Leerlingenvervoer moet een hulpmiddel zijn, geen blokkade!

De fractie van Lokaal Liberaal is benaderd door wanhopige ouders die vastlopen wanneer zij leerlingenvervoer voor hun kind proberen te regelen of te behouden.

Leerlingenvervoer is vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen als gevolg van een verstandelijke of lichamelijke beperking.
 
Voor de fractie van Lokaal Liberaal is toegang hebben en houden tot onderwijs zeer belangrijk. 
Wij zien leerlingenvervoer dan ook als een middel om (letterlijk) te komen tot onderwijs en dit mag nooit een blokkade vormen. 
 

Leerlingenvervoer is als zodanig de poort naar het onderwijs voor leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen. 

Die poort moet, wat Lokaal Liberaal betreft, open staan en nooit gesloten zijn. De signalen die ons bereiken wijzen echter een andere kant op. Kinderen dreigen thuis komen te zitten als gevolg van het wegvallen van het leerlingenvervoer omdat ouders niet in staat zijn vanwege werk zelf in het vervoer te voorzien.

 
Een kind zal het liefste, zeker als het een puber betreft, samen met vriendjes en vriendinnetjes naar school willen fietsen. Het is al erg genoeg dat dat niet is weggelegd voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ouders die toch al zorg hebben om deze kinderen, worden nu nog eens dubbel gestraft omdat hun recht op leerlingenvervoer vervalt of dreigt te vervallen.
 
Wat is er aan de hand?
 

In het onderwijs is er sprake van een nieuwe aanpak, die “Passend onderwijs” genoemd wordt. Daarbij verdwijnt het verschil tussen “gewoon” (basis/voortgezet) onderwijs en “speciaal” onderwijs grotendeels. 

Kinderen met extra zorg kunnen met passend onderwijs dan vaak ook op het reguliere onderwijs terecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra begeleiding.

De gemeente staat op het volgens Lokaal Liberaal onterechte standpunt dat leerlingenvervoer alleen bedoeld zou zijn voor kinderen in het speciaal onderwijs. 

Dat is aantoonbare klinkklare onzin, aangezien in der verordening staat dat:

Artikel 16 Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs
 • 1.

  In deze paragraaf wordt verstaan onder school:

  • a.

   een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

of

 • b.

  een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

 

en verder:

 

Artikel 17 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding en vervoer per fiets
 • 1.

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer van de leerling en een begeleider, indien de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken.

 
en:
 
Artikel 18 Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer
 • 1.

  Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoeraan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16 bezoekt, indien:

  • a.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;

  • b.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets;

  • c.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is; of

  • d.

   de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding – van openbaar vervoer gebruik te maken.

Kort en goed betekent dit dus gewoon dat voor iedere erkende vorm van voortgezet onderwijs er een recht bestaat op:  

ofwel een tegemoetkoming in de kosten van vervoer als een kind niet zelfstandig kan reizen,

ofwel het regelen van aangepast vervoer als reizen met OV onder begeleiding geen optie is.

Wij hebben nu diverse signalen ontvangen van ouders waarbij dit laatste het geval is, maar toch per 23 december 2016 de vervoersvoorziening wordt gestopt.

 
Lokaal Liberaal is van mening dat als er recht op aangepast vervoer bestaat dit ook gehonoreerd moet worden en verder zijn we van mening dat de wijze van communiceren vanuit de gemeente heel snel heel erg veel beter moet, met name klantvriendelijker.
 
Lokaal Liberaal heeft de ouders die het betreft verzocht om aan de gemeente te vragen waarom de beschikking is ingetrokken per 23 december. 
 
Wij hebben het sterke vermoeden dat de regels ten onrechte erg ten nadele van de ouders wordt uitgelegd.
 
Wij gaan de wethouder om opheldering vragen en houden u op de hoogte.

Fiets examen blijft bestaan

verkeersexamenBegin mei van dit jaar maakte Lokaal Liberaal zich sterk voor het praktisch verkeersexamen. De aanleiding was dat deze op verschillende scholen in Stichtse Vecht niet meer werd afgenomen.

