Daalsehoek niet besluitrijp


Tijdens de commissie Fysiek Domein van 28 november stond het plan Daalsehoek op de agenda.

Niet besluitrijp
De fractie van Lokaal Liberaal was voornemens het voorstel van de agenda te halen, om reden dat het nog niet besluitrijp is voor de raad. Omdat er veel inwoners waren die wilden inspreken, hebben we dit voorstel niet ingediend. Hierdoor konden de omwonenden inspreken en had de commissie de kans om van gedachte te wisselen over het plan.

Omwonenden
De insprekers (veelal klankbordgroep leden) waren het in hoofdlijnen met elkaar eens: het lijkt erop dat de school koste wat het kost ingepland moet worden op het terrein van Daalsehoek, ook al is het terrein te klein, het geluid te hard en de bebouwing te massaal. Ook de voorgenomen ‘geluidswal’ kon geen goed doen.

Nieuwe informatie
Na de insprekers mocht de wethouder het woord nemen van de commissie. Er waren alternatieven voor het geluidsscherm. Hiervan gaf de wethouder een soort presentatie aan de commissie. Deze nieuwe informatie wees al direct op het feit dat het totale plan nog lang niet besluitrijp is.

Behandeling
CDA en Lokaal Liberaal stelden voor om de resterende tijd van de commissie te gebruiken om per fractie aan te geven wat ze vinden van dit plan, zodat de wethouder met de inwoners hiermee kan verder gaan. Omdat de PvdA een tussenoptie deed om direct met de beraadslaging te stoppen, werd juist dát voorstel door andere fracties overgenomen. Na het stoppen van dit agendapunt vroegen ze zich wel af waarom we niet doorgingen met de behandeling…

Terug naar de tekentafel
Kan er een hoogwaardige school op de huidige schoolplek worden gebouwd? Kan de inrichting  minder als een klankkast? Kan geluidsdruk worden aangepakt zonder lapmiddelen?  Kan het bouwen beperkt blijven zodat het wel in de omgeving past? Helaas is het plan nu niet inhoudelijk behandeld, maar het is wel een kans om terug naar de tekentafel te gaan.

Lokaal Liberaal is benieuwd naar de komende klankbordsessies en zal daar wederom aanwezig zijn.

Drukke inloop Daalsehoek

Nu de plannen voor nieuwbouw Wereldkidz Palet weggeschoven zijn, is het nu de vraag: Wat wel te doen met De Daalsehoek? De gemeente had voor deze vraag een inloopavond belegd in de Daalsehoek.

Het werd een drukke inloopavond, want ook hier zijn de inwoners zeer betrokken bij hun leefomgeving. De gemeente stelde dat er geen plannen zijn, alleen een plan gebied. De stelling van wethouder Živković-Laurenta werd al snel genuanceerd naar:
“Er zijn wel plannen voor woningbouw, maar nog niets is concreet.”

De aanwezigen lieten duidelijk blijken met welke issues de projectleieder aan de slag kan. Enkele van deze issues zijn: Veiligheid voor de schoolkinderen, verkeersituatie onder controle, Oude Maarssenveensevaart autoluw en geen hoogbouw pal naast de huidige laagbouw. Verder werd er gevraagd om meer sociale woningbouw en betaalbare eengezinswoningen. Of er ook plek komt voor verenigingen in het nieuwe plan en de vlinderroute werd gememoreerd.

De gemeente zal een verslag maken van de avond en deze onder de inwoners verspreiden. Er is afgesproken dat de gemeente pro-actief de inwoners gaat benaderen om het proces zo helder mogelijk te houden. De prognose is, dat eind 2018 het project geheel zal zijn afgerond.

 

Nieuwbouw Wereldkidz Palet niet op Daalsehoek

 

Nieuwbouw Wereldkidz Palet niet op Daalsehoek

IMG_9886Op 24 maart is er de presentatie geweest van het haalbaarheidsonderzoek inzake de nieuwbouwlocatie voor Palet Troelstrastraat en Palet Bolenstein.

In de raad van 27 mei 2014 heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek richtte zich niet alleen op Daalsehoek maar ook op andere locaties. Denk hierbij aan de huidige locaties Troelstrastraat en Bolensteinsestraat. Niet alleen de locaties, maar ook op de gevolgen voor de verkeersstromen werden onder de loep genomen.
Daarnaast was de inbreng van het bestuur van Wereldkidz, schoolbestuur en de ouderraad een zwaarwegende factor.

Uit onderzoek blijkt dat de Bolensteinlocatie als meest haalbare locatie uit de bus komt.

Nalezen:
Haalbaarheidsonderzoek_SV_definitief.pdf