Klimaat neutraal 2030, vol ambitie

Het college van Stichtse Vecht heeft een startnotitie gemaakt welke op verzoek van Lokaal Liberaal is behandeld in een commissie:  ‘Klimaatneutraal 2030’. In deze startnotitie wordt de doelstelling: ‘Op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht wordt in 2030 evenveel energie duurzaam opgewekt als aan energie wordt verbruikt.’ vermeld. Dit is zeer ambitieus!

Natuurlijk, alles begint met ambitie, maar deze strandt nu in mooie woorden. Zowel financieel, als in de uitvoering komt niet naar voren hoe we het gaan doen, wat het betekend. Ja, we gaan naar een routekaart en er komt vast een milieucoach, of twee.

Om deze doelstelling te bereiken, moet er een grote hoeveelheid schone energie worden opgewekt op ons grondgebied. Om een beeld te geven van hoe dit te realiseren voor 2030, is er in de notitie een opsomming gemaakt: 25 grote windmolens van 3 MW ( 100 meter hoog) samen met 30 hectare zonnestroominstallaties op bedrijfsdaken, 80 hectare zonneparken, 14 biomassacentrales en 6 biovergistingsinstallaties. Maar er kan ook gekozen worden om 8 km2 aan zonnevelden op onze gemeentegrond aan te leggen.

Is dit alles genoeg? Vanuit omliggende gemeenten zijn er nieuwsartikelen verschenen dat soortgelijke maatregelen per gemeente dubbel uitgevoerd moeten worden om hun vergelijkbare klimaatdoelstelling te halen. En dan is het nog niet eens in 2030 en nog niet eens wetend tegen welke prijs.

In de notitie zijn er nog geen plekken aangegeven waar bijvoorbeeld de windmolens geplaatst gaan worden, niets waar de zonneparken in de gemeente kunnen komen. Niets over de hoeveelheid biomassa die verbrand gaat worden en waar die vandaan gaat komen. Wie neemt nu echt het voortouw, wie loopt de risico’s en wie gaat het financieel dragen? Niks van dit alles wordt ook maar een beetje helder gemaakt.  Vergelijk het met een fair-trade status, het klinkt mooi, maar er zit weinig concreets achter.

Maar is dit ook begrijpelijk misschien? Want het is uiterst complexe materie en het vereist draagvlak. En wat er geldt:  Hoe concreter de plannen, des te hoger de weerstand. Zodra er daadwerkelijk aan een transitie wordt gewerkt, dan gaat het pas beginnen. College partijen die nu dit ‘plan’ omarmen, zullen zich gaan keren tegen de uitvoering. Tegen die windmolens op land, tegen biomassacentrales, tegen biovergistingsinstallaties en ook tegen voetbalvelden vol zonnepanelen in ons buitengebied. Des te duidelijker het wordt, des te groter de weerstand dus.

Maar het college gaat eerst beginnen met een startbijeenkomst. Vol met positieve krachten, goed nieuws en saamhorigheid van de belangstellenden. Met al deze positieve energie maken we de routekaart naar dit vaststaande klimaatneutraal einddoel. Maar ook met die routekaart wordt dit einddoel niet haalbaar. Te ambitieus. En is dat dan een goede start?

Moeten we wel positief blijven? Ja Natuurlijk! Maar als we echt iets willen bereiken, als we echt willen overgaan op  schone energie, als we echt klimaatneutraal willen worden, dan zullen we om te beginnen heel reëel moeten zijn. Juist zeggen dat het een lange en moeilijke weg is, áls je dit wilt. Dat we misschien moeten wachten op nog nieuwere technieken die ons verder kunnen helpen op dit onderwerp.

Lokaal Liberaal vindt dat we resultaat kunnen bereiken als we met de juiste realiteit onze energiebehoefte gaan invullen voor de toekomst. Vertel hoe het zit en houd niet een worst voor, ook niet bij je eigen volgelingen. Maar bovenal: stel haalbare doelstellingen, dan gaat het onderwerp meer  leven en kunnen er wellicht echt stappen gezet worden.

