Ongewijzigde huishoudelijke hulp aan hoogbejaarden?

De fractie van Lokaal Liberaal heeft spoedvragen aan het college gesteld naar aanleiding van een noodkreet van een inwoonster. Zij maakt zich zorgen over de huishoudelijke hulp die haar moeder ontvangt.

Ze krijgt nu veel minder uren dan voorheen, zo blijkt uit aan ons ter hand gestelde communicatie tussen de inwoonster en de verantwoordelijk wethouder, mevrouw Koops.

Er is specifiek voor clienten die ouder dan 85 afgesproken dat zij worden ontzien wanneer er bezuinigd moet worden. Dit om deze mensen niet meer met grote veranderingen te confronteren.

Regels
In de afgesproken regels staat duidelijk het uitzonderingsgeval.
Bij de groepen cliënten waar we een uitzondering voor maken staat:
“Cliënten op zeer hoge leeftijd (85+). Deze cliënten willen we zo min mogelijk belasten met veranderingen.”

We kunnen niet anders concluderen dan dat de 89-jarige mevrouw recht heeft  op huishoudelijke hulp “oude stijl” (dwz geldend zoals in 2015) en dat de overgang naar HH-nieuwe stijl dus expliciet NIET van toepassing is.

Schriftelijke vragen
Lokaal Liberaal heeft de onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld:

1. Bent u het met ons eens dat mevrouw inderdaad recht blijft houden op HH-oude stijl?
2. Zo nee, waarom niet?
3. Zo ja, kunt u ons toezeggen dat u nog deze week (te weten uiterlijk vrijdag 8 april 2016) de situatie zoals die voor mevrouw  gold in ere herstelt, en Tzorg een opdracht verstrekt die in lijn is met de hulp die voor mevrouw in 2015 te doen gebruikelijk was?

Voorts volgen er enkele algemenere vragen:
4. Hoeveel omzettingen HH hebben er in 2016 reeds plaatsgevonden voor clienten die ouder zijn dan 85?
5. Bent u het met ons eens dat eventuele omzettingen zoals bedoeld onder vraag 4, strijdig zijn met het door u zelf opgestelde beleid?
6. Welke acties onderneemt u om de omzettingen HH terug te draaien voor de doelgroep onder vraag 4?

Wij vernemen graag uw antwoorden per omgaande, maar verwachten in ieder geval dat u de inwoonster maandag 4 april nog belt en haar conform bovenstaande de toezegging doet dat haar moeder de hulp terug krijgt die ze had. Onze fractie verwacht in ieder geval maandag een antwoord van de portefeuillehouder te aanzien van vraag 1, 2 en 3.

Link naar artikel RTVStichtseVecht

Rapport Rekenkamer over Minima beleid

imagesPDVTGYO7In de commissie sociaal domein van 5 januari stond het rapport van de rekenkamer betreffende het minimabeleid op de agenda.

Een mooi helder verslag met hele kritische punten waar de gemeente mee aan de slag zou moeten.

Het college heeft in een reactie aangegeven de adviezen over te nemen, hier zijn wij content over.

Wat we jammer vinden is dat er niet goed geluisterd is naar eerdere adviezen van commissieleden, die behoorlijke raakvlakken vertoonde met de uitspraken van de rekenkamercommissie. Dan had de rekenkamercommissie er misschien niet aan te pas hoeven te komen.

Nu er achteraan zitten dat er snel een plan van aanpak ligt en dat er aan de slag gegaan zal worden. In kaart brengen om hoeveel mensen het gaat en het geheel inzichtelijk maken.

Niet wachten maar doorpakken!

Wij zullen de ontwikkelingen rondom het plan van aanpak nauwlettend in de gaten houden.

Nog meer vraagtekens bij jongaandevecht.nl

jongaandevechtAl eerder hebben we bericht over de jongerenwebsite van de gemeente:
Vraagtekens bij jongaandevecht.nl

In maart 2015 wisten we al dat de bezoekersaantallen laag waren, de participatie van de jeugd bedroevend was en dat de website onbekend is onder de jeugd.

Op 28 oktober heeft het college het project voor een jaar verlengd. Op vragen van Lokaal Liberaal werd pas het antwoord doorgestuurd nadat het college dit besloten had.

Lokaal Liberaal heeft dit collegebesluit op de agenda laten zetten en dit is besproken tijdens de commissie van 5 januari.

