Staat van het groen

De brandbrief aan het college over de staat van het onderhoud van het openbaar groen is ook naar wijkcommissies verstuurd.

Hoe de inwoners de huidige groen voorziening ervaren, kan een ieder op de sociale media volgen. Dit beeld en gesprekken met inwoners gaf ons de aanleiding tot de brandbrief.

Naast de brief vragen we aan de wijkcommissies of ze concreet plekken kunnen aangeven die vroeger wel, maar nu niet goed onderhouden worden. Dit omdat de wijkcommissies de ogen en oren van onze gemeente zijn.
Teven vragen we ook waar de wijken géén problemen ervaren met het groen onderhoud, dit horen we natuurlijk ook graag.

Voor iedereen geldt natuurlijk dat we graag op de hoogte blijven van hoe onze inwoners het momenteel ervaren.
Een bericht naar info@lokaalliberaal.nl wordt altijd gewaardeerd.

Update besluit parkeervergunningen en verkeersmaatregelen Langegracht e.o.

gracht3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de belofte van het college om voorlopig niet verder te gaan met verkeersvergunningen en verkeersmaatregelen op de Langegracht e.a. ging het vanmorgen bijna mis.

Op de Zandweg tussen het terras van Le Brasseur en de Termeerbrug was de gemeente van plan om te beginnen met de aanleg van een verhoogde stoep om zodoende auto’s te weren op dat gebied te weren.
Bezorgde inwoners belde met Lokaal Liberaal en spraken hierover hun verbazing uit.
Na snel ter plaatse een kijkje te hebben genomen, direct wethouder en burgemeester gebeld met de mededeling dat dit echt niet kan. Na één week al je belofte verbreken!

Na enig tegensputteren besloot de wethouder de werkzaamheden stil te leggen en eerst met alle bewoners van dit gebied in overleg te gaan.
Dit overleg zal begin 2017 plaats vinden.
De gemeente heeft altijd belooft om besluiten in participatief overleg met de inwoners te nemen en dan moet je ook doen wat je belooft.

 

gracht1

Besluit vergunninghoudersparkeren ingetrokken

parkerenvergunningshouders

Enige tijd geleden heeft wethouder de Groene (D66) een verkeersbesluit over parkeervergunningen genomen.
Dit besluit was op minieme informatie en op verzoek van enkele Langegracht bewoners genomen.

In de begrotingsraad van 8 november jl. heeft Lokaal Liberaal een motie aangekondigd tot het intrekken van dit verkeersbesluit.

Hiervoor al had Lokaal Liberaal vragen gesteld over dit verkeersbesluit.
(zie http://lokaalliberaal.nl/parkeerbesluit-langegracht-en-zandweg/  )

De wethouder gaf aan dat het huidige proces niet goed was. Hij stelde ook dat het verkeersbesluit werd ingetrokken. Daarnaast kondigde hij aan dat hij wel een proces wil ingaan over het oplossen van de parkeerproblematiek. Omdat wij goede processen steunen, hebben wij onze motie aangehouden. De toekomst zal uitwijzen of we deze alsnog in stemming laten brengen.

Het vergunninghoudersparkeren op de Langegracht en Zandweg is dus van de baan. Dit is, ook gezien de hoeveelheid bezwaarschriften, een goede zaak. De bezwaren kwamen van inwoners en ondernemers vanuit de Langegracht, Schoutenstraat, Maarsseveensegrachtje en de omliggende straten.

We blijven vinger aan de pols houden over toekomstige plannen.

Leerlingenvervoer moet een hulpmiddel zijn, geen blokkade!

De fractie van Lokaal Liberaal is benaderd door wanhopige ouders die vastlopen wanneer zij leerlingenvervoer voor hun kind proberen te regelen of te behouden.

Leerlingenvervoer is vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen als gevolg van een verstandelijke of lichamelijke beperking.
 
Voor de fractie van Lokaal Liberaal is toegang hebben en houden tot onderwijs zeer belangrijk. 
Wij zien leerlingenvervoer dan ook als een middel om (letterlijk) te komen tot onderwijs en dit mag nooit een blokkade vormen. 
 

Leerlingenvervoer is als zodanig de poort naar het onderwijs voor leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen. 

Die poort moet, wat Lokaal Liberaal betreft, open staan en nooit gesloten zijn. De signalen die ons bereiken wijzen echter een andere kant op. Kinderen dreigen thuis komen te zitten als gevolg van het wegvallen van het leerlingenvervoer omdat ouders niet in staat zijn vanwege werk zelf in het vervoer te voorzien.

 
Een kind zal het liefste, zeker als het een puber betreft, samen met vriendjes en vriendinnetjes naar school willen fietsen. Het is al erg genoeg dat dat niet is weggelegd voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ouders die toch al zorg hebben om deze kinderen, worden nu nog eens dubbel gestraft omdat hun recht op leerlingenvervoer vervalt of dreigt te vervallen.
 
Wat is er aan de hand?
 

In het onderwijs is er sprake van een nieuwe aanpak, die “Passend onderwijs” genoemd wordt. Daarbij verdwijnt het verschil tussen “gewoon” (basis/voortgezet) onderwijs en “speciaal” onderwijs grotendeels. 

Kinderen met extra zorg kunnen met passend onderwijs dan vaak ook op het reguliere onderwijs terecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra begeleiding.

De gemeente staat op het volgens Lokaal Liberaal onterechte standpunt dat leerlingenvervoer alleen bedoeld zou zijn voor kinderen in het speciaal onderwijs. 

Dat is aantoonbare klinkklare onzin, aangezien in der verordening staat dat:

Artikel 16 Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs
 • 1.

  In deze paragraaf wordt verstaan onder school:

  • a.

   een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

of

 • b.

  een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

 

en verder:

 

Artikel 17 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding en vervoer per fiets
 • 1.

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer van de leerling en een begeleider, indien de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken.

 
en:
 
Artikel 18 Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer
 • 1.

  Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoeraan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16 bezoekt, indien:

  • a.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;

  • b.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets;

  • c.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is; of

  • d.

   de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding – van openbaar vervoer gebruik te maken.

Kort en goed betekent dit dus gewoon dat voor iedere erkende vorm van voortgezet onderwijs er een recht bestaat op:  

ofwel een tegemoetkoming in de kosten van vervoer als een kind niet zelfstandig kan reizen,

ofwel het regelen van aangepast vervoer als reizen met OV onder begeleiding geen optie is.

Wij hebben nu diverse signalen ontvangen van ouders waarbij dit laatste het geval is, maar toch per 23 december 2016 de vervoersvoorziening wordt gestopt.

 
Lokaal Liberaal is van mening dat als er recht op aangepast vervoer bestaat dit ook gehonoreerd moet worden en verder zijn we van mening dat de wijze van communiceren vanuit de gemeente heel snel heel erg veel beter moet, met name klantvriendelijker.
 
Lokaal Liberaal heeft de ouders die het betreft verzocht om aan de gemeente te vragen waarom de beschikking is ingetrokken per 23 december. 
 
Wij hebben het sterke vermoeden dat de regels ten onrechte erg ten nadele van de ouders wordt uitgelegd.
 
Wij gaan de wethouder om opheldering vragen en houden u op de hoogte.