Zie ook onze berichtgeving op 9 mei 2016 en  6 juni 2016.

Ondertussen hebben de betreffende scholen besloten om éénmalige budget vrij te maken van 3000 euro om het praktisch verkeersexamen te continueren. “Met behulp van dit budget zal de coördinatie van het praktisch verkeersexamen 2017 uit worden gevoerd én de organisatie dusdanig vorm worden gegeven dat de coördinatie na 2017 op eenvoudige wijze kan worden uitgevoerd.” Voor de toekomst gaan de betreffende scholen zich beraden hoe het praktisch verkeersexamen door hun wordt georganiseerd.

Wij vinden het voor nu het belangrijkst, dát het examen wordt aangeboden aan onze kinderen.

Lees ook:

http://varnws.nl/artikel/nieuws/19602/pleidooi_voor_verkeersexamen_op_scholen__
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/25892599/lokaal-liberaal-maakt-zich-zorgen-over-verkeersexamen-en-veiligheid
http://www.varnws.nl/artikel/nieuws/25787/verkeersexamen_weer_terug_in_maarssen_en_tienhoven__
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/37905897/praktisch-verkeersexamen-gecontinueerd

 

 

Lokaal Liberaal stelt schriftelijke vragen naar aanleiding van NRC jubel artikel over opvang statushouders in Breukelen

 

Op vier oktober verscheen er in het NRC een artikel met de titel “Mostafa vluchtte uit Syrië en wordt nu waterdicht begeleid”
Het artikel zorgde op social media voor de nodige reacties.
De jubelstemming van het NRC is door direct omwonenden en betrokkenen heel anders ervaren. En daar Lokaal Liberaal niet bekend is met de situatie en deze twee kanten van het verhaal zo mijlen ver uit elkaar liggen, was dit reden genoeg tot het stellen van schriftelijke vragen om de waarheid helder te krijgen.

13-nrc-artikel

Klik op onderstaande foto om het volledige artikel uit het NRC te lezen

screen-shot-2016-10-12-at-12-39-10

 

Schriftelijke vragen overlast wijkpark Maarssenbroek

Lokaal Liberaal schreef onlangs naar aanleiding van diverse berichten op social media schriftelijke vragen rondom de rommel en overlast van hangjongeren in het Wijkpark in Maarssenbroek.
In een reactie naar bewoners liet de gemeente weten dat het beheer van het wijkpark de verantwoordelijkheid van de wijkcommissies zouden zijn.
Reden genoeg om schriftelijk vragen te stellen.

Afgelopen week ontvingen wij hierop de antwoorden. 
Wij gaan er vanuit dat het onderhoud, de rommel en de overlast van hangjongeren inderdaad zal worden aangepakt. 

Lokaal Liberaal verzoekt een ieder die gebruik maakt van het wijkpark of er om heen woonachtig is, ons op de hoogte te houden van de voortgang hiervan, zodat wij opnieuw aan de bel kunnen trekken als dit nodig is, of juist dat de zaken worden opgelost en de overlast echt afneemt.

Hieronder de beantwoording van de vragen:

 

screen-shot-2016-10-09-at-15-49-58

 

 

screen-shot-2016-10-09-at-15-50-10

 

 

 

Werkbezoek RO projecten in Stichtse Vecht

Zaterdagochtend 9:15 verzamelde de Wethouder Ruimtelijke ordening, raadsleden, commissieleden en diverse mensen uit de ambtelijke organisatie zich op Goudenstein voor een werkbezoek langs diverse projecten in Stichtse Vecht.
Lokaal Liberaal was uiteraard ook aanwezig om deze locaties eens persoonlijk te bekijken.

Een greep uit een aantal bezochte locaties.

Als eerste bezocht de groep het CSV terrein in Vreeland.
Afgelopen raadsvergadering is dit bestemmingsplan door de raad goedgekeurd.
12 sociale koopwoningen zullen op dit terrein gebouwd gaan worden.
De projectontwikkelaar gaf op locatie uitleg over de woningen, de verkeersontsluiting en de parkeermogelijkheden.

csv-terrein

Na dit bezoek werd de weg vervolgd richting Loenen.
Daar werden bekeken de nieuwe randweg, werd er gesproken over een alternatieve locatie voor de benzinepomp die dankzij de aanleg van de randweg nu niet blij is omdat hij veel minder klanten heeft dankzij de ligging van het pompstation.

