Rechtvaardig huisvestingsbeleid voor álle woningzoekenden.

Lokaal Liberaal pleit voor rechtvaardig huisvestingsbeleid voor álle woningzoekenden in Stichtse Vecht.

De fractie van Lokaal Liberaal heeft met verbazing kennisgenomen van een tweetal berichten met betrekking tot huisvesting In de gemeente Stichtse Vecht.
Enerzijds het bericht op juichende toon, waarmee de gemeente denkt een oplossing gevonden te hebben voor het huisvesten van statushouders (bericht 17 juli).

Anderzijds de plannen voor de nieuwe woonruimteverdeling (bericht van 28 juli).

Beide plannen baren de fractie van Lokaal Liberaal ernstige zorgen. Met name reguliere woningzoekenden in onze gemeente kunnen volgens Lokaal Liberaal ernstig gedupeerd worden als beide voorstellen ongewijzigd worden doorgezet.
 

Statushouders

De gemeente wil in een tweetal (eengezins-)woningen meerdere statushouders per woning huisvesten. Dat lijkt een slim plan, maar dat is het echter allerminst volgens de fractie van Lokaal Liberaal.

De woningen waar het om gaat, de zogenaamde meerpersoons-woningen, behoren nu juist tot de categorie waar de grootste schaarste aan is binnen de gemeente Stichtse vecht. Gezinnen staan gemiddeld 8 tot 12 jaar op een wachtlijst voor dit soort woningen. Regelmatig bereiken ons verhalen van inwoners die een stap op de woningmarkt willen maken maar dit niet kunnen vanwege de extreem grote schaarste en de daarmee gepaard gaande wachttijd voor dit soort woningen

Deze woningen worden nu onttrokken aan de markt, voor een experiment waar Lokaal Liberaal zijn vraagtekens bij zet. Het onvrijwillig laten samenwonen van mensen die elkaar niet kennen druist in tegen onze visie op vrijheid voor het individu. De statushouder lijkt geen keuze te hebben, en dat kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn. Zo gaat de statushouder van een asielzoekerscentrum in het groot naar een asielzoekerscentrum in het klein, omdat de statushouder nog steeds geen echte eigen plek heeft. 

Een beter plan is volgens de fractie van Lokaal Liberaal het huisvesten van deze groep mensen in kleinere, maar zelfstandige woonunits. Hierdoor heeft de statushouder vanuit zijn/haar eigen zelfstandigheid de mogelijkheid iets van zijn leven te maken, met respect voor de persoonlijke vrijheid. Mocht de statushouder te zijner tijd groter willen gaan wonen, dan kan hij/zij dat als reguliere doorstromer op de markt doen.
Losstaand van het huisvesten van statushouders is de fractie van Lokaal Liberaal van mening dat er vanuit het college een krachtig signaal gegeven zou moeten worden aan de Minister voor Wonen, dat er geen sprake kan zijn van het huisvesten van circa 100 statushouders in 2015, als er voor hen geen passende woonruimte beschikbaar is. Wij zien het gedwongen gezamenlijk huisvesten nadrukkelijk niet als oplossing om dit quotum te halen.
In het kader van de Bed, bad en Broodregeling zijn er meer gemeenten geweest die hun eigen gezonde verstand terecht belangrijker vonden dan het kritiekloos uitvoeren van een maatregel uit Den Haag. Wij verwachten van dit college gezond verstand en daar hoort wat ons betreft een “Nee” tegen dit quotum bij.
 

Nieuw voorstel woonruimteverdeling

Lokaal Liberaal onderkent de grote druk die er ligt op de woningmarkt en heeft daarom in de raad van 30 juni jl. een verstrekkend voorstel gedaan in het kader van de woonruimteverdeling, dat helaas op onvoldoende steun kon rekenen. 

De kern van ons verhaal is: Schaf urgentie volledig af en pas de hardheidsclausule toe in plaats van deze urgentie. 
Een hardheidsclausule is een bepaling waarbij het college het recht heeft om in afwijking van de regels ten gunste van de aanvrager te kunnen beslissen als daartoe noodzaak bestaat.

