Motie van wantrouwen wethouder van der Horst

Tijdens de raadsvergadering van 8 november was het zover, de tweede motie van wantrouwen tegen wethouder van der Horst werd ingediend. Met nu als verschil dat 6 van de 11 partijen vertegenwoordigd in de raad de motie ondertekende.

Na vele missers in zijn portefeuilles was het voor Lokaal Liberaal onverkwikkelijk dat de wethouder een groepje bewoners heeft geschoffeerd en niet eens zijn excuses ervoor heeft aangeboden. Hij betichte de inwoners tijdens een commissie vergadering van leugens, smaad en laster. Hij zou een advocaat in de arm nemen en hun voor de rechter slepen. Later zou blijken dat de wethouder wel degelijk de dingen zo had gezegd maar ze niet zo bedoeld had echter een excuus of berichtje dat de inwoners niet gedaagd zouden worden bleef uit. Zulks gedrag is absoluut onwenselijk en schaadt imago openbaar bestuur.

Tijden het raadsdebat verdedigden de CU/SGP en GroenLinks de wethouder alsof het hun kindje was dat kwaad aangedaan werd . De twee grootste coalitie partijen hielden vreemd genoeg hun mond en stemden overigens wel tegen de motie. De wethouder keek het gelaten aan en zei alleen dat hij af zou wachten wat de stemming was. De stemming was : 18 tegen en 15 voor dus de motie werd verworpen.

De volgende ochtend om 9 uur kwam er een brief van de wethouder dat hij alsnog opstapte en 5 minuten later maakte Streekbelangen al zijn opvolger bekend. Ineens begrijp je dan het stilzwijgen van VVD en D66, dit was al van te voren zo afgesproken. Zouden CU/SGP en GL hier van geweten hebben of zijn ze gewoonweg naïef het debat ingegaan? Een ding staat vast: een van de 10 geboden is wel keihard overtreden door deze partijen die claimden dat van der Horst zijn werk wel goed deed.

Het blijft wat ons betreft jammer en een gemiste kans dat de coalitie niet op voorhand deze wethouders wissel heeft gedaan, immers een motie van wantrouwen debat is voor geen van de partijen een leuk debat. Het schaadt de sfeer en onderlinge verhoudingen. Maar helaas was het debat in dit geval toch nodig en achteraf ook succesvol. Wat ons betreft is de gemeente gebaat bij een andere wethouder op de betreffende portefeuilles, slechter kan het toch onmogelijk worden?

Wij wensen Warner van Vossen veel succes en wijsheid voor de komende 1.5 jaar als wethouder.

Besluit vergunninghoudersparkeren ingetrokken

parkerenvergunningshouders

Enige tijd geleden heeft wethouder de Groene (D66) een verkeersbesluit over parkeervergunningen genomen.
Dit besluit was op minieme informatie en op verzoek van enkele Langegracht bewoners genomen.

In de begrotingsraad van 8 november jl. heeft Lokaal Liberaal een motie aangekondigd tot het intrekken van dit verkeersbesluit.

Hiervoor al had Lokaal Liberaal vragen gesteld over dit verkeersbesluit.
(zie http://lokaalliberaal.nl/parkeerbesluit-langegracht-en-zandweg/  )

De wethouder gaf aan dat het huidige proces niet goed was. Hij stelde ook dat het verkeersbesluit werd ingetrokken. Daarnaast kondigde hij aan dat hij wel een proces wil ingaan over het oplossen van de parkeerproblematiek. Omdat wij goede processen steunen, hebben wij onze motie aangehouden. De toekomst zal uitwijzen of we deze alsnog in stemming laten brengen.

Het vergunninghoudersparkeren op de Langegracht en Zandweg is dus van de baan. Dit is, ook gezien de hoeveelheid bezwaarschriften, een goede zaak. De bezwaren kwamen van inwoners en ondernemers vanuit de Langegracht, Schoutenstraat, Maarsseveensegrachtje en de omliggende straten.

We blijven vinger aan de pols houden over toekomstige plannen.

Leerlingenvervoer moet een hulpmiddel zijn, geen blokkade!

De fractie van Lokaal Liberaal is benaderd door wanhopige ouders die vastlopen wanneer zij leerlingenvervoer voor hun kind proberen te regelen of te behouden.

Leerlingenvervoer is vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen als gevolg van een verstandelijke of lichamelijke beperking.
 
Voor de fractie van Lokaal Liberaal is toegang hebben en houden tot onderwijs zeer belangrijk. 
Wij zien leerlingenvervoer dan ook als een middel om (letterlijk) te komen tot onderwijs en dit mag nooit een blokkade vormen. 
 

Leerlingenvervoer is als zodanig de poort naar het onderwijs voor leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen. 

Die poort moet, wat Lokaal Liberaal betreft, open staan en nooit gesloten zijn. De signalen die ons bereiken wijzen echter een andere kant op. Kinderen dreigen thuis komen te zitten als gevolg van het wegvallen van het leerlingenvervoer omdat ouders niet in staat zijn vanwege werk zelf in het vervoer te voorzien.