Namens Lokaal Liberaal,
Ronald van Liempdt

De startnotitie zelf is nog te vinden op:
https://stichtsevecht.raadsinformatie.nl/document/5741606/3/Startnotitie%20Klimaatneutraal%202030

Voorstel dorpshuizenbeleid is platte bezuiniging

Dorpshuis, Google StreetviewIn de commissievergadering Bestuur en Financiën van 12 september stond het dorpshuizenbeleid op de agenda. Middels een peilnota wilde wethouder Van Dort de mening van de commissie weten. Vrijwel meteen heeft Lokaal Liberaal aangegeven dat het vele aantal peilpunten (22) tegenover de tijd die er voor dit agendapunt ingeruimd was (30 minuten) geen recht deed aan het onderwerp en dat agendering in een aparte commissie die alleen over dorpshuizen zou gaan, een beter idee was. Dit voorstel werd door een deel van de partijen gesteund echter werd er toch besloten het agendapunt te behandelen.

Dan naar de inhoud. De fractie van Lokaal Liberaal heeft klip en klaar duidelijk gemaakt dat het startpunt van beleid maken moet zijn: geef aan wat je wilt en hoe je dat wilt bereiken. Toets of de manier zoals je dat wilt bereiken ook door de mensen die het moeten gaan doen, gedragen kan worden of dat je ze ermee overvraagt. Daarna ga je kijken naar kosten en opbrengsten.
Het startpunt moet dus NIET zijn: We willen een bezuiniging van 45.000 euro doorvoeren, we gaan iets bedenken om dat voor elkaar te krijgen en dat noemen we dan beleid. En hoe de dorpshuizen het dan maar moeten zien te rooien is hun probleem. Dat is echter wel het voorstel zoals dat door de portefeuillehouder is gepresenteerd aan de commissie.

Lokaal Liberaal is tegenstander van dit sociaal afbraakbeleid. Wij vinden dat een dorpshuis een sociale, verbindende functie heeft. Die functie moet behouden blijven voor de kernen. Inwoners komen bij een dorpshuis om met elkaar sociale activiteiten te ondernemen die het leven net even prettiger maken. De kaartclub, de bingo, noem het maar op. Vaak activiteiten waar met name de oudere inwoner ieder keer weer naar uitkijkt. Daar moet blijvend ruimte voor zijn.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Lokaal Liberaal zich scherp heeft uitgelaten over met name de situatie rond ’t Schuurtje. Daar was tot voor kort een zeer actieve bridgeclub gevestigd. Die kunnen echter niet meer terecht in ’t Schuurtje omdat ’t Schuurtje ruimte heeft moeten afstaan aan de naastgelegen school en de overgebleven ruimte nu veel te klein is geworden.

De wethouder gaf aan dat dat in de portefeuille van wethouder De Groene zit omdat het om onderwijshuisvesting gaat. Daar zit wat Lokaal Liberaal betreft nu precies het punt. Hoe kan het gebeuren dat beleid van de ene wethouder het beleid van de andere finaal doorkruist? Waarom is er geen afstemming geweest tussen de portefeuillehouders over de (sociale) gevolgen die de beslissing van de ene wethouder voor de andere heeft? Wethouder Van Dort had er geen antwoord op. Lokaal Liberaal heeft indringend aangedrongen op betere samenwerking tussen de portefeuillehouders zodat dit niet nog eens gebeurt en heeft eveneens de wethouder opgeroepen te gaan praten met de partijen om tot een oplossing voor het ruimteprobleem van de Bridgeclub Maarssenbroek te komen.

Het voorstel ten aanzien van de dorpshuizen kan wat Lokaal Liberaal betreft rechtstreeks de prullenbak in. Het is een door geld gedreven voorstel, terwijl het beleid zou moeten gaan over hoe we als gemeente de omstandigheden creëren dat dorpshuizen kunnen blijven bestaan.

Als inwonerspartij blijft Lokaal Liberaal zich hard maken voor lokale ontmoetingspunten die de sociale samenhang bevorderen. Dorpshuizen zijn daar een essentieel onderdeel van!