Dat kan dan gaan om een statushouder, iemand die urgent zou zijn geweest als urgentie had bestaan, maar óók een reguliere woningzoekende, die met het onverkort doorvoeren van de nieuwe regels veel vaker buiten de boot valt.

De huisvestingswet bepaalt, dat als er een urgentieregeling toegepast wordt, groepen inwoners automatisch recht hebben op urgentie. Daaronder vallen onder andere statushouders, mensen die dakloos dreigen te worden en mensen die als gevolg van relatiebeëindiging een ander onderkomen zoeken. 

Lokaal Liberaal is het ermee eens dat mensen in deze situatie gebaat zijn bij een stap op de woningmarkt die hen verder helpt.
Het toepassen van urgentie zorgt er echter ook voor dat de reguliere woningzoekende langer op een woning moet wachten. Lokaal Liberaal heeft berekend dat de gemiddelde wachttijd voor een woning verdubbelt als alle voor urgentie in aanmerking komende woningzoekenden ook daadwerkelijk een woning krijgen wanneer zij een aanvraag indienen.

Het college is echter niet verplicht om urgentie te gebruiken. In dat geval bepaalt het college middels de hardheidsclausule wie wanneer welke woning krijgt. Dat kunnen dus reguliere woningzoekenden zijn, maar ook woningzoekenden die, als er urgentie zou zijn toegepast, urgent zouden zijn.

Door het toepassen van de hardheidsclausule kan het college voor zowel reguliere als meer urgente woningzoekenden maatwerk leveren. Hierdoor ontstaat een evenwichtige woonruimteverdeling die recht doet aan álle woningzoekenden in Stichtse Vecht.

Lokaal Liberaal pleit er dan ook voor om urgentie af te schaffen en te werken met de hardheidsclausule, en om aan de Minister voor Wonen kenbaar te maken dat het voorgestelde aantal statushouders dat een plek vind in Stichtse Vecht omlaag gaat naar een realistischer aantal, rekening houdend met de markt en met de belangen van álle woningzoekenden.

Gedecoreerden dag weer jaarlijks georganiseerd

Het vorige college heeft een besluit genomen om de gedecoreerden dag nog maar eens in de 5 jaar te organiseren. De jaarlijkse bijeenkomst werd dus afgeschaft.
Omdat wij menen dat de groep gedecoreerden van grote waarde zijn voor onze gemeente, wilden we dit besluit terugdraaien.

Hiertoe hebben we een motie ingediend, welke unaniem door de raad is aangenomen.

Zie ook:  http://www.varnieuwsblad.nl/

Hieronder staat de motie:

motie_gedecoreerden

Werkbezoek Bedrijventerrein De Werf

IMG_1573

 

Kent u dat VPRO-programma Buren nog, met Frans Bromet? Of van recenter datum De Rijdende Rechter? Daaraan moest ondergetekend commissielid bij sommige taferelen denken bij het bezoek aan bedrijventerrein De Werf.

Afgevaardigden van alle fracties in de gemeenteraad van Stichtse Vecht waren afgelopen zaterdag, met de fiets, naar De Werf gekomen. Dat kleinschalige bedrijventerrein ligt iets net noorden van Loenen, bij de kern Kerklaan.

Het bezoek gebeurde op uitnodiging van de griffie. Reden hiervan was dat het bestemmingsplan voor De Werf en omgeving sterk verouderd is (1984!), en bijgewerkt moet worden volgens nieuwe regels van de hogere overheid. Verder willen gemeente en een projectontwikkelaar het gebied uitbreiden, waardoor aangrenzende landbouwgrond ter grootte van 1 ha in bedrijventerrein zou worden omgezet.

De gemeente Loenen heeft (dus nog voor de fusie tot Stichtse Vecht) geprobeerd om een nieuw bestemmingsplan door de raad te krijgen maar dit strandde steeds weer door juridisch getouwtrek tot aan de Raad van State toe. De belangen van de daar gevestigde bedrijven, de inwoners van de bedrijfswoningen en de plannen voor uitbreiding staan op gespannen voet met elkaar. Dit bleek ook afgelopen zaterdag weer, toen raadsleden ter plaatse in gesprek gingen met bedrijfseigenaren, bewoners en de projectontwikkelaar. Er is veel oud zeer, en de discussie wordt soms niet op feiten gevoerd.