 
Een kind zal het liefste, zeker als het een puber betreft, samen met vriendjes en vriendinnetjes naar school willen fietsen. Het is al erg genoeg dat dat niet is weggelegd voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ouders die toch al zorg hebben om deze kinderen, worden nu nog eens dubbel gestraft omdat hun recht op leerlingenvervoer vervalt of dreigt te vervallen.
 
Wat is er aan de hand?
 

In het onderwijs is er sprake van een nieuwe aanpak, die “Passend onderwijs” genoemd wordt. Daarbij verdwijnt het verschil tussen “gewoon” (basis/voortgezet) onderwijs en “speciaal” onderwijs grotendeels. 

Kinderen met extra zorg kunnen met passend onderwijs dan vaak ook op het reguliere onderwijs terecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra begeleiding.

De gemeente staat op het volgens Lokaal Liberaal onterechte standpunt dat leerlingenvervoer alleen bedoeld zou zijn voor kinderen in het speciaal onderwijs. 

Dat is aantoonbare klinkklare onzin, aangezien in der verordening staat dat:

Artikel 16 Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs
 • 1.

  In deze paragraaf wordt verstaan onder school:

  • a.

   een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

of

 • b.

  een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

 

en verder:

 

Artikel 17 Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding en vervoer per fiets
 • 1.

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer van de leerling en een begeleider, indien de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken.

 
en:
 
Artikel 18 Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer
 • 1.

  Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoeraan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16 bezoekt, indien:

  • a.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;

  • b.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets;

  • c.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is; of

  • d.

   de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding – van openbaar vervoer gebruik te maken.

Kort en goed betekent dit dus gewoon dat voor iedere erkende vorm van voortgezet onderwijs er een recht bestaat op:  

ofwel een tegemoetkoming in de kosten van vervoer als een kind niet zelfstandig kan reizen,

ofwel het regelen van aangepast vervoer als reizen met OV onder begeleiding geen optie is.

Wij hebben nu diverse signalen ontvangen van ouders waarbij dit laatste het geval is, maar toch per 23 december 2016 de vervoersvoorziening wordt gestopt.

 
Lokaal Liberaal is van mening dat als er recht op aangepast vervoer bestaat dit ook gehonoreerd moet worden en verder zijn we van mening dat de wijze van communiceren vanuit de gemeente heel snel heel erg veel beter moet, met name klantvriendelijker.
 
Lokaal Liberaal heeft de ouders die het betreft verzocht om aan de gemeente te vragen waarom de beschikking is ingetrokken per 23 december. 
 
Wij hebben het sterke vermoeden dat de regels ten onrechte erg ten nadele van de ouders wordt uitgelegd.
 
Wij gaan de wethouder om opheldering vragen en houden u op de hoogte.

Oproep aan inwoners Stichtse Vecht met Huishoudelijke Hulp.

foto-hh-hulp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: Van links naar rechts: Dik van t Hof (Stichtse Vecht Beweegt), Els Swerts (PvdA Stichtse Vecht), Bas Verwaaijen (Lokaal Liberaal) en Ron Druppers (Maarssen 2000).

 

 

Politiek roept inwoners met huishoudelijke Hulp op een herindicatie op te vragen.

 

Wat is er aan de hand?
Op 27 september jongstleden hebben de gezamenlijke fracties van de PvdA, Lokaal Liberaal, M2000 en Stichtse Vecht Beweegt een motie ingediend in de raadsvergadering over de huishoudelijke hulp. De motie riep het College op om alle mensen waarbij de huishoudelijke hulp was gekort per 1 januari 2016 hun oude uren terug te geven van vóór 1 januari 2016. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 bleek namelijk dat Stichtse Vecht de huishoudelijke hulp niét goed uitvoert. De motie werd echter niet aangenomen in de raadsvergadering. Het College al gekozen had voor een andere weg.

Volgens bovengenoemde partijen leidt de huidige keuze van het College tot een ongelijke behandeling van verschillende groepen mensen die hulp ontvangen. De mensen die ná 18 mei jongstleden in bezwaar zijn gegaan op een van de brieven die zij van de gemeente ontvingen, hebben hun oude (vaak meerdere) uren teruggekregen van vóór 1 januari 2016. De mensen die niet officieel in bezwaar zijn gegaan, maar wel geklaagd hebben of een herziening hebben aangevraagd, moeten een gesprek met de gemeente hebben gehad waarin opnieuw uren worden vastgesteld.

Wanneer is uw huishoudelijke hulp vermoedelijk onjuist vastgesteld?
Had U in 2015 meer uren huishoudelijke hulp en hebt U nu minder uren huishoudelijke hulp en hebt U van de gemeente zelf (dus niet van de zorgorganisatie) in 2016 nooit een brief ontvangen waarin concreet staat wat er in uw huis schoongemaakt moet worden en hoe vaak deze verschillende werkzaamheden moeten gebeuren, dan is de kans enorm groot dat de gemeente de hulp bij u niet juist heeft vastgesteld. Mogelijk krijgt u daardoor te weinig hulp.