Door de antwoorden op onze vragen en de (tussen)evaluaties, waren vrijwel alle fracties waren het met ons eens, dat de website totaal geen bijdrage aan het lokale jeugdbeleid is.

De wethouder (was Verkroost, daarna Koops en nu opeens Van Dort.) zat met antwoorden verlegen. Waarom het besluit is genomen kon de wethouder ons niet vertellen. Ook van een enquête over naamsbekendheid was haar niets bekend. De wethouder komt snel terug op deze kwestie, ook ons verzoek om alternatieven wordt meegenomen.

Nogmaals: We denken zeker dat er kanalen zijn binnen onze gemeente waar communicatie, (jeugd)beleid en begeleiding kan samenkomen. Denk hierbij aan samenwerking tussen bijvoorbeeld scholen, RTV Stichtsevecht, gemeente en jeugdwerkers. Hier kan een enorme synergie bereikt worden.

 

(Onderstaand zijn .pdf bestanden. Hierin kunt u meerder pagina’s doorbladeren.)

Beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-41-Reglement-van-orde-betreffende-Jongerenwebsite-Jong-aan-de-Vecht-Bijlage
45.-Antw.-Techn.-vr.-R.-van-Liempdt-Lokaal-Liberaal-Jongerenwebsite-Jong-aan-de-Vecht-20151005
13._Antw._vr._R._van_Liempdt__Lokaal_Liberaal__-_Jong_aan_de_Vecht__website__-_20150309

 

Skatebaan van de baan

skatebaanGisterenavond stond de eerste vergaderingen na het kerstreces weer op het progamma.

Op de toezeggingenlijst stond o.a. de Half Pipe skatebaan uit Loenen.

De half pipe skatebaan werd onder protest uit Loenen weggehaald. Inwoners van Stichtse Vecht konden inschrijven waar deze herplaatst zou worden.

Dit werd met enthousiasme gedaan. Er kwamen 32 inzendingen binnen, er werden leuke filmpjes gemaakt in samenwerking met RTV Stichtse Vecht. Jongeren hielden hun betoog over hun geschikte locaties.

Er werd een keuze gemaakt voor Tienhoven op het terrein naast voetbalvereniging VIOD. Na overleg met de inwoners wilde hem uiteindelijk toch niet op die locatie. De overige locaties die uit de inzendingen waren overgebleven, werden verder niet echt meer betrokken in de heroverweging.

De skatebaan werd in opslag gelegd bij de gemeentewerf in afwachting van een nieuwe plek.
Terug naar Loenen? Of toch een andere locatie.
En nu vragen we ernaar aan de hand van de toezeggingenlijst… En wat schetst onze verbazing??
De skatebaan is afgevoerd, omdat deze fysiek niet meer in orde was om hem te herplaatsen.

Wisten we in 2014 dan niet dat deze niet zo best meer was? Waarom vragen we inwoners om mee te denken? Waarom is de skatebaan niet snel herplaatst of niet gewoon laten staan?

Nu is deze weggerot op een gemeentewerf.

In onze ogen zuivere kapitaalvernietiging!

Help mee met de Speelgoedbank

speelotheek
Albert Heijn steunt in haar winkels maatschappelijke initiatieven.
De vestigingen in Maarssen-dorp en Maarssenbroek gaan straks in zee met de Speelotheek Maarssen, dit in samenspraak met de voedselbank Stichtse Vecht.

Het gaat over het inzamelen van speelgoed.
Hiervoor is de Speelgoedbank Maarssen in het leven geroepen.
Dit allemaal onder auspiciën v/d Stichting Speelotheek Maarssen.

De verwachting is dat er veel speelgoed wordt gedoneerd. Dit speelgoed moet allemaal worden uitgezocht, gesorteerd en bekeken op kwaliteit. Echter is het sorteren en gereedmaken van het verzamelde speelgoed een tijdrovende klus waarbij vele handen licht werk maken.

Daarom vragen we aan u: Kunt u meehelpen?

Niet alleen met het doneren, maar ook met de verwerking.

De periode dat dit allemaal gaat spelen is vanaf 9 november tot 4 december.
Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 19.30 – 21.30.
Op zaterdag van 10.00-12.00 & 13.00-15.00.
(Al deze tijden onder voorbehoud)

Kunt u enkele of meerdere keren helpen? Dan horen ze het graag.
Neem contact op met: speelgoedbank@speelotheek-maarssen.nl

Niet alleen nuttig om te doen, het geeft ook een goed gevoel.