Betalingstermijn aan onze ondernemers

Er bereiken ons signalen dat de gemeente zich bij onze ondernemers niet altijd aan de wettelijke betalingstermijn houdt.

Lokaal Liberaal is van mening dat we onze ondernemers niet lang op hun geld moeten laten wachten en dat de gemeente zelfs ruim binnen de wettelijke termijn zou moeten betalen.

Om te toetsen of dat ook gebeurt, hebben we de volgende vragen gesteld:

betalingstermijnen-vragen

Zomerstage met BOA’s leidt tot vragen

buitenhoes-kogel-steekwerend-vest-reflectie-geelIn het kader van zomerstage heeft Lokaal Liberaal twee diensten van onze BOA’s mogen meemaken.

Tijdens de diensten kregen we een goed beeld van hun activiteiten van de avond- en nachtdienst.

Het zwaartepunt van de activiteiten ligt op handhaving van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) , DHW (Drank en Horecawetgeving) en illegale dumpingen. Verder werd er goed gelet op verdachte situaties, parkeerders op/naast parkeerterreinen en rijden ze routes langs hun bekende hotspots. Hierbij staan ze in nauw contact met de andere hulpdiensten. De dienst zelf liep uiteindelijk dwars door de gehele gemeente heen. Een leerzame avond met respect voor BOA’s, die deze taken binnen onze gemeente uitvoeren.

Na de stage hebben we binnen de fractie onze ervaringen besproken. Hieruit bleek dat we gezamenlijk zaken hadden opgemerkt en dan vooral de zaken die gaan over het samenwerken met derden en over hulpmiddelen bij het uitvoeren van hun taak. In onze ogen kan het dit effectiever en efficiënter. Daarom hebben we een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Deze vragen gaan over: communicatie, informatie verwerking en effectiviteit handhaving.

vragen-boa-20160919

 

Lokaal Liberaal dient AZC motie in

image1 - kopieOp de dag na de gemeenteraad, verscheen er een artikel in de Telegraaf.
Hierin stond een standpunt van het COA, dat er helemaal geen bezwaar is tegen kleinschalige opvang in Stichtse Vecht. Het COA stelt dat het juist de gemeenteraad is die dit bepaald. En dat het COA overal blij mee is en juist opteert voor kleinschaligheid.

Natuurlijk hebben we zélf contact gezocht met het COA. Het COA stelt, op onze vraag, dat het artikel in de Telegraaf correct is.

Kleinschalige opvang had al draagvlak bij inwoners, direct aanwonenden en bedrijven. Nu blijkt er ook bij het COA draagvlak voor kleinschalige opvang te zijn.

Dit standpunt staat haaks op de belangrijkste overweging van de gemeenteraad, om voor grootschaligheid te kiezen. Mede hierdoor was er een raadsmeerderheid welke, vooralsnog, koos voor 300-400 asielzoekers op de Merwedeweg.

Omdat er nu overal draagvlak is voor echte kleinschalige opvang, kiest Lokaal Liberaal ervoor om de volgende motie in te dienen:

Motie AZC kleinschalig, overleg COA

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 26 januari 2016

Overwegende dat:
* De meerderheid van de raad de lokatie Merwedeweg heeft aangewezen als mogelijke plek voor een AZC,
* In de berichtgeving in De Telegraaf van 15 januari het COA duidelijk stelde dat ze in kleinschalige AZC/Opvang geïnteresseerd zijn,
* Er voor kleinschalige opvang “maximaal 75 personen” wel draagvlak bestaat in de buurt van de Merwedeweg.

Draagt het college op om:
In de overleggen met het COA enkel en alleen te spreken over, en te gaan voor, een kleinschalige opvang van asielzoekers op de lokatie Merwedeweg.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tot zover de motie.

De volgende vraag kan zijn, waarom de wethouder dit COA standpunt niet kon bevestigen op vragen van de gemeenteraad.
De wethouder is vanuit zijn functie namelijk contacthouder met COA.

Maar dat, dat is weer een heel ander verhaal.

image1