De genoemde partijen roepen déze mensen op een herziening aan te vragen. Voor het aanvragen van zo’n herziening kunnen mensen gebruik maken van een standaardbrief die men kan downloaden via de websites van de PvdA, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt.

Klikt u hier om de brief te downloaden.

Ook kunnen mensen telefonisch contact opnemen voor het ontvangen van een standaardbrief per post of voor het krijgen van nadere informatie:
PvdA Stichtse Vecht: www.stichtsevecht.pvda.nl of 06-14461994
Maarssen 2000: www.maarssen2000.nl of 06-44259225
Lokaal Liberaal: www.lokaalliberaal.nl of 06-28347938
Stichtse Vecht Beweegt: www.stichtsevecht-beweegt.nl of 0614255717

 

 

 

Motie Huishoudelijke hulp

huishoudhulp

De fractie van Lokaal Liberaal heeft in de raad van 27 september een motie (mede) ingediend die tot doel heeft om met onmiddellijke ingang (per 1-10- 2016), alle inwoners met huishoudelijke ondersteuning, hun ‘oude uren’ terug te geven van vóór 1 januari 2016 wanneer de nieuwe hulp qua tijd minder was dan in de situatie voor 1 januari 2016.
Wat is er aan de hand?

Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechtbank op het gebied van sociaal bestuursrecht) moet de gemeente de huishoudelijke hulp die aan onze inwoners gegeven wordt, aanpassen. Het komt erop neer dat de gemeente de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verkeerd heeft geïnterpreteerd en de fout is ingegaan vanaf 1 januari 2016.

De gemeente wil nu op de bestaande, foute voet verder en ondertussen de situatie stapsgewijs aanpassen voor de inwoners die benadeeld zijn.

Dat is hetzelfde als een speurtocht lopen, weten dat je fout zit maar toch hopen dat je bij de volgende kruising spontaan de weg terug vindt. Lokaal Liberaal vindt dat er maar één oplossing is voor dit probleem: teruggaan naar de situatie waarin je weet dat je nog op het goede spoor zat en vanaf daar opnieuw beginnen.
Het gaat om mensen die veelal in een afhankelijke positie verkeren en deze hulp nodig hebben. Daar moet een goede en gedegen oplossing voor gevonden worden. Half werk zoals de gemeente wil is volstrekt onacceptabel. Daarom diende Lokaal Liberaal mede deze motie in.

De motie kreeg om onbegrijpelijke redenen onvoldoende steun. Technisch geneuzel van onder andere de fractie van het CDA “dat het zo toch ook wel op te lossen is, en daarom steunen wij de motie niet”, geven duidelijk aan dat deze partij zijn gezonde verstand toch even kwijt is en niet helemaal lijkt te weten waar het nu precies over gaat. In het raadsbesluit staat namelijk letterlijk dat als er gekozen zou worden voor deze “optie B” dit tot bezwaren van inwoners zou leiden die ertoe zouden leiden dat er versneld een herindicatie zou moeten plaatsvinden met alle juridische ellende en kosten van dien.

Nadat we het CDA herhaaldelijk kritisch ondervroegen wat het CDA dan gaat doen voor inwoners die nu niet krijgen waar ze wel recht op hebben bleef een antwoord uit. Met de wisseling in de wacht in de top van het CDA zijn klaarblijkelijk ook wat menswaardige intenties verdwenen.

Nog zo’n treurig verhaal was het betoog van D66. De coalitieleider was of slecht voorbereid of had gewoon de verkeerde woordvoerder voor het spreekgestoelte geparkeerd. D66 steunde de motie niet, maar op onze vraag waarom dan niet kwam wat gehakkel en uiteindelijk gemompel over “iets met kosten”. Op onze vraag om hoeveel kosten dat ging kwam het antwoord “100.000 euro”

Daarop gaven wij aan dat de raad juist voor dit soort tegenvallers een risicoreserve gevormd heeft waar let wel, enkele miljoenen euro’s in geparkeerd staan. Nadat we D66 er maar eens op gewezen hadden dat de dekking dus geen probleem was, liep het betoog bij D66 geheel vast.

We hebben nog even geprobeerd D66 uit te leggen dat recht doen aan en staan voor de belangen van je inwoners volgens ons is waar je volksvertegenwoordiger voor geworden bent. En dat een dat de rechten van inwoners geweld aandoet dus verworpen moet worden middels een correctie door de raad.

Het is te beschamend voor woorden dat je als grootste partij dat niet inziet. Wij hebben de fractie van D66 daarom maar aangegeven dat ze hun geplande zorgspreekuur voor de dag erop net zo goed niet hoeven houden want het is ten enenmale onduidelijk wat D66 op heeft met zorg. Wat ons betreft helemaal niets. De kans dat D66 wel iets gaat begrijpen van afhankelijke inwoners met een zorgbehoefte achten we fors kleiner dan de kans dat Lokaal Liberaal zich bekeert tot het communisme overigens.

De motie kreeg uiteindelijk alleen steun van de indieners Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA en Stichtse Vecht Beweegt. Deze partijen overleggen nu hoe zij de gedupeerde inwoners zo goed mogelijk bij kunnen staan. We houden u op de hoogte!