Moties over statushouders en woningmarkt Lokaal Liberaal

In de Vechtstroom van 31 januari stond een artikel waarin wethouder Van Vossen vertelde over een geslaagde pilot en zijn reactie op de moties die Lokaal Liberaal heeft ingediend over de huisvesting van statushouders.

Een week later doet De Vechtstroom aan wederhoor.
Hieronder de tekst van het artikel.

‘Er zijn niet genoeg woningen, we
moeten naar alternatieven zoeken’

Dinsdagavond zijn 2 moties van Lokaal Liberaal behandeld over het huisvesten van statushouders: vluchtelingen met een verblijfvergunning. Vorige week vertelde wethouder Van Vossen waarom hij de moties zou afraden. Deze week Frank van Liempdt en Bas Verwaaijen over hun redenen voor de moties.

MAARSSEN – In één van de moties vraagt Lokaal Liberaal om te stoppen met de pilot waarbij 2 of 3 jonge statushouders samen in een huis worden geplaatst, begeleid door het Leger des Heils. In de andere motie wil Lokaal Liberaal dat de urgentie voor statushouders als woningzoekenden wordt geschrapt.

De moties zijn 10 januari al ingebracht, maar aangehouden door de partij om de samenwerkingsovereenkomst af te wachten voor het huisvesten en integreren van statushouders die Stichtse Vecht en 15 andere gemeenten onlangs hebben afgesloten.

Van Liempdt: “Allereerst de pilot. We willen dat die direct gestaakt wordt. Je kunt toch niet jonge mannen die elkaar niet kennen, met geheel verschillende achtergronden, in één huis zetten.” Verwaaijen: “Dat geldt ook voor autochtone jongens. Je moet zoiets niet willen tussen allemaal gezinnen.” Van Liempdt: “En gezinswoningen zijn daar niet voor bedoeld. Het gaat ook tegen de woonvisie van de gemeente in.” Afwachten tot de evaluatie eind 2017 willen ze niet. Verwaaijen: “Deze pilot is in 2015 gestart, er had al veel eerder een evaluatie moeten plaatsvinden.”

Een andere reden om met de pilot te stoppen is dezelfde als die voor de motie over het schrappen van de woonurgentie voor statushouders: de verdringing op de woningmarkt. Van Liempdt: “Er zijn mensen die al jaren op de wachtlijst staan voor een woning. Ook daar zitten urgente gevallen tussen, zoals mensen in een scheiding.” Verwaaijen: “In de woonvisie staat dat we die verdringing niet willen.”

Het kernprobleem is dat er niet genoeg sociale woningen zijn, aldus Van Liempdt en Verwaaijen. “In onze gemeente is ook niet veel plek om bij te bouwen en bovendien kost dat jaren. Daarom moet er naar alternatieven worden gezocht, zoals het aanpassen van leegstaande kantoren. Maar als je alternatieven schept, dan kun je die urgentie niet laten staan.”

“Het accoord tussen de 16 gemeenten erkent het gebrek aan woningen in de regio, maar gaat niet in op oplossingen. Dat vinden we te vrijblijvend. Daarom brachten we onze moties opnieuw in.”

Rechtvaardig huisvestingsbeleid voor álle woningzoekenden.

Lokaal Liberaal pleit voor rechtvaardig huisvestingsbeleid voor álle woningzoekenden in Stichtse Vecht.

De fractie van Lokaal Liberaal heeft met verbazing kennisgenomen van een tweetal berichten met betrekking tot huisvesting In de gemeente Stichtse Vecht.
Enerzijds het bericht op juichende toon, waarmee de gemeente denkt een oplossing gevonden te hebben voor het huisvesten van statushouders (bericht 17 juli).

Anderzijds de plannen voor de nieuwe woonruimteverdeling (bericht van 28 juli).

Beide plannen baren de fractie van Lokaal Liberaal ernstige zorgen. Met name reguliere woningzoekenden in onze gemeente kunnen volgens Lokaal Liberaal ernstig gedupeerd worden als beide voorstellen ongewijzigd worden doorgezet.
 

Statushouders

De gemeente wil in een tweetal (eengezins-)woningen meerdere statushouders per woning huisvesten. Dat lijkt een slim plan, maar dat is het echter allerminst volgens de fractie van Lokaal Liberaal.

