoud, waarbij er een duidelijke nettere woonomgeving ontstaat.
Het tweede concrete plan is het verbeteren van het meldpunt dagelijks beheer. Enerzijds willen we dat bereiken door Stichtse Vecht aan te sluiten op de BuitenBeter app, waar burgers zelf misstanden mee kunne doorgeven aan de gemeente. Anderzijds willen we prestatieafspraken maken binnen hoeveel tijd een klacht of melding opgelost moet zijn. Meetbaar moet worden wanneer een inwoner een klacht heeft gemeld, wanneer de klacht is opgepakt en wat daarmee gedaan is. De inwoner krijgt van elke stap een terugkoppeling van het meldpunt dagelijks beheer.

Daarmee willen we bereiken dat de inwoner echt ziet dat zijn klacht serieus genomen wordt, en wordt opgelost. Te vaak komt het nu voor dat een inwoner na een melding geheel niets meer hoort. Dat is onacceptabel en dat moet veranderen.

Het derde voorstel betreft de aanpak van zwerfvuil en illegaal gedumpt grof vuil.
Zie hiervoor het apart benoemde standpunt over aanpak zwerfvuil.

Meer ondernemersvrijheid, zondagsopenstelling
Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen wanneer zij hun zaak openen. Het vrijgeven van de winkeltijden, en daarmee het mogelijk maken van de zondagsopenstelling is een van onze belangrijkste speerpunten. In de huidige moeilijke economische omstandigheden verdienen ondernemers alle steun. Het vrijgeven van winkeltijden past daarbij.

Minder regelgeving
De overheid is er voor de inwoner en niet andersom. Regelgeving die onnodig belemmerend werkt, willen we waar mogelijk afschaffen.

Keuzevrijheid papiercontainer, geen verplichte blauwe bak
We zijn voorstander van keuzevrijheid als liberale partij. Dat geldt zeker voor een extra container. De inwoner moet zelf kunnen bepalen of hij wel of niet een extra papiercontainer op zijn terrein toelaat.  Er kan wat ons betreft geen enkele sprake zijn van een verplichte blauwe bak.

Timmerdorpen behouden en faciliteren
De Timmerdorpen hebben reeds 10 jaar een diepgewortelde positieve reputatie in de gemeente Stichtse Vecht. Lokaal Liberaal draagt de organisatie een warm hart toe en is er trots op dat zoveel vrijwilligers zoveel kinderen een week lang belangeloos een prachtige week bezorgen.

We zien het Maarssense initiatief graag navolging krijgen in de andere kernen, en we zijn er voorstander van die initiatieven op dezelfde wijze als het Maarssense initiatief, te faciliteren.

Woonomgeving blijvend bereikbaar voor senioren, activiteitenbus beschikbaar in alle kernen
Een veilige woonomgeving is belangrijk, en dit geldt wat ons betreft zeker voor senioren die slecht ter been zijn. De openbare ruimte (stoep, woonerf) moet dan ook naadloos aansluiten op de eigen woning. Dat houdt in dat we bij (her)bestratingswerkzaamheden er kritisch op toezien dat bestrating goed aansluit en niet zorgt voor problematische situaties voor mensen die slecht ter been zijn.
In Maarssen rijdt de activiteitenbus. De activiteitenbus zorgt ervoor dat senioren actief deelnemer kunnen blijven aan de samenleving. Daarom zien we graag dat deze bus gaat rijden in de hele gemeente Stichtse Vecht, zodat de senioren in andere kernen hier ook gebruik van kunnen maken.

Verantwoord financieel beleid, Huishoudboekje op orde
Bij de belastingen hebben we het al even benoemd, geen belastingverhoging. We zijn er voorstander van om een sluitende begroting te hebben in de gemeente Stichtse Vecht. We kiezen er dus voor om eventuele tekorten op te lossen in het jaar waarin ze zich voordoen, en de rekening niet door te schuiven naar volgende generaties.

Bibliotheken behouden
Lokaal Liberaal vindt dat de bibliotheken een essentiële voorziening zijn in onze gemeente. Iedere kern zou daarom voorzien moeten zijn van een bibliotheek. Dit kan zijn in de vorm van steunpunt. Het moet voor iedere inwoner mogelijk zijn om op acceptabele afstand een bibliotheekvoorziening te hebben.

We zullen strijden tegen overbodige verkeersremmende maatregelen, en voor een betere en veilige verkeersdoorstroming
Stichtse Vecht bereikbaar! Zeker voor ondernemers is bereikbaarheid van groot belang. We kiezen er daarom voor nog eens naar de situatie Kerkweg/binnenweg te kijken in Maarssen. We zijn warm voorstander van het onderzoeken van de mogelijkheid waarbij de beperkende maatregelen op de Kerkweg worden weggehaald, en deze weg voorrang krijgt op de Binnenweg. De Kerkweg is vanuit Maarssen-Dorp de meest logische weg naar Breukelen en de andere kernen. Het wordt tijd dat die logica niet meer wordt tegengewerkt door onnodige hindernissen.

Bonnentsunami: Geen onnodige controles meer op de verbindingsweg, verkeerspleinen op de rondweg bespreekbaar maken
Het is Lokaal Liberaal een doorn in het oog dat er zo frequent gecontroleerd wordt op snelheid op de Verbindingsweg. Niet alleen ligt de maximum snelheid er wat ons betreft te laag voor het soort weg, ook is een dergelijke intensieve controle onnodig en neigt het naar autootje pesten.

Wij zien daarom graag dat de maximumsnelheid ter plaatse omhoog gaat naar 60 km/uur. Daarnaast willen we, om het aantal ongelukken op de kruisingen te verminderen, onderzoeken of de verkeerslichtinstallaties kunnen worden vervangen door rotondes. Dit bevordert de doorstroming in Maarssenbroek en elimineert de kans op ongelukken.