De grieven spitsen zich toe op verrommeling van het terrein; overlast door zwaar verkeer, die wellicht nog versterkt wordt door de uitbreidingsplannen; onduidelijkheid over milieucategorieën, zowel bij bestaande bedrijven als de nieuwe, en parkeerproblemen. Daarbij komt nog dat de diverse partijen elkaar het leven soms zuur maken, al dan niet via de rechter. Ten slotte heeft naar de mening van Lokaal Liberaal de gemeente Loenen destijds ook steken laten vallen. De regie lijkt soms te hebben ontbroken. Dit hebben we helaas vaker gezien in ruimtelijke ordening vraagstukken in Loenen. (Herinnert u zich de jarenlang slepende kwestie Garsten-Noord nog?)

Na afloop van het bezoek kwam alle belanghebbenden nog eens samen in ontmoetingscentrum De Boomgaard in Loenen. Hierbij werden vele vragen geformuleerd voor wethouder Franko Zivkovic. De sfeer was op sommige momenten zelfs constructief te noemen. Er werd in ieder geval weer gepraat, na jaren gebakkelei.

Wat voor Lokaal Liberaal belangrijk is zijn de volgende punten:

– is er wel noodzaak voor een extra bedrijventerrein op dit moment, of kunnen toe met de huidige terreinen. De projectontwikkelaar doet op dit moment nog geheimzinnig over zijn potentiële klanten.

– hoe kunnen we verrommeling van het terrein tegengaan? En hoe kunnen we de door sommige bewoners gemelde overlast, in welke vorm dan ook, beperken?

– hoe zorgen we ervoor dat belanghebbenden er samen uit komen, in plaats elkaar dwarszitten. Wij vragen meer regie van de wethouder. De raad, dus ook Lokaal Liberaal, zal dit scherp in de gaten houden.

Lokaal Liberaal was al, als inwonerspartij, in gesprek met belanghebbenden. Wij kijken met belangstelling naar de regie door de gemeente en de bevoegde wethouder.

 

Over jo-jo’s en windvaantjes

De toekomst van RTV Stichtse Vecht leek er goed uit te zien. In de commissie waren bijna alle partijen voorstander van een extra eenmalige bijdrage aan de lokale omroep om een kwaliteitsslag te maken. Alleen CDA en CU/SGP deden niet mee, zij waren in staat om in heel veel woorden te vertellen hoe goed en belangrijk ze de lokale omroep vonden, om vervolgens te zeggen:  “Zoek ‘t zelf maar uit!”

Hoe anders was dat met de grootste coalitie partij, de D66, die aangaf dat RTV SV het waard was om te steunen en dat zou D66 dan ook doen. Hierdoor ontstond er een ruime meerderheid om RTV SV eenmalig te ondersteunen. De vrijwilligers van RTV SV tevreden en ook een goed signaal voor de lokale politiek,immers: coalitie en oppositie trokken samen op.

In de Gemeenteraad echter kwam de ware aard van D66 naar boven: hakkelend en stotterend vertelde Dick Verwoert dat D66 helemaal niet ingestemd had met het voorstel en grote bedenkingen had hierover. Op onze vraag of hij dan had gelogen in de commissie of gewoon onbetrouwbaar was wist hij geen antwoord te geven. Feit bleef dat de gehele coalitie (op VechtsVerbond na) ineens tégen de door de voltallige oppositie ingediende motie ging stemmen.

Sommige dingen doe je niet in de politiek, hoe onervaren je ook bent: eerst samen met oppositie een commissie willen over de motie en in die commissie deze motie omarmen om dan vervolgens in de raad te vertellen dat je niets met de motie hebt en gaan tegenstemmen. Dit soort windvaan- en jojogedrag maakt nou dat inwoners totaal het vertrouwen in de politiek kwijtraken, voor zover dat al niet het geval was.

Doen wat je belooft zou ten alle tijden het credo moeten zijn, helaas deelt niet iedere partij deze mening.

windvaan CBdDhEFWgAAUZLi