Bezoek aan Landgoed Villa Vijverhof.
Dit landgoed is reeds zes jaar onbewoond. De fabriek die op deze locatie zat is enkele jaren vertrokken en de villa is ernstig aan het vervallen.
De kopers van dit gebied willen op het landgoed een hotel met restaurant en een woning gaan bouwen.
Het koetshuis op het terrein zal behouden blijven daar deze in enorm goede staat is. Het fabrieksgedeelte zal worden gesloopt waardoor het minder fraaie aanzicht enorm zal opknappen.  Het enorm mooie landgoed zal een opknapbeurt krijgen en weer een mooi aanzicht worden voor Stichtse Vecht.
Dit project staat nog in de kinderschoenen. De bewoners en de omgeving zullen nog nader worden ingelicht en er zal op korte termijn een inloopavond zijn waarbij de omgeving met de projectontwikkelaar van gedachte kan gaan wisselen.
wp_20161001_10_42_31_rich

Het werkbezoek vervolgde zijn weg richting het leegstaande gebouw van de scholen De Danne en de Vijverhof aan het domineeslaantje in Breukelen.

Dit gebouw zal worden gesloopt en het gebied zal worden her ontwikkeld naar woningen.
Er is op dit moment nog geen projectontwikkelaar aangenomen. Maar ook hier zal in het voortraject worden meegenomen dat de bouweisen 30% sociale huurwoningen zal moeten bevatten. Wil de projectontwikkelaar dit niet, vervalt zijn deelname aan de aanbesteding.

domineeslaantje-breukelenEr werd een bezoek gebracht aan Het Vierde Kwadrant in Kockengen.
Een groot stuk weiland zal bebouwd gaan worden met 69 woningen.
32% in de sociale sector, en 68 % vrije sector woningen.
De voortgang van dit project is al ver gevorderd. Er zijn inmiddels al flink wat belangstellenden voor deze woningen waarvan 90% bewoners uit Kockengen geïnteresseerd zijn in deze woningen en slechts 10% van buiten Kockengen gereageerd hebben. De planning voor deze ontwikkeling is dat in januari 2017 de raad instemt met het bestemmingsplan, en dat de bouw in november 2017 zal starten.

wp_20161001_11_29_24_rich

Er werd een bezoek gebracht aan het project woningbouwontwikkeling Stationsweg Noord.
Op het voormalige bedrijventerrein van Lambri en Intrama hebben de projectontwikkelaars een mooi plan klaarliggen voor de herontwikkeling van dit gebied naar 52 grondgebonden woningen.  De eigenaar van het gebied heeft de planning om eind oktober te starten met de sloop van de gebouwen en in het voorjaar van 2017 te starten met de bouw.

Het gebied nu steekt erg af bij de rest van het gebied. Een stuk industrie midden in een woonwijk. Terecht zijn de omwonenden blij dat het gebied een herontwikkeling zal ondergaan. Ze maken zich wel zorgen om de toename in verkeersdruk, maar met twee ontsluitingen op de wijk zal de toename uiteindelijk niet heel erg zijn. Buiten de overlast van bouwverkeer uiteraard.  Het ontwerp bestemmingsplan binnen enkele weken ter inzage liggen.
Tot slot zijn we gaan kijken op de locatie Het Kwadrant in Maarssen.
Het terrein ligt er al jaren verlaten bij. Het was de bedoeling ooit om er een kantorenlocatie van te maken, echter door de crisis is dit nooit van de grond gekomen. De ontwikkeling van een woonwijk met 120 woningen is nu het plan voor dit gebied. Het voorontwerp van het bestemmingsplan zal in oktober 2016 ter inzage liggen.

wp_20161001_12_59_15_rich

 

 

Lokaal Liberaal blijft met interesse deze projecten volgen.
Mocht u zelf nog iets kwijt willen aan ons over deze projecten, laat u ons dit dan vooral horen!