De rotondes zien we graag ‘bekleed’ met beplanting om het geheel een fleurig aanzicht te geven. Sponsoring van een of meer rotondes door het (lokale) bedrijfsleven zien wij als reële optie om de aanleg- en beheerskosten  van die rotondes te financieren.

Afspraken maken over aanpak zwerfvuil
Met McDonald’s hebben we afspraken gemaakt over de aanpak van zwerfvuil. Dit is een afspraak tussen de franchisenemer en vertegenwoordigers van Lokaal Liberaal en de wijk Antilopespoor.

Ten aanzien van de ontwikkeling van een vestiging van McDonald’s bij Breukelen langs de A2 willen we dezelfde afspraken maken, omdat we overlast vrezen voor de inwoners van het Rode Dorp.

We zien graag dat bij evenementen een paragraaf wordt toegevoegd aan de vergunning: Als organisator ben je verantwoordelijk voor het opruimen van je eigen troep. Indien nodig, zal handhavend worden opgetreden.

Ten aanzien van illegaal gedumpt grof vuil streven we een harde aanpak na. Probleemplekken worden in kaart gebracht en zo nodig tijdelijk gemonitord met mobiele camera’s. Op de ondergrondse containers, waar veel illegaal grof vuil wordt gedumpt blijkt uit ervaring, wordt een waarschuwingssticker aangebracht dat er cameratoezicht is.

Brugstraat Breukelen: Verkeersregelaars inzetten op verwachte piekdagen, doorstroming en veiligheid leefomgeving verbeteren
In de Brugstraat willen we op piekdagen verkeersregelaars inzetten om het verkeer te reguleren. Dit om de doorstroming te bevorderen.

Cameratoezicht inzetten als hulpmiddel van het veiligheidsbeleid
Waar nodig, willen we cameratoezicht toepassen om de veiligheid en/of de leefbaarheid van de onderhavige plek te verbeteren. Probleemgebieden worden in kaart gebrachte n zo nodig voorzien van (extra) camera’s. Middels maatwerk bepalen we waar permanent cameratoezicht is en waar dit tijdelijk is.

Geen grootschalige bouwprojecten meer in Stichtse Vecht
Stichtse Vecht is een mooie gemeente. Enerzijds in het groen, anderzijds met stedelijke trekjes (Maarssenbroek). Wat Lokaal Liberaal betreft kan er nog wel gebouwd worden, maar dan alleen op zogenaamde inbreilocaties (het ‘opvullen’ van kleine gebieden met voor dat gebied geschikte woningbouw). Per locatie bekijken we wat passend is. Te allen tijde geldt dat parkeren op eigen terrein gebeurt en dat we een parkeernorm van ten minste 1,8 auto per huishouden hanteren. Dit houdt in dat woningbouw alleen doorgaat als er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is.

Daar waar er nieuw gebouwd moet gaan worden doen we dat dus alleen op kleinschalige locaties. Grootschaliger kan wat ons betreft alleen wanneer er sprake is van sloop voor nieuwbouw.

Wij zijn voorstander van een huisartsenpost in de gemeente
Bereikbare medische zorg is een belangrijk punt voor Lokaal Liberaal. We zijn er dan ook voorstander van om een huisartsenpost binnen de gemeentegrenzen te vestigen, zodat laagdrempelige zorg in de eigen leefomgeving beschikbaar is.

RTV Stichtse Vecht overal te ontvangen
Met RTV Stichtse Vecht beschikt Stichtse Vecht over een prachtige lokale omroep die midden in de samenleving staat. Het is ons dan ook een doorn in het oog dat niet alle inwoners RTV Stichtse Vecht kunnen ontvangen.  Lokaal Liberaal vindt dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om ervoor te zorgen dat RTV Stichtse vecht door alle, binnen onze gemeente actieve,  aanbieders van Radio en Televisie wordt doorgegeven.

Geen bezuinigingen op gehandicaptenzorg
Mensen die op de een of andere manier niet voor zichzelf kunnen zorgen en aanvullende zorg nodig hebben, moeten niet gestraft worden door bezuinigingen op diezelfde zorg. Wij zijn dan ook voorstander van het niet bezuinigen op deze zorg.

Zorg met respect voor ouderen
De oudere van nu leeft steeds langer zelfstandig. Toch komt er een moment dat de oudere medemens zorg nodig heeft als (geheel) zelfstandig wonen niet meer gaat. Lokaal Liberaal is voorstander van een zorgniveau met respect voor de mens. Samen met vertegenwoordigers uit de zorg en vanuit de ouderen, willen we deze zorg vormgeven.

Wij kiezen er daarbij voor om nadrukkelijk de experts op dit gebied, zoals de WMO-raad, de seniorenraad en de Stichting Welzijn Stichtse Vecht, om advies te vragen als er een vraagstuk voorligt dat het seniorenbeleid raakt.

Wijkcommissies serieuze gesprekspartners
Wijkcommissies zijn de ogen en oren van de wijk. Daarmee weten zij bij uitstek wat er speelt binnen de wijk. Zij zijn wat Lokaal Liberaal betreft dan ook serieuze gesprekspartners voor de gemeente, en dienen door de gemeente ook zo behandeld te worden.

Lokaal bedrijfsleven extra stimuleren
Lokaal Liberaal is blij met iedere ondernemer die ervoor kiest Stichtse Vecht als zijn vestigingsplaats te kiezen. Om het lokale ondernemerschap te stimuleren zou de gemeente ervoor moeten kiezen vooral lokaal aan te besteden, voor zover dit mogelijk is en is toegestaan in het licht van aanbestedingsregels.

Terug naar boven