De woningen waar het om gaat, de zogenaamde meerpersoons-woningen, behoren nu juist tot de categorie waar de grootste schaarste aan is binnen de gemeente Stichtse vecht. Gezinnen staan gemiddeld 8 tot 12 jaar op een wachtlijst voor dit soort woningen. Regelmatig bereiken ons verhalen van inwoners die een stap op de woningmarkt willen maken maar dit niet kunnen vanwege de extreem grote schaarste en de daarmee gepaard gaande wachttijd voor dit soort woningen

Deze woningen worden nu onttrokken aan de markt, voor een experiment waar Lokaal Liberaal zijn vraagtekens bij zet. Het onvrijwillig laten samenwonen van mensen die elkaar niet kennen druist in tegen onze visie op vrijheid voor het individu. De statushouder lijkt geen keuze te hebben, en dat kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn. Zo gaat de statushouder van een asielzoekerscentrum in het groot naar een asielzoekerscentrum in het klein, omdat de statushouder nog steeds geen echte eigen plek heeft. 

Een beter plan is volgens de fractie van Lokaal Liberaal het huisvesten van deze groep mensen in kleinere, maar zelfstandige woonunits. Hierdoor heeft de statushouder vanuit zijn/haar eigen zelfstandigheid de mogelijkheid iets van zijn leven te maken, met respect voor de persoonlijke vrijheid. Mocht de statushouder te zijner tijd groter willen gaan wonen, dan kan hij/zij dat als reguliere doorstromer op de markt doen.
Losstaand van het huisvesten van statushouders is de fractie van Lokaal Liberaal van mening dat er vanuit het college een krachtig signaal gegeven zou moeten worden aan de Minister voor Wonen, dat er geen sprake kan zijn van het huisvesten van circa 100 statushouders in 2015, als er voor hen geen passende woonruimte beschikbaar is. Wij zien het gedwongen gezamenlijk huisvesten nadrukkelijk niet als oplossing om dit quotum te halen.
In het kader van de Bed, bad en Broodregeling zijn er meer gemeenten geweest die hun eigen gezonde verstand terecht belangrijker vonden dan het kritiekloos uitvoeren van een maatregel uit Den Haag. Wij verwachten van dit college gezond verstand en daar hoort wat ons betreft een “Nee” tegen dit quotum bij.
 

Nieuw voorstel woonruimteverdeling

Lokaal Liberaal onderkent de grote druk die er ligt op de woningmarkt en heeft daarom in de raad van 30 juni jl. een verstrekkend voorstel gedaan in het kader van de woonruimteverdeling, dat helaas op onvoldoende steun kon rekenen. 

De kern van ons verhaal is: Schaf urgentie volledig af en pas de hardheidsclausule toe in plaats van deze urgentie. 
Een hardheidsclausule is een bepaling waarbij het college het recht heeft om in afwijking van de regels ten gunste van de aanvrager te kunnen beslissen als daartoe noodzaak bestaat.

Dat kan dan gaan om een statushouder, iemand die urgent zou zijn geweest als urgentie had bestaan, maar óók een reguliere woningzoekende, die met het onverkort doorvoeren van de nieuwe regels veel vaker buiten de boot valt.

De huisvestingswet bepaalt, dat als er een urgentieregeling toegepast wordt, groepen inwoners automatisch recht hebben op urgentie. Daaronder vallen onder andere statushouders, mensen die dakloos dreigen te worden en mensen die als gevolg van relatiebeëindiging een ander onderkomen zoeken. 

Lokaal Liberaal is het ermee eens dat mensen in deze situatie gebaat zijn bij een stap op de woningmarkt die hen verder helpt.
Het toepassen van urgentie zorgt er echter ook voor dat de reguliere woningzoekende langer op een woning moet wachten. Lokaal Liberaal heeft berekend dat de gemiddelde wachttijd voor een woning verdubbelt als alle voor urgentie in aanmerking komende woningzoekenden ook daadwerkelijk een woning krijgen wanneer zij een aanvraag indienen.

Het college is echter niet verplicht om urgentie te gebruiken. In dat geval bepaalt het college middels de hardheidsclausule wie wanneer welke woning krijgt. Dat kunnen dus reguliere woningzoekenden zijn, maar ook woningzoekenden die, als er urgentie zou zijn toegepast, urgent zouden zijn.

Door het toepassen van de hardheidsclausule kan het college voor zowel reguliere als meer urgente woningzoekenden maatwerk leveren. Hierdoor ontstaat een evenwichtige woonruimteverdeling die recht doet aan álle woningzoekenden in Stichtse Vecht.

Lokaal Liberaal pleit er dan ook voor om urgentie af te schaffen en te werken met de hardheidsclausule, en om aan de Minister voor Wonen kenbaar te maken dat het voorgestelde aantal statushouders dat een plek vind in Stichtse Vecht omlaag gaat naar een realistischer aantal, rekening houdend met de markt en met de belangen van álle woningzoekenden.